Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om højere forberedelseseksamen (* 1)

Herved bekendtgøres lov om højere forberedelseseksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 11. maj 1973, med ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 217 af 23. april 1986.

§ 1. Højere forberedelseseksamen skal sikre tilstedeværelsen af det faglige grundlag og de øvrige almene forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde videregående uddannelser.

§ 2. Undervisningen til højere forberedelseseksamen omfatter fagene dansk, religion, historie, samfundsfag, biologi, geografi, matematik, fysik, kemi, engelsk, fransk, russisk, tysk, musik, formning, psykologi og idræt. Det enkelte fag er enten fælles for alle elever (fællesfag) eller tillige eller alene tilvalgsfag for den enkelte elev.

Stk. 2. Undervisningsmisteren kan tilføje yderligere fag.

Stk. 3. Elever, der tilhører et trossamfund uden for folkekirken, fritages efter anmodning for at deltage i undervisningen i religion. Er eleven undergivet forældremyndighed, kan fritagelse kun ske med samtykke fra dennes indehaver.

§ 3. Undervisningen gives på kursus til højere forberedelseseksamen. Sådanne kursus kan oprettes som statskursus af undervisningsministeren og med undervisningsministerens godkendelse som amtskommunale eller private kursus, i København og Frederiksberg tillige som kommunale kursus.

Stk. 2. Kursus kan kun oprettes, hvis undervisningsministeren finder, at der er et uddannelsesmæssigt behov i det pågældende område, og at der er grundlag for en forsvarlig undervisning, herunder kvalificerede lærere, egnede lokaler og fornødent udstyr.

Stk. 3. godkendelse gives for et bestemt antal år.

Stk. 4. Undervisningsministeren foranstalter tilsyn med kurserne.

§ 4. Til godkendte private kursus yder staten tilskud under følgende betingelser:

1. Kursus skal som gennemsnit af de seneste 3 finansår, i hvilke det har været i virksomhed, have haft mindst 8 elever pr. klasse. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige denne bestemmelse.

2. Kursus' rektor og lærere skal være aflønnet efter de for statskurserne gældende regler.

3. Kursus' rektor og lærere skal være medlemmer af vedkommende pensionskasse eller over for undervisningsministeren godtgøre, at der på anden måde er sikret dem en passende pension.

4. Kursus skal i det omfang, pladsforholdene tillader det, optage elever, der henvises af det offentlige skolevæsen som egnede til optagelse.

§ 5. Ved hvert kursus skal der være et elevråd, hvis medlemmer vælges af eleverne eller består af samtlige elever.

Stk. 2. De nærmere bestemmelser om elevrådets beføjelser fastsættes af undervisningsministeren, der endvidere kan fastsætte regler for lærerråd og andre samarbejdsorganer ved kurserne.

§ 6. Undervisningsministeren lader højere forberedelseseksamen afholde ved kurserne.

Stk. 2. Det er en betingelse for at indstille sig til eksamen, at den pågældende er fyldt 18 år inden den 1. februar i det år, eksamen finder sted. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om undtagelse i særlige tilfælde fra denne betingelse.

Stk. 3. De øvrige betingelser for at indstille sig til eksamen fastsættes af undervisningsministeren. Det kan ikke fastsættes som betingelse, at den pågældende har fulgt undervisningen til højere forberedelseseksamen.

§ 7. Eksamen omfatter de fag, der undervises i efter § 2, med undtagelse af fagene idræt, musik og formning som fællesfag.

Stk. 2. § 2, stk. 3 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til fritagelse for prøve i religion.

§ 8. Ved eksamen holdes der skriftlige og mundtlige prøver med censorer, der beskikkes af undervisningsministeren. De mundtlige prøver er offentlige.

Stk. 2. Der udstedet bevis for eksamen efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse.

§ 9. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om

  • a) undervisningen til højere forberedelseseksamen, herunder de enkelte fags indhold og omfang, hvilke fag der er fællesfag, og hvilke fag der tillige eller alene er tilvalgsfag, samt mindstefordringen med hensyn til antallet af tilvalgsfag for den enkelte elev,
  • b) afholdelse af denne eksamen og fordringerne i de enkelte fag ved eksamen,
  • c) karaktergivning og censur.

§ 9 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. august 1967.

Stk. 2. Højere forberedelseseksamen afholdes første gang i foråret 1969. Undervisningsministeren kan dog bestemme, at eksamen afholdes tidligere.

§ 11. (Ophævet).

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som landsdelenes særlige forhold tilsiger.

Lov nr. 217 af 23. april 1986 der indsætter § 9 a trådte i kraft den 1. juli 1986.

Undervisningsministeriet, den 22. september 1987

Bertel Haarder

/Hanne Koktvedgaard

Redaktionel note
  • (* 1) Loven er oversat til engelsk i den form, den havde i 1973. Oversættelsen fås i Undervisningsministeriets internationale kontor