Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger

Herved bekendtgøres lov nr. 258 af 8. juni 1983 om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger med de ændringer, der følger af lov nr. 245 af 23. maj 1984 og af § 24 i lov nr. 217 af 23. april 1986.


§ 1. Handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger kan meddele undervisning inden for erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige eller dermed beslægtede fagområder.

§ 2. Handelshøjskolen i København og handelshøjskolen i Århus er højere læreanstalter.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan godkende oprettelse af en handelshøjskole for Syd- og Sønderjylland, opbygget over en periode til en højere læreanstalt på lige fod med de i stk. 1 nævnte. Handelshøjskolens hjemsted bliver Sønderborg.

Stk. 3. § 40, stk. 4, i lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner gælder tilsvarende for en handelshøjskole for Syd- og Sønderjylland, opbygget til en højere læreanstalt.

§ 3. Handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger skal være selvejende institutioner, hvis vedtægter godkendes af undervisningsministeren.

§ 4. Det er en betingelse for, at oprettelsen af institutionerne i denne lov kan godkendes, at de indgår som hensigtsmæssige led i en landsomfattende planlægning til opfyldelse af konstaterede eller forventede behov for sådanne institutioner.

Stk. 2. En meddelt godkendelse kan tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for institutionen, eller hvis denne ikke i øvrigt opfylder vilkår for godkendelse. En meddelt godkendelse kan endvidere tilbagekaldes, hvis institutionen ikke overholder de af undervisningsministeren fastsatte bestemmelser eller givne pålæg.

§ 5. En handelshøjskoleafdeling står efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse under tilsyn af en handelshøjskole.

§ 6. Udgiften ved driften af handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger afholdes af statskassen.

Stk. 2. Statskassen kan yde institutionerne rente- og afdragsfri lån til opførelse, ombygning eller køb af bygninger samt tilskud til indretning af lejede lokaler.

Stk. 3. Udstyr og lignende til brug for institutionerne stilles til rådighed af staten.

§ 7. Betegnelsen »handelshøjskole« og »handelshøjskoleafdeling« må kun anvendes af godkendte institutioner.

§ 8. Undervisningsministeren er øverste forvaltningsmyndighed for de institutioner, der er omfattet af loven, og fastsætter bestemmelser om institutionernes drift og virksomhed.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter i forbindelse hermed nærmere regler om ansættelsesforhold og kan herunder fastsætte regler om, at bestemmelserne i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken § 10, stk. 1, og §§ 19-25 finder anvendelse på personale, der ansat på tjenestemandslignende vilkår, og at § 21, stk. 4, i den nævnte lov gælder for medlemmer af institutionernes styrelsesråd og bestyrelser. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og injuriesøgsmål træffes af undervisningsministeren efter indhentet udtalelse fra vedkommende handelshøjskole eller handelshøjskoleafdeling.

§ 8 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 1983.

Stk. 2. Lov om handelshøjskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 355 af 24. juli 1971, ophæves.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 245 af 23. maj 1984 medførte indsættelse af § 8 stk. 2. (Bekendtgjort i Lovtidende den 26. maj 1984).

Lov nr. 217 af 23. april 1986, hvis § 24 har medført indsættelse af § 8a, trådte i kraft den 1. juli 1986.

Undervisningsministeriet, den 15. februar 1988

BERTEL HAARDER

/Birgit Andersen

Officielle noter

Ingen