Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om arbejdstidsnedsættelsen pr. 1. september 1990 (* 1) (Til amtsrådene)


Efter punkt 2 i cirkulære af 16. november 1988 om aflønning m.v. for lærere ved fritidsundervisning m.v., der ansættes som pædagogisk medarbejdere ved amtscentralerne for undervisningsmidler er arbejdstiden 38 pr. uge fra 1. september 1988.

Efter forhandling mellem Finansministeriet, Kulturministeriet og Lærernes Centralorganisation ændres på grundlag af overenskomstresultatet pr. 1. april 1987 den ugentlige arbejdstid til 37 timer fra 1. september 1990.

Cirkulæret er iøvrigt uændret.

P. d. v.

Mogens Lunge

Redaktionel note
  • Cirkulæreskrivelse om arbejdstidsnedsættelsen pr. 1. september 1990 er derfor overflyttet til Undervisningsministeriet
  • (* 1) Ved kongelig resolution af 25. januar 1993 er det besluttet, at sager vedrørende folkehøjskoler, efterskoler m.v., ungdomsskoler, folkeoplysning og voksenuddannelse overføres fra Kulturministeriet til Undervisningsministeriet.