Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statsstøtte til visse private seminarier

(Seminariestøtteloven)

Herved bekendtgøres lov om statsstøtte til visse private seminarier, jf. lovbekendtgørelse nr. 505 af 29. juni 1990, med de ændringer der følger af lov nr. 370 af 6. juni 1991.


§ 1. Denne lov omfatter private seminarier, der uddanner lærere til

folkeskolen, private seminarier, der uddanner ernærings- og

husholdningsøkonomer, private håndarbejdsseminarier og private

seminarier, der uddanner pædagoger, hvis seminarierne:

1. er godkendt af undervisningsministeren efter de regler, der er fastsat om uddannelsen på de nævnte seminarier,

2. er selvejende institutioner med vedtægter godkendt af undervisningsministeren,

3. følger de bestemmelser, som fastsættes af undervisningsministeren om driften, de økonomiske forhold og lønnings- og pensionsforholdene for personalet m.v., og

4. følger undervisningsministerens pålæg om at stille seminariets lokaler og udendørsanlæg til rådighed for andre uddannelsesformål.

Stk. 2. Loven omfatter tillige kursus til højere forberedelseseksamen, der er godkendt ved private seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen, såfremt kurserne opfylder de betingelser, som er fastsat i lovgivningen om højere forberedelseseksamen.

Stk. 3. Ledere og lærere ved de i stk. 1 omhandlede seminarier skal være medlemmer af »Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler«, medmindre det over for undervisningsministeren godtgøres, at der på anden måde er sikret dem en passende pension. De nærmere regler om pensionskassens virksomhed fastsættes i en vedtægt for pensionskassen, der skal stadfæstes af undervisningsministeren og ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen. Der skal ved bestemmelse i vedtægten gives de private seminarier en passende repræsentation i kassens bestyrelse. Pensionskassen oppebærer tilskud fra statskassen efter nærmere i vedtægten fastsatte bestemmelser.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelserne i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken § 10, stk. 1, og §§ 19-25 finder anvendelse på personale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, og at § 21, stk. 4, i den nævnte lov gælder for medlemmer af seminariernes bestyrelser. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og injuriesøgsmål træffes af bestyrelsen for vedkommende seminarium efter indhentet godkendelse fra undervisningsministeren.

§ 1 a. I tilfælde af institutionens ophør anvendes tiloversbleven formue til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes institutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 samt gaver skænket efter 1. januar 1991 i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom til de formål, der er fastsat i de til enhver tid gældende vedtægter.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af formuen efter stk. 1 og 2.

§ 2. Udgifterne ved driften af institutionerne efter § 1 afholdes af statskassen. Det er en betingelse, at tilvækst i formuen hidrørende fra perioden efter 1. januar 1991, bortset fra de i § 1 a, stk. 2, nævnte gaver, i tilfælde af institutionens ophør anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse. Inventar og samlinger stilles til rådighed af staten.

Stk. 2. Efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren med finansudvalgets tilslutning, kan der af statskassen ydes institutionerne efter § 1 afdragsfri lån til opførelse, ombygning og køb af bygninger eller overgang til selvejende institution. Undervisningsministeren kan endvidere med finansudvalgets tilslutning yde statstilskud til indretning af lejede lokaler.

Stk. 3. Lån efter stk. 2 forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives en gang om året. Der sker ingen renteindbetaling, men værditilskrivningen optages i institutionens regnskab som en passivpost og forfalder til betaling sammen med statslånet. Rentetilskrivningen skal dog respektere formueanvendelsen efter § 1 a, stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler om rentetilskrivningen m.v.

§ 3. Er der til et seminarium, der uddanner lærere til folkeskolen, knyttet en privat øvelsesskole, finder reglerne i §§ 1 og 2 tilsvarende anvendelse, hvis øvelsesskolen har ledelse fælles med seminariet og opfylder betingelserne for godkendelse som fast øvelsesskole.

§ 3 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. april 1970.

Stk. 2. (Overgangsregel om statslån, udeladt.)

Stk. 3. Lov om statstilskud til anerkendte private seminarier, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 25. juli 1963, ophæves bortset fra § 3, stk. 3 og 4.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 98 af 14. marts 1979, som inddrog private håndarbejdsseminarier under seminariestøtteloven, trådte i kraft den 1. august 1979.

(Overgangsregel om statslån, udeladt.)

Lov nr. 711 af 22. december 1982, der tilføjede et § 1, stk. 1, nr. 4, trådte i kraft den 31. december 1982.

Lov nr. 246 af 23. maj 1984, der tilføjede et § 1, stk. 4, trådte i kraft den 26. maj 1984.

Lov nr. 217 af 23. april 1986, der tilføjede § 3 a, trådte i kraft den 1. juli 1986.

Lov nr. 281 af 2. maj 1990, der tilføjer § 1 a, § 2, stk. 1, 2. pkt., § 2, stk. 3, samt fjerner ordene »rente- og« i § 2, stk. 2, 1. pkt., indeholder i § 6 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

»Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2. Uanset betingelsen om opdeling af formuen som indsat ved denne lovs § 1, nr. 1, § 2, nr. 4, § 3, nr. 2, § 4, nr. 2, og § 5, nr. 2, kan der ydes driftstilskud til uddannelsesinstitutioner, som inden den 1. januar 1992 har iværksat procedure til ændring af institutionernes vedtægter i overensstemmelse med de nævnte bestemmelser. Dette gælder dog kun indtil 1. januar 1996.«

Lov nr. 370 af 6. juni 1991, der i § 1, stk. 1, ændrer »private husholdningsseminarier« til »private seminarier, der uddanner ernærings- og husholdningsøkonomer« og ændrer »børnehave- og fritidspædagogseminarier« til »seminarier, der uddanner pædagoger«, trådte i kraft den 1. august 1991.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 31. juli 1991

P.M.V.

Knud Larsen

/ Kirsten Lippert

Officielle noter

Ingen