Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om aflønning m.v. for lærere ved fritidsundervisning m.v., der ansættes som pædagogisk medhjælp ved amtscentralerne for undervisningsmidler (* 1)

(Til amtsrådene)


Efter drøftelser med Amtsrådsforeningen i Danmark og Dansk Aften- og Ungdomsskoleforening skal man meddele, at der om aflønningen m.v. for lærere ved fritidsundervisning m.v., der ansættes som pædagogiske medarbejdere ved amtscentralerne for undervisningsmidler, gælder følgende:

1. De pågældendes løn beregnes i forhold til deres timetal efter lønramme 30, skalatrin 39, inkl. stedtillæg.

2. For arbejdet på amtscentralerne gælder den ugentlige arbejdsnorm for administrativt personale, for tiden indtil 1. september 1988 39 timer og herefter 38 timer pr. uge.

3. Lønnen betales månedsvis bagud.

4. For så vidt angår de øvrige ansættelsesvilkår gælder funktionærlovens regler. Hvis ansættelsforholdet er på mindre end 15 timer om ugen, kan amtskommunen med den ansatte aftale, at funktionærlovens bestemmelser alligevel skal være gældende.

5. Ferielovens regler er gældende for den pædagogiske medhjælp, dog således, at der ydes særlig feriegodtgørelse med 1,5% af skattepligtige beløb med fradrag af særlig feriegodtgørelse, udbetalt i optjeningsåret for tjenstligt arbejde på amtscentralen.

6. Dette cirkulære har virkning fra 1. april 1988.

Fra samme tidspunkt ophæves Undervisningsministeriets cirkulære af 10. marts 1983 om aflønning m.v. for lærere ved fritidsundervisningen m.v., der ansættes som pædagogiske medarbejder ved amtscentralerne for undervisningsmidler.

KULTURMINISTERIET

Direktoratet for Folkeoplysning, Frie grundskoler m.v.

den 16. november 1988

Mogens Lunge.

Redaktionel note
  • Undervisningsministeriet
  • undervisningsmidler er derfor overflyttet til
  • der ansættes som pædagogisk medhjælp ved amtscentralerne for
  • Cirkulære om aflønning m.v. for lærere ved fritidsundervisning m.v.,
  • til Undervisningsministeriet.
  • folkeoplysning og voksenuddannelse overføres fra Kulturministeriet
  • sager vedrørende folkehøjskoler, efterskoler m.v., ungdomsskoler,
  • (* 1) Ved kongelig resolution af 25. januar 1993 er det besluttet, at