Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære vedrørende optagelse af elever til edb-assistent-uddannelserne

I forbindelse med den netop foretagne forlængelse af edb-assistentuddannelserne ønsker direktoratet at åbne mulighed for en mere flexibel udnyttelse af skolernes ressourcer. Der indføres derfor som noget nyt en mulighed for halvårlig optagelse også til den 2 1/2-årige edb-assistentuddannelse. Denne ordning supplerer de eksisterende optagelsesprocedurer for uddannelserne.

Med hjemmel i § 2, jfr. § 3, stk. 2, i Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 974 af 19. december 1986 om undervisning på de godkendte handelsskoler fastsættes følgende optagelsesprocedurer:

1 1/2-årige Edb-assistentuddannelse

Der kan optages elever to gange om året, primo august og primo januar. Ansøgningsfristerne er henholdsvis 1. maj og 1. november. Antallet af hold på hvert af de to optagelsestidspunkter godkendes af direktoratet.

2 1/2-årige Edb-assistentuddannelse

Efter den nugældende ordning optages der kun elever en gang årligt, i august. Skoler, der udbyder den 2 1/2-årige uddannelse, vil efter særskilt godkendelse i direktoratet have mulighed for at optage elever til hold to gange om året i august og i januar. De skoler, der ikke søger eller opnår sådan godkendelse, vil fortsat alene kunne optage elever en gang om året, i august, med ansøgningsfrist den 1. maj.

For skoler, med tilladelse til elevoptag to gange årligt, vil følgende fremgangsmåde skulle iagttages fra og med foråret 1988, med henblik på optagelse af elever på hold, der påbegynder uddannelse i august 1988 og i januar 1989:

Ansøgningsfristen er som udgangspunkt 1. maj. Ansøgningsskemaerne skal give ansøgerne mulighed for at tilkendegive, om de helst vil påbegynde uddannelsen i august eller i januar. Alle kvalificerede ansøgere, der er plads til på holdene, optages med angivelse af, om uddannelsen skal påbegyndes i august eller i januar. Ansøgere, der opnår plads pr. januar, kan således planlægge udfra denne sikre viden.

Hvis der herefter er ledige pladser på januar-holdene, foretages supplerende optagelse med ansøgningsfrist den 1. november.

Generelt

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, end skolen har plads til, optages de elever først, der efter skolens skøn er bedst egnet til uddannelsen. De øvrige kvalificerede ansøgere sættes på prioriteret venteliste med henblik på supplerende optagelse. Ventelisten falder bort efter uddannelsens påbegyndelse.

Alle ansøgere skal have besked fra skolen om, hvorvidt de er optaget, sat på venteliste, eller afvist på grund af manglende kvalifikationer. De elever, der sættes på venteliste informeres om, hvilken plads de har på denne.

P.d.v.

Mogens Johansen

Officielle noter

Ingen