Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulærskrivelse om optagelse af elever i efg-basisuddannelsen

I henhold til § 2, stk. 1, 3 og 4 i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 380 af 31. juli 1978 om optagelse og om uddannelsesaftaler m.v. for elever i de erhvervsfaglige grunduddannelser fastsættes:

Ansøgningsfrist

1. Fristen for indsendelse af de i bekendtgørelsens § 2, stk. 1 nævnte ansøgninger om optagelse i basisuddannelsen fastsættes til den 15. april. Såfremt denne dato er en lørdag, en søndag eller en helligdag udsættes fristen til den nærmeste følgende hverdag. Ansøgningen skal være de pågældende skole i hænde senest denne dag.

Optagelse.

2. Overstiger antallet af ansøgere antallet af uddannelsespladser, foretager skolen en lodtrækning mellem de optagelsesberettigede.

3. Elever der efter de pågældende regler har indgivet ansøgning med henblik på optagelse i 1978, men som på grund af det i 1978-79 gældende kronologiske optagelsesprincip fortsat er på venteliste til optagelse i en basisuddannelse optages før alle andre, såfremt de i øvrigt opfylder optagelsesbetingelserne.

4. Ansøgere, der melder sig efter ansøgningsfristens udløb, vil kunne optages, såfremt der er ledige uddannelsespladser, når de rettidigt indkomne ansøgninger er behandlede. Disse ansøgere optaget i den rækkefølge ansøgninger er modtaget af skolen, jfr. bekendtgørelsens § 2, stk. 5.

5. Skolen kan i særlige tilfælde optage elever efter skoleårets begyndelse, jfr. bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Optagelse senere end 15 undervisningsdage efter dette tidspunkt kan kun foretages med direktoratets godkendelse.

6. Ansøgning indsendes til den skole som er godkendt til undervisning i basisåret inden for det valgte hovederhvervsområde og som ligger nærmest ved ansøgerens bopæl, jfr. bekendtgørelsens § 2, stk. 1.

7. Optagelse sker normalt på den skole, i hvis lokalområde eleven har bopæl, jfr. bekendtgørelsens § 2, stk. 3. Ved lokalområdet forstås i almindelighed en geografisk afgrænsning, inden for hvilken eleven kan rejse fra bopæl til skole på ca. 1 time og 15 minutter.

8. Såfremt ansøgeren har bopæl uden for den nærmeste skoles lokalområde, kan eleven dog optages på denne eller en fjernerebeliggende skole, såfremt skolen er godkendt til optagelse af elever uden for lokalområdet. Disse elever kan optages på skolehjem i medfør af undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 270 af 28. juni 1965 med senere ændring om driftstilskud til godkendte skolehjem for lærlinge.

Lægeerklæring.

9. Ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 2 skal ansøgere sammen med ansøgningen indsende lægeerklæring. Bestemmelsen hindrer ikke, at en ansøgning kan imødekommes selv om erklæringen ikke foreligger på ansøgningstidspunktet. I sådanne tilfælde kan optagelsen finde sted på udtrykkelig betingelse af, at eleven inden en af skolens nærmere fastsat frist efter meddelelsen om elevens optagelse, indsender en lægeerklæring, som ikke giver anledning til, at optagelse ikke bør ske.

Øvrige bestemmelser.

10. Der vil senere blive fastsat bestemmelser om fortrinsstilling til et antal uddannelsespladser for visse grupper af uddannelsessøgende, jfr. bekendtgørelsens § 1, stk. 4.

11. Med hensyn til optagelsesbestemmelserne iøvrigt henvises til bekendtgørelsens kapitel 1. Der vil senere blive udsendt en almindelig vejledning til §§ 1-4.

P.D.V.

M. Johansen.

Officielle noter

Ingen