Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om prøveforberedende enkeltfagsundervisning m.v. for voksne (* 1)

Denne datasammenskrivning omfatter lov om prøveforberedende enkeltfagsundervisning m.v. for voksne, jfr. lovbekendtgørelse nr. 320 af 4. juni 1983 med de ændringer, der følger af lov nr. 217 af 23. april 1986.


§ 1

Enhver amtskommune skal oprette og drive kursus med undervisning for voksne til folkeskolens afgangsprøver og udvidede afgangsprøver i de fag, der er nævnt i folkeskolelovens § 12, stk. 3-5, og i maskinskrivning samt undervisning til prøver, der indgår eller kan indgå i højere forberedelseseksamen. Der skal endvidere tilbydes undervisning i fagene historie, geografi, biologi og samtidsorientering svarende til undervisningen på folkeskolens ældste klassetrin. To eller flere amtskommuner kan indrette undervisningen i fællesskab.

Stk. 2. Amtskommunen kan endvidere med undervisningsministerens godkendelse tilbyde enkeltfagsundervisning til andre statskontrollerede prøver.

Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg kommuner varetages amtskommunens opgaver efter denne lov af kommunen.

§ 2

Amtskommunale kursus for voksne opføres på planen for amtskommunens skolevæsen og undervisningsvirksomhed m. v.

Stk. 2. På grundlag af planen udarbejder amtsrådet en årlig oversigt over undervisningstilbuddene samt en fortegnelse over den etablerede undervisning. Tilbudsoversigten og fortegnelsen indsendes til undervisningsministeriet.

Stk. 3. Amtsrådet sørger for, at befolkningen i amtsrådskredsen bliver orienteret om kursernes undervisningstilbud.

Stk. 4. Amtsrådet nedsætter et repræsentantskab, der skal rådgive amtsrådet om kursusvirksomheden og om formidling af oplysning om undervisningstilbuddene. Medlemmerne udpeges af amtsrådet efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de største kommuner i amtsrådskredsen, organisationer og kredse, der i amtsrådskredsen driver fritidsundervisning for voksne, samt eventuelt andre organisationer eller institutioner, der har særlig interesse i kursusvirksomheden.

Stk. 5. Amtsrådet nedsætter endvidere for hvert kursus et nævn til at rådgive forstanderen om forhold med hensyn til kursusvirksomheden og formidling af oplysning om undervisningstilbuddene, der er af særlig betydning for det pågældende kursus. Medlemmerne udpeges af amtsrådet efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, der har tilknytning til kurset, samt de organisationer og kredse, der i området driver fritidsundervisning for voksne. Desuden kan amtsrådet lade sig repræsentere i nævnet. Endelig har forstanderen samt formændene for lærerrådet og elevrådet sæde i nævnet.

Stk. 6. I Københavns og Frederiksberg kommuner udpeges tilsvarende repræsentantskaber og nævn som nævnt i stk. 4 og 5 af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra organisationer og kredse, der i kommunen driver fritidsundervisning for voksne, samt eventuelt andre organisationer eller institutioner, der har særlig interesse i kursusvirksomheden.

§ 3

Undervisningen skal være tilrettelagt for voksne og stå åben for alle over 18 år. Unge under 18 år, der skønnes at kunne følge undervisningen kan optages, hvis det ikke er muligt eller rimeligt at henvise dem til anden undervisning.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om deltagernes kundskabsmæssige forudsætninger i de enkelte fag.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om det mindste antal deltagere, der forpligter til oprettelse af undervisningshold, samt om det højeste antal deltagere på disse hold. Ministeren kan fastsætte regler om højeste timetal for den enkelte deltager.

§ 4

Undervisningsministeren fastsætter regler om undervisningens indhold, omfang og varighed i de enkelte fag og om tilsynet med undervisningen.

§ 5

Om kravene ved prøverne, om prøvernes afholdelse og om bedømmelsen og karaktergivningen gælder de bestemmelser, der er fastsat for de i § 1 nævnte uddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om betingelserne for deltagernes indstilling til prøverne og om udformningen af prøvebeviserne.

§ 6

Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.

Stk. 2. Kommunale og statslige lokaler samt lokaler tilhørende private undervisningsinstitutioner, hvis udgifter afholdes af det offentlige, skal stilles til rådighed for amtskommunen til brug ved undervisning efter denne lov, hvis amtskommunen ikke råder over egnede lokaler til virksomheden, og hvis benyttelsen er forenelig med lokalernes øvrige brug. Lokalerne skal stilles til rådighed gratis med lys, varme, rengøring, fornødent opsyn og bestående udstyr. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved anvisning af lokalerne.

§ 7

Undervisningen forestås af en forstander.

Stk. 2. Ved kursus med undervisning til højere forberedelseseksamen i enkelte fag tilforordnes i 5 år en rektor til bistand for en nyudnævnt forstander, såfremt denne ikke opfylder betingelserne for at være rektor for et kursus til højere forberedelseseksamen. Hvervet som tilforordnet rektor opslås ledigt.

Stk. 3. For ansættelse og afskedigelse af forstandere og lærere gælder reglerne i lov om styrelsen af kommunernes skolevæsen og af virksomhed efter lov om fritidsundervisning m. v. Forinden indstilling foretages for så vidt angår ansættelse af lærere ved kursus til højere forberedelseseksamen, indhentes en udtalelse fra undervisningsdirektøren for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen om ansøgerens faglige kvalifikationer. Tilsvarende udtalelse indhentes før ansættelse af en tilforordnet rektor og en forstander, såfremt denne skal være leder af både kursus til højere forberedelseseksamen og kursus i øvrigt.

Stk. 4. Stillinger som forstander og lærer ved kursus samt det antal undervisningstimer, der bestrides af deltidsansatte lærere, opføres på planen for amtskommunens skolevæsen og undervisningsvirksomhed m. v.

Tjenestemandsansatte forstandere og lærere uden for Københavns kommune er omfattet af bestemmelserne i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, og pension ydes efter de for sådanne tjenestemænd gældende regler. Lønnings- og ansættelsesvilkår for personale ansat ved kurser med undervisning efter denne lov i Københavns kommune fastsættes efter reglerne i den vedtægt, der er udfærdiget for styrelsen af de kommunale anliggender i København.

Stk. 5. Fast ansatte lærere ved kurser efter denne lov kan overtage undervisning ved andre skoler og undervisningsinstitutioner, såfremt de opfylder betingelserne herfor, og lærere ved andre skoler og undervisningsinstitutioner kan overtage undervisning efter denne lov. Overtagelse af undervisning kan medregnes i lærernes pligtige undervisningstimetal ved den skole eller undervisningsinstitution, henholdsvis kursus, hvor lærerne har deres faste stilling.

De nærmere regler for en sådan ordning fastsættes ved aftale i henhold til § 45 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken for lærere, ansat uden for Københavns Kommune, og for lærere der er ansat efter overenskomst, efter aftale mellem finansministeren og den eller de øvrige parter, der har indgået overenskomsten.

§ 8

Amtskommunen afholder de med undervisningsvirksomheden forbundne udgifter og stiller de fornødne læremidler til rådighed for deltagerne.

Stk. 2. Der kan afkræves deltagerne et gebyr efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 3. Amtskommunen skal i det omfang, pladsforholdene tillader det, modtage deltagere med hjemsted i andre amtskommuner.

Stk. 4. Den amtskommune, som modtager en deltager til undervisning efter stk. 3, kan kræve godtgørelse for de hermed forbundne udgifter fra den amtskommune, hvor deltageren er hjemmehørende.

§ 9

Til uddannelse af forstandere og lærere inden for enkeltfagsundervisning kan der ydes statstilskud efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan oprette kursus til uddannelse af de i stk. 1 omhandlede forstandere og lærere.

Stk. 3. Der kan ydes særlig støtte til forstandere og lærere i tilfælde, hvor deltagelse i uddannelseskursus vil påføre dem særlige indtægtstab eller særlig store udgifter.

§ 10

Ved hvert kursus skal der være et lærerråd og et elevråd. Elevrådet vælges af eleverne eller består af samtlige elever.

Stk. 2. De nærmere bestemmelser om elevrådets beføjelser fastsættes af undervisningsministeren, der endvidere fastsætter regler om lærerrådets medlemskreds og beføjelser.

§ 11

Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde som en midlertidig ordning fravige lovens bestemmelser i det omfang, det anses for påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed inden for lovens område.

Stk. 2. Der kan ydes statstilskud til forsøg efter stk. 1.

§ 11 a

Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 12

Loven træder i kraft den 1. august 1978.

§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Ved kongelig anordning kan loven bringes til anvendelse på Færøerne med de ændringer, som øernes særlige forhold tilsiger.

Lov nr. 217 af 23. april 1986 , der indsætter § 11 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 40

Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Kulturministeriet, den 3. august 1988.

P.m.v.

e.b.

Svend O. Bruun

Redaktionel note
  • Ansvaret for uddannelsesbestemmelser for så vidt angår undervisning og prøver til højere forberedelseseksamen ligger dog fortsat i Undervisningsministeriet, Direktoratet for Gymnasieskolerne og Højere Forberedelseseksamen. På den baggrund er bekendtgørelse af lov om prøveforberedende enkeltfagsundervisning m.v. for voksne og regler, som er udstedt i henhold til loven, indlagt i fuld tekst i Kulturministeriets base. Forskriften forefindes endvidere i fuld tekst i Undervisningsministeriets base, da det ikke er muligt at udskille de bestemmelser, der alene vedrører undervisning og prøver til højere forberedelseseksamen.
  • (* 1) Ved kgl. resolution af 3. juni 1988 er der sket følgende ressortomlægning mellem Undervisningsministeriet og Kulturministeriet: Kulturministeren er blevet øverste ansvarlige for forvaltningen af Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. Kulturministeren har herunder overtaget ansvaret for den prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne.