Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om behandling af forsømmelsessager ved studenterkurser

(Til rektorerne for samtlige studenterkurser)


Direktoratet bemyndiger herved rektor til at træffe beslutning om kursisters adgang til at deltage i eksamen, herunder om eksamen skal aflægges med begrænset pensum eller på særlige vilkår, jvf. § 13 stk. 1, og om kursisters adgang til at fortsætte i næste klasse, jvf. § 13 stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 13. juni 1984 om studenterkursus og om studentereksamen for privatister.

Ved behandlingen af sagen om kursisters manglende deltagelse i undervisningen eller i årsprøve følges en tilsvarende fremgangsmåde som den i Cirkulære om behandlingen af forsømmelsessager i gymnasiet af 2. september 1988 (RS 01-23) beskrevne.

P.d.v.

for

Lisa Rasmussen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen