Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger

Herved bekendtgøres lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 544 af 12. juli 1990, med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 352 af 14. maj 1992.


§ 1. Handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger kan meddele undervisning inden for erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige eller dermed beslægtede fagområder.

§ 2. Handelshøjskolen i København og Handelshøjskolen i Århus er højere læreanstalter.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan godkende oprettelse af en handelshøjskole for Syd- og Sønderjylland, opbygget over en periode til en højere læreanstalt på lige fod med de i stk. 1 nævnte. Handelshøjskolens hjemsted bliver Sønderborg.

Stk. 3. § 40, stk. 4, i lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner gælder tilsvarende for en handelshøjskole for Syd- og Sønderjylland, opbygget til en højere læreanstalt.

§ 3. Handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger skal være selvejende institutioner, hvis vedtægter godkendes af undervisnings- og forskningsministeren.

§ 4. Det er en betingelse for, at oprettelsen af institutionerne i denne lov kan godkendes, at de indgår som hensigtsmæssige led i en landsomfattende planlægning til opfyldelse af konstaterede eller forventede behov for sådanne institutioner.

Stk. 2. En meddelt godkendelse kan tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for institutionen, eller hvis denne ikke i øvrigt opfylder vilkår for godkendelse. En meddelt godkendelse kan endvidere tilbagekaldes, hvis institutionen ikke overholder de af undervisnings- og forskningsministeren fastsatte bestemmelser eller givne pålæg.

§ 4 a. I tilfælde af institutionens ophør anvendes tiloversbleven formue til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes institutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 samt gaver skænket efter 1. januar 1991 i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom til de formål, der er fastsat i de til enhver tid gældende vedtægter.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af formuen efter stk. 1 og 2.

§ 5. En handelshøjskoleafdeling står efter undervisnings- og forskningsministerens nærmere bestemmelse under tilsyn af en handelshøjskole.

§ 6. Udgiften ved driften af handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger afholdes af statskassen. Det er en betingelse, at tilvækst i formuen hidrørende fra perioden efter 1. januar 1991, bortset fra de § 4 a, stk. 2, nævnte gaver, i tilfælde af institutionens ophør anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse.

Stk. 2. Statskassen kan yde institutionerne afdragsfri lån til opførelse, ombygning eller køb af bygninger samt tilskud til indretning af lejede lokaler.

Stk. 3. Lån efter stk. 2 forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives en gang om året. Der sker ingen renteindbetaling, men værditilskrivningen optages i institutionens regnskab som en passivpost og forfalder til betaling sammen med statslånet. Rentetilskrivningen skal dog respektere formueanvendelsen efter § 4 a, stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler om rentetilskrivningen m.v.

Stk. 4. Udstyr og lignende til brug for institutionerne stilles til rådighed af staten.

§ 7. Betegnelsen »handelshøjskole« og »handelshøjskoleafdeling« må kun anvendes af godkendte institutioner.

§ 8. Undervisnings- og forskningsministeren er øverste forvaltningsmyndighed for de institutioner, der er omfattet af loven, og fastsætter bestemmelser om institutionernes drift og virksomhed.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter i forbindelse hermed nærmere regler om ansættelsesforhold og kan herunder fastsætte regler om, at bestemmelserne i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken § 10, stk. 1, og §§ 19-25 finder anvendelse på personale, der ansat på tjenestemandslignende vilkår, og at § 21, stk. 4, i den nævnte lov gælder for medlemmer af institutionernes styrelsesråd og bestyrelser. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og injuriesøgsmål træffes af handelshøjskolens styrelsesråd henholdsvis handelshøjskoleafdelingens bestyrelse.

§ 8 a. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser inden for nærmere fastsatte områder ikke kan indbringes for ministeren.

§ 9. (Ikrafttrædelsesbestemmelse).

Udeladt.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 258 af 8. juni 1983, der ophævede lov nr. 355 af 24. juli 1971, trådte i kraft den 1. juli 1983. Lov nr. 245 af 23. maj 1984, der medførte indsættelse af § 8, stk. 2. trådte i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende den 26. maj 1984. Lov nr. 217 af 23. april 1986, hvis § 24 har medført indsættelse af § 8 a, trådte i kraft den 1. juli 1986. Lov nr. 281 af 2. maj 1990, der tilføjer § 4 a, § 6, stk. 1, 2. pkt. samt nyt stk. 3 i § 6 og fjerner ordene »rente- og« i § 6, stk. 2, indeholder i § 6 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

» Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2. Uanset betingelsen om opdeling af formuen som indsat ved denne lovs § 1, nr. 1, § 2, nr. 4, § 3, nr. 2, § 4, nr. 2, og § 5, nr. 2, kan der ydes driftstilskud til uddannelsesinstitutioner, som inden den 1. januar 1992 har iværksat procedure til ændring af institutionernes vedtægter i overensstemmelse med de nævnte bestemmelser. Dette gælder dog kun indtil 1. januar 1996.« Lov nr. 352 af 14. maj 1992, hvis § 6 ændrede affattelsen af § 8, stk. 2, 2. pkt., og § 8 a, trådte i kraft den 15. juni 1992, jf. bekendtgørelse nr. 441 af 2. juni 1992.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 29. juli 1992

Bertel Haarder

/ Carl Erik Lautrup

Redaktionel note
  • (* 1) Der er udsendt omtryk med rettelse til bekendtgørelsen den 17. september 1992. Rettelsen er udført her.