Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om videregående teknikeruddannelser m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 232 af 22. april 1987 om videregående teknikeruddannelser m.v. med de ændringer, der følger af § 11, stk. 2, nr. 2, i lov nr. 347 af 24. maj 1989 og lov nr. 317 af 16. maj 1990. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra den 1. januar 1991, da lov nr. 317 af 16. maj 1990 først træder i kraft den 1. januar 1991.


Kapitel 1

Uddannelserne, deres opbygning og indhold

§ 1. Undervisnings- og forskningsministeren tilrettelægger videregående teknikeruddannelser, der bygger på erhvervsuddannelserne, samt uddannelser på konstruktørniveau, der bygger på de videregående teknikeruddannelser.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren tilrettelægger tekniker- og ingeniørforkurser for uddannelsessøgende, som ikke umiddelbart har adgang til uddannelserne.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om uddannelserne.

§ 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter antallet af uddannelsespladser på de videregående teknikeruddannelser og uddannelserne på konstruktørniveau.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til de videregående teknikeruddannelser og uddannelserne på konstruktørniveau samt om optagelse af studerende.

§ 3. Uddannelserne efter § 1, stk. 1, varer i almindelighed mellem 1 og 2 år som heltidsundervisning.

§ 4. De videregående teknikeruddannelser grupperes normalt i områder. Uddannelserne omfatter undervisning af teoretisk og praktisk karakter, herunder i teknologiske og værksteds- eller laboratorietekniske fag samt i almene fag.

Stk. 2. I uddannelserne på konstruktørniveau kan der både indgå fag, der sigter på et højere teoretisk niveau, og fag, der sigter på faglig fordybelse.

Stk. 3. I de videregående teknikeruddannelser og uddannelserne på konstruktørniveau skal undervisning i tilvalgsfag kunne indgå, herunder fag, der er særligt tilpasset med henblik på opfyldelse af lokale behov.

§ 5. Der tilbydes ansøgere og studerende rådgivning om valg af uddannelse og erhverv.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

§ 6. Teknikeruddannelserne inden for et område indledes normalt med en undervisning, der er fælles for områdets uddannelser.

Stk. 2. Den efterfølgende undervisning gennemføres inden for den enkelte teknikeruddannelse, eventuelt inden for et valgt speciale, og har til formål at kvalificere den studerende til at arbejde som tekniker på et videregående niveau inden for den enkelte uddannelse eller specialet.

§ 7. Uddannelserne på konstruktørniveau indeholder normalt en undervisning, der er fælles for studerende fra forskellige teknikeruddannelser, eventuelt fra flere områder. Undervisningen skal omfatte et valgt speciale.

§ 8. Undervisningen tilbydes af godkendte erhvervsskoler.

Stk. 2. Skolerne kan helt eller delvis henlægge undervisningen til andre private eller offentlige institutioner eller virksomheder. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter regler herom efter indstilling fra Teknikerrådet.

Kapitel 2

Styringsorganernes sammensætning og beføjelser

§ 9. Undervisnings- og forskningsministeren nedsætter et Teknikerråd. Ministeren udpeger formanden. 2 medlemmer udpeges af det Erhvervsuddannelsesråd, som er nedsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser, 8 medlemmer af de arbejdsgiverorganisationer, inden for hvis område teknikerne beskæftiges, og 8 medlemmer af de arbejdstagerorganisationer, der organiserer teknikerne. Efter indstilling fra rådet udpeger undervisnings- og forskningsministeren 3 uafhængige særligt sagkyndige til som tilforordnede at deltage i rådets arbejde. Rådet tilforordnes herudover 2 repræsentanter udpeget af skoleledernes og lærernes organisationer, 1 repræsentant fra Arbejdsministeriet samt 2 repræsentanter fra Undervisnings- og Forskningsministeriet. Medlemmerne og de tilforordnede beskikkes for 4 år, dog kan de tilforordnede særligt sagkyndige beskikkes for et kortere tidsrum.

Stk. 2. Erhvervsuddannelsesrådets formand og formanden for Rådet for Ingeniøruddannelserne kan deltage i Teknikerrådets møder.

Stk. 3. Det skal ved udpegningen af repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer sikres, at henholdsvis arbejdsledere og studerende repræsenteres.

§ 10. Teknikerrådet afgiver indstilling til undervisnings- og forskningsministeren om oprettelse eller nedlæggelse af uddannelser, om opdeling i områder, om rammer for uddannelsernes og undervisningsemnernes mål, uddannelsernes struktur, varighed, adgangsbetingelser, eksamensordninger, optagelse og generelle krav til lærernes kvalifikationer samt om fastsættelse af regler for rådets virksomhed.

Stk. 2. Rådet er i øvrigt rådgivende for undervisnings- og forskningsministeren og kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der efter rådets opfattelse har betydning for uddannelserne efter loven.

§ 11. For hvert område, jf. § 4, nedsætter undervisnings- og forskningsministeren et teknikerudvalg efter indstilling fra Teknikerrådet, jf. § 10. Et teknikerudvalg skal normalt bestå af 7-11 medlemmer og tilforordnede og sammensættes ligeligt af repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne inden for området. Undervisnings- og forskningsministeren samt lærernes og skoleledernes organisationer udpeger hver 1 tilforordnet. Undervisnings- og forskningsministeren kan efter indstilling fra et teknikerudvalg udpege yderligere et antal særligt sagkyndige tilforordnede. Medlemmerne og de tilforordnede beskikkes for 4 år, dog kan de tilforordnede særligt sagkyndige beskikkes for et kortere tidsrum. Udvalget vælger en formand og kan tillige vælge een eller to næstformænd.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan efter indstilling fra Teknikerrådet nedsætte teknikerudvalg til at varetage særlige tværgående opgaver og udvalg til at behandle forslag om uddannelser, som ikke umiddelbart henhører under et område. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Et teknikerudvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12. Teknikerudvalgene afgiver inden for hver deres område indstilling til undervisnings- og forskningsministeren om oprettelse eller nedlæggelse af de enkelte uddannelser, om uddannelsernes og undervisningsemnernes mål, uddannelsernes struktur, varighed, adgangsbetingelser, eksamensordninger, optagelse samt om generelle krav til lærernes kvalifikationer inden for rammer fastsat i medfør af § 10, stk. 1. For uddannelser, der ikke er henført til noget udvalg, afgiver Teknikerrådet indstilling til undervisnings- og forskningsministeren om disse spørgsmål.

Stk. 2. Udvalgene skal følge udviklingen inden for hver deres område med hensyn til behovet for ændringer eller oprettelse af uddannelser, herunder om, i hvilket omfang fornyelse skal ske i form af efteruddannelse. Udvalgene kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse til undervisnings- og forskningsministeren om alle spørgsmål, der efter udvalgets opfattelse har betydning for uddannelserne inden for området.

§ 13. De enkelte godkendte erhvervsskoler skal følge behovet for udvikling af uddannelserne og kan afgive forslag til undervisnings- og forskningsministeren vedrørende behov for ændringer og nye initiativer.

Stk. 2. Hver skole nedsætter i samråd med de lokale afdelinger af de organisationer, der er repræsenteret i teknikerudvalget, et eller flere lokale uddannelsesudvalg for teknikeruddannelserne og uddannelserne på konstruktørniveau, sammensat af lokale fagkyndige. Organisationerne samt lærere og studerende skal være repræsenteret i udvalget.

Stk. 3. Uddannelsesudvalget rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelsen, herunder efteruddannelse, ligesom det medvirker til at formidle forbindelsen mellem studerende og erhverv under uddannelsen og ved dennes afslutning.

Stk. 4. Uddannelsesudvalget kan tage initiativ over for skolen med hensyn til etablering af lokalt tilpassede dele af uddannelsen.

Stk. 5. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesudvalgenes virksomhed.

§ 14. Undervisnings- og forskningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for Teknikerrådet.

Stk. 2. Sekretariatsbistand til teknikerudvalg tilvejebringes af de organisationer, der er repræsenteret i udvalget.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan stille sekretariatsbistand til rådighed for teknikerudvalg, der er nedsat af ministeren efter § 11, stk. 2.

Kapitel 3

Forskellige bestemmelser

§ 15. Staten yder tilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter, fraregnet indtægter, ved uddannelserne, jf. § 1, stk. 1, og ved tekniker- og ingeniørforkurser, jf. § 1, stk. 2. Tilskuddet til undervisningsudgifter bestemmes ud fra antal årselever ved uddannelserne og kurserne og et gennemsnitligt tilskud pr. årselev fastlagt i de årlige finanslove.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte særlige tilskudsregler for uddannelser og kurser med lille elevtilgang, hvis det ud fra erhvervsmæssige hensyn er vigtigt at bevare uddannelsen eller kurset som selvstændig uddannelse eller kursus på en eller flere skoler i landet.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan yde tilskud til særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser og kurser og til forsøgs- og udviklingsarbejde vedrørende uddannelser og kurser, der er omfattet af loven, herunder forsøg i henhold til § 16, stk. 2.

Stk. 4. Når en godkendt erhvervsskole har henlagt undervisning til anden privat eller offentlig institution eller virksomhed eller i andre særlige tilfælde, kan undervisnings- og forskningsministeren dog godkende, at udgifterne helt eller delvis afholdes af private midler eller af den offentlige institution. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om udgifternes afholdelse.

§ 16. Undervisnings- og forskningsministeren kan efter indstilling fra Teknikerrådet godkende afvigelser fra lovens bestemmelser med henblik på at fremme uddannelsesforsøg.

Stk. 2. Teknikerrådet træffer afgørelse om udvikling og gennemførelse af begrænsede forsøg, som kan gennemføres inden for lovens rammer. Teknikerrådet indkalder forslag til sådan forsøgsvirksomhed fra teknikerudvalgene og de godkendte erhvervsskoler, der gennemfører teknikeruddannelser eller uddannelser på konstruktørniveau.

§ 17. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter efter indstilling fra Teknikerrådet og Rådet for Ingeniøruddannnelserne regler om, i hvilket omfang uddannelser og kurser efter loven giver adgang til ingeniøruddannelserne.

§ 18. Efter nærmere regler fastsat af undervisnings- og forskningsministeren kan klager over en skoles afgørelse indbringes for ministeren.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 19. Loven træder i kraft den 1. august 1987.

Stk. 2. §§ 9 og 11 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 20. §§ 6, 9 og 10 i lov om tekniske skoler, teknika og teknologiske institutter, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 22. januar 1987, gælder ikke for uddannelserne efter denne lov.

Stk. 2. Erhvervsuddannelsesrådet, rådets underudvalg og uddannelsesnævnene fortsætter dog deres virksomhed med hensyn til de videregående teknikeruddannelser, indtil Teknikerrådet og teknikerudvalgene er nedsat. Eksamenskommissionen fortsætter ligeledes sin virksomhed, indtil der er fastsat nye regler om afholdelse af eksamen for uddannelserne.

Stk. 3. De hidtidige uddannelser og de godkendte undervisningsplaner m.v. bevarer deres gyldighed, indtil de ændres eller ophæves ved regler fastsat i medfør af loven.

§ 21. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 347 af 24. maj 1989, hvis § 11, stk. 2, nr. 2, ophæver § 3, stk. 2, trådte i kraft den 1. januar 1990. Lov nr. 317 af 16. maj 1990 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2. § 1, nr. 4, nr. 7, nr. 8 og nr. 12 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. (* 1)

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 30. maj 1990

Bertel Haarder

/ Merete Friberg

Officielle noter

(* 1) Vedrører ændringer af §§ 10, 12, 14 og 18.