Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om amtskommuners overtagelse af visse statsskoler og -kursus m.v.


Herved bekendtgøres lov nr. 290 af 6. juni 1984 om amtskommuners overtagelse af visse statsskoler og -kursus m.v. med de ændringer, der følger af § 29 i lov nr. 217 af 23. april 1986.

§ 1. Driften af ejendomsretten til følgende institutioner, som drives af staten, overtages af den amtskommune, hvor institutionen er beliggende:

 • 1) Gymnasieskoler og de dertil knyttede kursus til højere forberedelseseksamen bortset fra Sorø Akademis Skole.
 • 2) Studenterkursus.
 • 3) Kursus til højere forberedelseseksamen bortset fra de kursus, der er knyttet til seminarier.
 • 4) Kostafdelinger ved gymnasieskoler bortset fra kostafdelingen ved Sorø Akademis Skole.

Stk. 2. Ophører et statsligt seminarium, hvortil der er knyttet et kursus til højere forberedelseseksamen, med sin virksomhed som seminarium, kan undervisningsministeren træffe beslutning om, at driften af kursus overtages af vedkommende amtskommune, og om, i hvilket omfang lovens bestemmelser finder anvendelse på overtagelsen.

Stk. 3. Reglerne om amtskommuner i loven finder tilsvarende anvendelse på Københavns og Frederiksberg kommuner, medmindre andet er bestemt.

§ 2. Overtagelsen omfatter:

 • 1) Bygninger, tjenesteboliger og lejeboliger,
 • 2) jordarealer, der er afsat til skoleformål,
 • 3) inventar og undervisningsmidler og
 • 4) projekterede og igangværende byggearbejder.

Stk. 2. Overtagelsen sker vederlagsfrit. Omkostninger ved overtagelsen afholdes af amtskommunen, der indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der tilkommer og påhviler staten som ejer og bruger af de bygninger, jordarealer og genstande m.v., overtagelsen omfatter.

Stk. 3. Overtagelsernes omfang og vilkår fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med amtskommunen i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan bestemme, hvorledes der skal forholdes med bogsamlinger, kunstværker o.lign., der forefindes på institutionen.

Stk. 5. Kommunernes tilskud til opførelsen af institutionerne tilbagebetales ikke i forbindelse med overtagelsen.

Stk. 6. Såfremt de overtagne bygninger og jordarter ikke længere ønskes anvendt til det hidtidige formål, træffer undervisningsministeren efter forhandling med amtskommunen bestemmelse om den fremtidige anvendelse.

§ 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke linjer og grene amtskommunerne som minimum skal tilbyde på den enkelte gymnasieskole, samt om regionale tilbud om visse grene og fag.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan udsende vejledende retningslinier for forbruget af løntimer pr. elev.

§ 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elevers ret til i visse tilfælde efter ønske at blive optaget på en gymnasieskole eller et kursus til højere forberedelseseksamen i en amtskommune, der grænser op til den amtskommune, hvori eleven er hjemmehørende.

Stk. 2. En elev er hjemmehørende i den amtskommune, hvori elevens folkeregisterkommune er beliggende.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om betaling amtskommunerne imellem i de tilfælde, hvor en elev efter stk. 1 optages på en gymnasieskole eller et kursus til højere forberedelseseksamen i en tilgrænsende amtskommune.

§ 5. Nedlæggelse af offentlige gymnasieskoler og de dertil knyttede kursus til højere forberedelseseksamen af offentlige studenterkursus og kursus til højere forberedelseseksamen samt af offentlige kostafdelinger kan kun ske med undervisningsministerens godkendelse.

§ 6. Undervisningsministeren kan yde tilskud til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.

§ 7. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om de offentlige kostafdelinger, herunder om

 • 1) kapaciteten,
 • 2) optagelsen og fordelingen af kostelever,
 • 3) forældrenes betaling for elevers ophold,
 • 4) betaling for ophold staten og amtskommunerne imellem og mellem amtskommunerne indbyrdes og
 • 5) statens betaling for visse elevers ophold.

§ 8. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om statens gymnasiale suppleringskursus, herunder om placering af sådanne kursus på de offentlige gymnasieskoler.

§ 9. På grundlag af elevtalsoplysninger pr. 1. september kan Københavns kommune opkræve betaling for elever på der hidtidige Vesterbros statskursus fra den amtskommune eller Frederiksberg kommune, hvor eleven er hjemmehørende. Betalingen svarer til den gennemsnitlige årlige udgift pr. elev til driften af det pågældende kursus. På tilsvarende måde kan Frederiksberg kommune opkræve betaling for elever på de hidtidige statens kursus til studentereksamen og statens kursus til HF, der ikke er hjemmehørende i kommunen.

Stk. 2. En elev er hjemmehørende i den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret, og i den amtskommune, hvor elevens folkeregisterkommune er beliggende.

§ 10. Amtskommunerne tilbyder de tjenestemænd, der pr. 31. december 1985 er ansat ved de institutioner, som overtages, ansættelse i tilsvarende stillinger på følgende vilkår:

 • 1) Rektor og tjenestemandsansatte lærere tilbydes med virkning fra 1.januar 1986 ansættelse som tjenestemænd ved det amtskommunale skolevæsen på samme vilkår, som gælder for tilsvarende tjenestemænd ved amtskommunens gymnasieskoler og kursus.
 • 2) Andet tjenestemandsansat personale tilbydes fra 1. januar 1986 som tjenestemænd i amtskommunen på samme vilkår, som gælder for tilsvarende tjenestemænd i amtskommunen.

§ 11. Såfremt en statstjenestemand ikke ønsker at modtage ansættelse på de vilkår, der er nævnt i § 10, opretholdes ansættelsesforholdet som statstenestemand under udførelse af arbejdet ved det amtskommunale skolevæsen.

Stk. 2. En tjenestemand, som vælger at opretholde sit ansættelsesforhold som statstjenestemand, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af, at institutionen overtages af amtskommunen. Tjenestamanden har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af institutionens overtagelse.

Stk. 3. En tjenestemand, som vælger at opretopholde sit ansættelsesforhold som statstjenestemand, kan senest den 31. december 1990 søge overgang til ansættelse på vilkår som nævnt i § 10.

Stk. 4. Amtskommunen udbetaler uden refusion fra staten lønning til de statstjenestemænd, der opretopholder deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd.

§ 12. Staten afholder pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemandsansatte lærere ved amtskommunernes og Frederiksberg kommunes gymnasieskoler og kursus. Staten yder tilskud til pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemandsansatte lærere ved Københavns kommunes gymnasieskoler og kursus. Statens tilskud beregnes efter reglerne i loven om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Stk. 2. Amtskommunen afholder pensionsudgifterne vedrørende andet tjenestemandsansat personale, som ansættes efter § 10, eller som senere ansættes efter § 11, stk. 3.

Stk. 3. Staten afholder pensionsudgifterne vedrørende de tjenestemænd, som efter § 11, stk. 1, opretopholder deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd.

Stk. 4. Staten refunderer amtskommunen udgifterne efter stk. 2 i forhold til den del af vedkommende tjenestemands pensionsalder, som er optjent indtil 31. december 1985.

Stk. 5. Amtskommunen refunderer staten udgifterne efter stk. 3 for andet tjenestemandsansat personale end rektor og lærere i forhold til den del af tjenestemandens pensionsalder, der er optjent efter 1, januar 1986.

§ 12 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktoratet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

-------------------

Lov nr. 290 af 6. juni 1984 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 13. Loven træder i kraft den 1. januar 1986, § 10 dog den 1. juli 1985.

Stk. 2. Følgende bestemmelser ophæves:

 • 1) Lov om fordeling af udgifterne til gymnasieskoler og kursus til højere forberedelseseksamen, jfr. lovbekendtgørelse nr. 403 af 7. august 1969,
 • 2) lov nr. 176 af 28. april 1971 om oprettelse af et forsøgsgymnasium i Herlev og
 • 3) § 16 a i lov om gymnasieskoler og studenterkursus, jfr. lovbekendtgørelse nr. 370 af 28. juni 1977.

Stk. 3. Staten yder tilsagte, men ikke endeligt afregnede resttilskud til amtskommunale gymnasiebyggerier.

Stk. 4. Forsøgs- og udviklingsarbejde, der den 1. januar 1986 er i gang på Herlev statsskole og på statens gymnasieskoler og kursus i øvrigt, gennemføres i overensstemmelse med godkendelsen og på de hidtidige vilkår.

Stk. 5. Undervisningsministeren bemyndiges til at træffe de nærmere bestemmelser angående lovens gennemførelse.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

-------------------

Lov nr. 217 af 23. april 1986 indeholder følgende

ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 40

Loven træder i kraft den 1. april 1986.

Undervisningsministeriet, den 27. juni 1986

Bertel Haarder

/Marianne Rosenquist

Redaktionel note
 • til højere forberedelseseksamen, jf. Z LBK nr. 442 af 02/06/1992
 • jf. Z LBK nr. 443 af 02/06/1992 og af §§ 35 A og B i lov om kursus
 • Reglerne i §§ 10-12 er erstattet af §§ 26 A og B i lov om gymnasiet,
 • ændring af forskellige uddannelseslove m.m. § 2.
 • bekendtgørelse nr. 441 af 2. juni 1992 om ikrafttræden af lov om
 • §§ 10-12 er dog allerede ophævet pr. 15. juni 1992, jf.
 • (* 1) Loven er ophævet pr. 1. januar 1993.