Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Den Grafiske Højskole

Herved bekendtgøres lov nr. 241 af 8. juni 1977 om Den Grafiske Højskole med den ændring, der følger af § 12 i lov nr. 217 af 23. april 1986.


§ 1. Den Grafiske Højskole er en selvejende institution, som har til opgave inden for den grafiske industris og den grafiske kommunikationsindustris fagområder

  • 1) at give alsidig undervisning af teknisk, økonomisk og humanistisk art.
  • 2) at yde rådgivning og
  • 3) at foretage forsknings- og udviklingsarbejde i tilknytning til undervisning eller rådgivning.

§ 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangsbetingelser for de studerende og om undervisning og prøver. Ministeren kan fastsætte regler om antallet af studerende.

§ 3. Højskolen ledes af en bestyrelse, hvori såvel arbejdsgivere som arbejdstagere inden for den grafiske industri og den grafiske kommunikationsindustri samt højskolens personale skal være repræsenteret.

Stk. 2. Den daglige ledelse varetages af en rektor, der ansættes af bestyrelsen efter godkendelse af Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om højskolens organisation og godkender dens vedtægter.

§ 4. Udgifterne til driften af højskolen afholdes af staten.

Stk. 2. Udstyr og inventar til brug for højskolen kan stilles til rådighed af staten.

Stk. 3. Staten kan yde højskolen rente- og afdragsfri lån til opførelse, ombygning eller køb af bygninger samt tilskud til indretning af lejede lokaler.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om statens ydelser til højskolen efter stk. 1-3.

§ 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om løn- og ansættelsesforhold for højskolens personale.

§ 6. Efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, kan højskolen opkræve betaling for rådgivningsvirksomhed og kurser.

§ 7. Højskolen har eneret på betegnelsen Den Grafiske Højskole.

Stk. 2. Den, der uberettiget anvender den i stk. 1 nævnte betegnelse, straffes med bøde. Er lovovertrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab el.lign., kan bødeansvar pålægges virksomheden som sådan.

§ 7 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 8. Loven har virkning fra den 1. april 1977, jfr. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

Stk. 3. Højskolens virksomhed finder sted efter de hidtil gældende retningslinjer, indtil undervisningsministeren har godkendt nye vedtægter for højskolen og fastsat bestemmelser efter § 2, § 3, stk. 3, § 4, stk. 4, og §§ 5 og 6.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

-------

Lov nr. 217 af 23. april 1986, hvis § 12 har medført indsættelse af § 7 a, trådte i kraft den 1. juli 1986.

Undervisningsministeriet, den 17. februar 1987

BERTEL HAARDER

/Birgit Andersen

Officielle noter

Ingen