Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde og deltagelse i uddannelseskurser vedrørende forhandlingsretlige forhold (Til alle efterskoler og husholdningsskoler) (* 1)


Kapitel 1

Tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Finansministeriet har ved brev af 17. august 1988 til Lærernes Centralorganisation tiltrådt, at der kan ydes tjenestefrihed til heltidslærere og kvotalærere ved efterskoler og husholdningsskoler til forskellige former for organisationsarbejde efter reglerne i Finansministeriets cirkulære af 24. august 1981 om tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Uddrag af cirkulæret er optaget som bilag til dette cirkulære.

Ved organisationsarbejde forstås de arbejdsopgaver, der varetages af en organisationsvalgt eller -ansat i en forhandlingsberettiget organisation, herunder Efterskolernes Lærerforening, Husholdningslærerforeningen, Frie Skolers Lærerforening, Fællesrådet for Tjenestemænd og Funktionærer (FTF) og Lærernes Centralorganisation (LC).

Kontaktpersonens tillidshverv på skolen herunder virksomhed i samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg, forudsættes udført som led i det daglige arbejde.

Som organisationsvalgte i en forhandlingsberettiget organisation betragtes alene personer, som ifølge organisationens love eller vedtægter beklæder hvervet for en bestemt periode som resultat af en afstemning, således at den pågældende for sin virksomhed står til ansvar over for den kompetente forsamling, der foretager valget.

 

 1. M  Forskellige former for organisationsarbejde. M 

 Reglerne om tjenestefrihed til organisationsarbejde vedrører: 

 a) M  »Fællestillidsrepræsentanter« M  valgt til at 

 repræsentere 

skolers lærergrupper, herunder bestyrelsesmedlemmer og evt. kredsformænd for Husholdningslærerforeningen og Efterskolernes Lærerforening m.v., samt valgte repræsentanters tillidshverv udenfor eget tjenestested.

Organisationsarbejde udført af »fællestillidsrepræsentanter« m.fl., der ikke har hel tjenestefrihed, varetages i videst muligt omfang ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning. Der kan dog om nødvendigt tillades fravær med løn jf. afs. 3.

 

 b) M  Organisationsvalgte/-ansatte M  i bl.a. Efterskolernes Lær 

og Husholdningslærerforeningen.

Der kan ydes hel eller delvis tjenestefrihed uden løn til organisationsvalgte/-ansatte i en forhandlingsberettiget organisation til udførelse af organisationsarbejde, f.eks. som sekretariatsleder eller andet med direkte forbindelse til organisationsarbejdet. Ansøgning om tjenestefrihed i denne forbindelse skal indsendes til Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v.

Organisationsvalgte, der har delvis tjenestefrihed uden løn, har også adgang til tjenestefrihed efter de nedenfor nævnte regler i afs. 3., uden at dette medfører ændring i beregningen af eventuelle beløb til besvarelse af pensionsoptjeningen.

2. Tjenestefrihed uden løn.

Tjenestefrihed gives som hovedregel uden løn, jf. dog reglerne i afs. 3.

Organisationsarbejde varetages i videst muligt omfang ved omlægning af tjenesten eller tjenestebytning.

Bestemmelse om tjenestens tilrettelæggelse under hensyn til organisationsarbejdet træffes af ansættelsesmyndigheden efter forhandling med organisationsrepræsentanten udfra en hensyntagen til personalegruppens størrelse og det geografiske område, indenfor hvilket hvervet skal udføres.

Det påhviler både ansættelsesmyndigheden og organisationsrepræsentanten at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

Hel eller delvis tjenestefrihed uden løn til varetagelse af hverv som organisationsansat eller som organisationsvalgt i en forhandlingsberettiget organisation kan gives uden tidsbegrænsning.

Delvis tjenestefrihed vil evt. kunne ydes som en eller flere skemafri dage.

Det forudsættes, at ansøgning til direktoratet om hel eller delvis tjenestefrihed fremkommer gennem den pågældende organisation, og at ansøgningen indeholder oplysning om, hvorvidt den pågældende ønskes ansat i organisationen eller er valgt som organisationsrepræsentant, samt - når der ansøges om delvis tjenestefrihed - oplysning om omfanget af den ønskede tjenestetidsnedsættelse.

Perioden er lønanciennitetsgivende og kan uden forelæggelse for Finansministeriet medregnes i lærerens pensionsalder under forudsætning af, at organisationen til pensionskassen indbetaler et pensionsbidrag efter vilkår, der fremgår af bilagets pkt. B.

Beregning af refusionsbeløbet til bevarelse af pensionsoptjeningen foretages af vedkommende pensionskasse og meddeles herefter organisationen.

3. Tjenestefrihed med løn.

Hvis varetagelse af hvervet som »fællestillidsrepræsentant« ske ved omlægning eller bytning som ovenfor nævnt, kan skolens forstander yde tjenestefrihed med løn i højst et antal løntimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 3 uger pr. kalenderår efter følgende beregning:

 

 årligt løntimetal x 3 

 --------------------- 

    40 uger 

Ved opgørelse af tjenestefrihedsperioden med løn medregnes fravær i forbindelse med forhandlingsmøder med styrelser, deltagelse i kongresser/generalforsamlinger, repræsentantskabs- og delegeretmøder, forhandlingsmøder, bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder m.v.

4. Lønafkortning ved tjenestefrihed udover 3 uger.

Udover den i afs. 3 nævnte tjenestefrihed med løn kan der ydes tjenestefrihed uden løn.

Lønafkortningen finder sted efter reglerne i Finansministeriets cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd.

Afkortningen pr. løntime beregnes således:

årsbruttoløn incl. tillæg

-------------------------

årligt løntimetal

 

 ------------------- x 52 

    40 uger 

Det bemærkes, at årsbruttoløn incl. tillæg ikke omfatter kostskoletillæg (ulempegodtgørelse).

Lønafkortning medfører ikke fradrag ved beregning af lønanciennitet eller pensionsalder.

Der foretages fradrag i lønnen for løntimer til undervisning og tilsyn/kostskolearbejde i henhold til skemaet.

For lærere, der står til rådighed for skolen som følge af, at skemalagte timer er bortfaldet (f.eks. i eksamensperioder, på grund af lejrskoleophold o.lign.), foretages fradrag, som om skemaet ikke var bortfaldet.

Arbejdsfri dage i henhold til skemaet betragtes ikke som fraværsdage.

Kapitel 2

Tjenestefrihed til deltagelse i uddannelseskurser vedrørende

forhandlingsretlige forhold.

Finansministeriet har tiltrådt, at lærere på efterskoler og husholdningsskoler omfattes af Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 23. juni 1971 om deltagelse i uddannelseskurser for det i staten og folkekirken ansatte personale.

1. Initiativtager.

Det fremgår af cirkulæreskrivelsen, at det kun omfatter kurser arrangeret af de respektive faglige organisationer. På efterskole- og husholdningsskoleområdet drejer det sig om kurser arrangeret af bl.a. Efterskolernes Lærerforening, Husholdningslærerforeningen, Frie Skolers Lærerforening, Lærernes Centralorganisation og Fællesforeningen for Tjenestemænd og Funktionærer (FTF).

2. Kursusindhold.

Der vil efter ansøgning kunne gives læreren tjenestefrihed uden lønafkortning til deltagelse i kurser, hvori indgår faglige emner, der vedrører forhandlingsretlige forhold, samarbejdsudvalgsvirksomheden eller forhold af rent organisationsmæssig art.

3. Ansøgning om tjenestefrihed:

Ansøgning om tjenestefrihed til deltagelse i kurser af ovennævnte art rettes til skolens forstander.

Hvor ansøgning fremkommer gennem en forhandlingsberettiget organisation, og navnlig når den angår valgte tillidsmænd/ kontaktpersoner, kredsbestyrelsesmedlemmer og lærerrådsformænd, bør afslag kun meddeles, såfremt vægtige tjenstlige hensyn taler imod. Det vil ikke være tilstrækkeligt at begrunde et evt. afslag med økonomiske hensyn.

Tjenestefrihed uden lønafkortning vil kunne gives i højst en uge årligt, omregnet til løntimer efter følgende beregning:

 

 årligt løntimetal 

 ----------------- 

   40 uger 

Det bemærkes, at reglerne om tjenestefrihed til deltagelse i uddannelseskurser ikke berøres af bestemmelserne i cirkulæret om vilkår for tjenestefrihed til organisationarbejde.

4. Tilskud.

Hvis skolens økonomi gør det muligt, kan skolen yde tilskud til dækning af rimelige kursusafgifter og udgifter til befordring, der er afholdt i overensstemmelse med de for tjenesterejser fastsatte regler.

Kapitel 3

Ikrafttrædelsesbestemmelser.

Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 1989.

Kulturministeriet, Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v., d. 15. august 1989.

P.d.v.

Hanne M. Holm

Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken

A. Hel eller delvis tjenestefrihed uden løn til varetagelse af hverv som organisationsansat eller som organisationsvalgt i en forhandlingsberettiget organisation kan gives uden tidsbegrænsning. Perioden er lønanciennitetsgivende.

B. Som vilkår for medregning af tjenestefrihedsperioden i tjenestemandens pensionsalder refunderer organisationen for såvel organisationsansatte som organisationsvalgte for hvert tjenestefrihedsår staten et beløb svarende til 5 pct. af den årlige pensionsgivende løn, som den pågældende ved tjenestefrihedsårets afslutning ville have oppebåret, såfremt der fortsat var udført tjeneste i tjenestemandsstillingen, med tillæg af 0,15 pct. af nævnte løn for hvert fulde år tjenestemandsansættelsen i staten, folkeskolen eller folkekirken er sket efter det fyldte 25. år.

Afgørelsen af, hvorvidt tjenestefrihedsperioden ønskes medregnet i pensionsalderen på de angivne vilkår, meddeles af organisationen styrelsen senest 6 måneder efter tjenestefrihedens påbegyndelse, og indbetaling af refusionsbeløbet sker efter hvert tjenestefrihedsårs afslutning, dog senest i forbindelse med den pågældendes genindtræden i tjenestemandsstillingen, og således at der i tilfælde, hvor den seneste refusionsperiode andrager mindre end 1 år, sker en forholdsmæssig indbetaling.

C. Valgte organisationsrepræsentanter, der ikke har hel tjenestefrihed som nævnt under A, men som varetager organisationsopgaver for personalegrupper uden for eget tjenestested, varetager i videst muligt omfang hvervet ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning.

Det påhviler såvel vedkommende styrelse som organisationsrepræsentanten at medvirke til en hensigtsmæssig løsning. Såfremt varetagelsen af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller bytning som ovenfor nævnt, kan styrelsen efter forhandling med organisationsrepræsentanten under hensyntagen til personalegruppens størrelse og geografiske område tillade fravær i indtil 120 timer på årsbasis (svarende til 3 uger) uden lønafkortning.

Ved opgørelse i henhold til foranstående medregnes alt fravær, herunder forhandlingsmøder med styrelser og deltagelse i kongresser, delegeretmøder, hovedbestyrelsesmøder, bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder m.v.

Undtaget fra reglerne under C er tillidsrepræsentanter i det omfang de varetager tillidshvervet på tjenestestedet som led i det daglige arbejde.

Lønafkortningen sker med 1/2080 pr. time af den til enhver tid gældende årsløn. For lærergrupper beregnes afkortningen dog på grundlag af det ugentlige undervisningstimetal. Afkortningen medfører ikke fradrag ved beregning af lønanciennitet eller pensionsalder.

Organisationsvalgte, der har delvis tjenestefrihed efter pkt. A, har også adgang til tjenestefrihed i indtil 120 timer årlig efter pkt. C, men refusion af beløb til pension efter pkt. B forudsættes indbetalt i forhold til den godkendte tjenestetidsnedsættelse.

D. Den nye ordning iværksættes med virkning fra 1. maj 1981, men således at der etableres en overgangsordning, hvorefter bestående ordninger for så vidt angår pkt. A og B for valgte organisationsrepræsentanter opretholdes, indtil de pågældende kommer på valg.

For de organisationsansatte opretholdes bestående ordninger indtil 1. maj 1981.

(Uddrag af Finansministeriets cirkulære af 24. august 1981 om tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.)

Redaktionel note
 • er derfor overflyttet til Undervisningsministeriet.
 • deltagelse i uddannelseskurser vedrørende forhandlingsretlige forhold
 • Cirkulære om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde og
 • til Undervisningsministeriet.
 • folkeoplysning og voksenuddannelse overføres fra Kulturministeriet
 • sager vedrørende folkehøjskoler, efterskoler m.v., ungdomsskoler,
 • (* 1) Ved kongelig resolution af 25. januar 1993 er det besluttet, at