Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om teknika

Herved bekendtgøres lov nr. 243 af 23. maj 1984 om teknika med den ændring, der følger af § 28 i lov nr. 217 af 23. april 1986


§ 1. Teknika (ingeniørhøjskoler) uddanner ingeniører og kan meddele anden undervisning inden for tekniske og dermed beslægtede fagområder efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse.

§ 2. Teknika skal være selvejende institutioner, hvis vedtægter godkendes af undervisningsministeren.

§ 3. Det er en betingelse for, at oprettelsen af teknika kan godkendes, at de indgår som hensigtsmæssige led i en landsomfattende planlægning til opfyldelse af konstaterede eller forventede behov for sådanne institutioner.

Stk. 2. En meddelt godkendelse kan tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for institutionen, eller hvis denne ikke i øvrigt opfylder vilkår for godkendelse.

Stk. 3. En meddelt godkendelse kan endvidere tilbagekaldes, hvis institutionen ikke overholder de af undervisningsministeren fastsatte bestemmelser eller givne pålæg.

§ 4. Udgifterne ved driften af teknika afholdes af statskassen.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan yde institutionerne rente- og afdragsfri lån til opførelse, ombygning eller køb af bygninger samt tilskud til indretning af lejede lokaler.

Stk. 3. Udstyr og lignende til brug for institutionerne stilles til rådighed af staten.

§ 5. Betegnelserne teknikum/teknika og ingeniørhøjskole(r) og ordsammensætninger, hvori disse betegnelser indgår, må kun anvendes af godkendte institutioner og dimittender herfra.

§ 6. Undervisningsministeren er øverste forvaltningsmyndighed for teknika og fastsætter bestemmelser om institutionernes drift og virksomhed.

Stk 2. Undervisningsministeren fastsætter i forbindelse hermed nærmere bestemmelser om ansættelsesforhold og kan herunder fastsætte bestemmelser om, at bestemmelserne i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken § 10, stk. 1, og §§ 19-25 finder anvendelse på personale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, og at § 21, stk. 4, i den nævnte lov gælder for medlemmer af teknikas bestyrelser. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og injuriesøgsmål træffes af undervisningsministeren efter indhentet udtalelse fra vedkommende teknikum.

§ 6 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. juli 1984.

Stk. 2. Lov nr. 146 af 25. april 1962 om teknika ophæves.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

-------------------------------------------------------------------

Lov nr. 217 af 23. april 1986, hvis § 28 har medført indsættelse af § 6 a, trådte i kraft den 1. juli 1986.

Undervisningsministeriet, den 5. februar 1987

BERTEL HAARDER

/Birgit Andersen

Officielle noter

Ingen