Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om fritagelse for undervisningen i kristendomskundskab i folkeskolen

(Til alle amtsråd, kommunalbestyrelser, skolekommissioner, skolenævn,

lærerråd og skoleledere samt skoledirektionen i København)


Ifølge folkeskolelovens § 5, stk. 2, skal et barn efter anmodning fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab, når forældremyndighedens indehaver skriftligt over for skolens leder erklærer selv at ville sørge for barnets religionsundervisning. Fritagelse kan normalt kun ske fra begyndelsen af et skoleår. Er barnet fyldt 15 år, kan fritagelse kun ske med dets samtykke.

Administrationen af den nye bestemmelse om, at fritagelse for religionsundervisningen normalt kun kan ske fra begyndelsen af et skoleår, har visse steder givet anledning til tvivl hos forældre og elever om fagets status. Ministeriet finder det derfor nødvendigt at understrege, at faget kristendomskundskab er et obligatorisk fag, jfr. folkeskolelovens § 4, stk. 1, nr. 2). Adgangen til fritagelse er kun indføjet af hensyn til de forældre og elever, for hvem deltagelsen ville betyde samvittighedskonflikter. Fritagelsesadgangen er derfor efter sin karakter alene tænkt anvendt i ganske få særlige situationer.

En generel orientering om fritagelsesadgangen kan skabe tvivl hos forældre og elever om fagets karakter af obligatorisk fag, især hvis den gives i forbindelse med orienteringen om valgfag, og bør følgelig undgås.

Da kristendomskundskab er et obligatorisk fag fra 1. klasse, kan en generel orientering eventuelt gives i forbindelse med den almindelige orientering om skolens fag m.v., som gives til forældrene i forbindelse med børnenes skolestart.

Ved administrationen af folkeskolelovens § 5, stk. 2, må følgende i øvrigt iagttages:

1. De forældre, som fremsætter ønske om at benytte sig af fritagelsesmuligheden, skal, inden fritagelsen gives, orienteres om: Formålet med faget kristendomskundskab, således som det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 518 af 24. september 1975, fagets status, herunder fritagelsesadgangens baggrund og karakter, indholdet af faget, således som det fremgår af skolens undervisningsplan, virkningen af, at de benytter sig af adgangen til at forlange et barn fritaget for undervisningen i kristendomskundskab samt den skriftlige erklæring om, at de pågældende selv vil sørge for barnets religionsundervisning.

2. Den ovenfor nævnte skriftlige erklæring fra indehaveren af forældremyndigheden skal foreligge, inden fritagelse meddeles.

3. Som følge af, at kristendomskundskab er et obligatorisk fag, jfr. folkeskolelovens § 4, stk. 1, nr. 2), må skolernes skemalægning ikke påvirkes af den særlige individuelle fritagelsesadgang, idet der ikke kan tilbydes de fritagne elever anden undervisning i stedet for kristendomsundervisningen.

Denne cirkulæreskrivelse træder i stedet for cirkulæreskrivelse af 9. marts 1977 og cirkulæreskrivelse af 15. april 1980.

Undervisningsministeriet, Direktoratet for Folkeskolen og Seminarier m.v., den 28. oktober 1986

P. d. v.

BIRGITTE KLINGSEY

Officielle noter

Ingen