Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om forsøg med 4-årigt gymnasieforløb for eliteidrætsudøvere

(Til rektorerne for samtlige gymnasieskoler)


Baggrund for forsøgsordningen.

Ifølge lov af 19. december 1984 om eliteidrættens fremme skal der etableres uddannelsesmæssige støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere.

Da det er et problem for mange eliteidrætsudøvere indenfor det almindelige gymnasieforløb at få tid nok til både uddannelse og idrætstræning er direktoratet indstillet på at godkende et begrænset antal forsøg med 4-årigt gymnasieforløb for eliteidrætsudøvere.

Alle merudgifter som følge af ordningen dækkes efter konkret aftale i hvert enkelt tilfælde af Institutionen til Fremme af Dansk Eliteidræt (TEAM DANMARK).

Forsøgsmodellen.

Der kan etableres to modeller for et 4-årigt forløb, nemlig enten for hele hold eller for enkeltelever. I begge tilfælde skal man følge den model, som er opstillet i vejledningen fra TEAM DANMARK »Eliteidræt og Uddannelse«. Der er således alene tale om en anden fordeling af timetallene i fagene; på alle andre områder følges de normale regler.

Procedure for forsøgsordningen.

1. Ansøgning om godkendelse af forsøgsordningen indsendes af skolen til direktoratet inden den 1. september året forud for forsøgets påtænkte iværksættelse. Samtidig hermed fremsendes kopi til amtskommune (for offentlige skolers vedkommende) og til TEAM DANMARK.

Inden direktoratet tager stilling til ansøgningen optages der forhandlinger mellem direktoratet, vedkommende amtskommune/-kommune og TEAM DANMARK.

Godkendelse gives indtil videre for eet forløb ad gangen.

2. Skoler, der har fået forsøget godkendt, indhenter særskilte blanketter (vedlagt) fra de elever, som søger optagelse på det 4-årige forløb og fremsender disse senest en måned forud for tilmeldingsfristen til ungdomsuddannelserne til TEAM DANMARK.

3. TEAM DANMARK vurderer, hvilke elever der opfylder de idrætslige kriterier for at kunne optages på et 4-årigt gymnasieforløb og underretter skolen og ansøgerne skriftligt herom inden udløbet af ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne.

4. Elever søger optagelse i gymnasiet efter gældende regler, idet det anføres at der søges optagelse på et 4-årigt forløb. Ansøgningen bilægges en erklæring fra TEAM DANMARK om opfyldelse af de idrætslige kriterier.

5. De således indkomne ansøgninger behandles som andre ansøgninger, jfr. bekendtgørelse om optagelse i gymnasiet.

Særlige forhold for elever som deltager i forsøgsordningen. Eleverne er omfattet af de almindelige mødepligtsregler. I særlige tilfælde. f.eks. hvor eleverne har deltaget i længerevarende konkurrencer og af den grund har forsømt undervisningen, kan der efter aftale mellem skolen og TEAM DANMARK etableres en undervisning svarende til sygeundervisning, jfr. bekendtgørelse af 18. november 1987.

Direktoratet er indstillet på efter ansøgning at tillade flytning af eksamenstidspunkt m.v. for elever, der er omfattet af forsøgsordningen, hvis eksamen falder sammen med en vigtig idrætsbegivenhed.

P.d.v.

Steffen Jensen

undervisningsinspektør

 

 Blanket til ansøgning om godkendelse af idrætslige kvalifikationer 

  til optagelse på et 4-årigt gymnasieforløb. 

 Gymnasieskole: 

 Ansøger: Navn: ----------------------------------------------------- 

      Adr.: ----------------------------------------------------- 

      By: ------------------------------------------------------- 

      Tel.: ----------------------------------------------------- 

      Fødselsdag og -år: ---------------------------------------- 

 Oplysninger om idrætslige forhold: 

      Idrætsgren: ----------------------------------------------- 

      Medlem af forening/klub: ---------------------------------- 

 Idrætslige meriter (deltagelse på udvalgte hold, ranglisteplacering, 

  mesterskaber, antal træningstimer pr. uge m.v.): ----------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Underskrift: 

      Ansøger: d.  /  19 -------------------------------------- 

      Forældre/værge: d.  /  19 ------------------------------- 

Det udfyldte skema afleveres til den ansøgte gymnasieskole, der fremsender skemaet til udtalelse i TEAM DANMARK senest 1 måned før ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne.

Officielle noter

Ingen