Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ændring af cirkulærskrivelse om optagelsen af elever i efg-basisuddannelsen

(Handelsskoler og tekniske skoler)

Pkt. 1 i cirkulærskrivelse af 28. december 1978 om optagelse af elever i efg-basisuddannelsen ændres til:

1. Fristen for indsendelse af de i bekendtgørelsen § 2, stk. 1, nævnte ansøgninger om optagelse i basisuddannelsen fastsættes til den 15. februar. Såfremt denne dato er en lørdag, en søndag eller en helligdag, udsættes fristen til den nærmeste følgende hverdag. Ansøgningen skal være den pågældende skole i hænde senest denne dag.'

P.d.v.

M. Johansen

Officielle noter

Ingen