Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (* 2)

Herved bekendtgøres lov nr. 306 af 8. juni 1977 om friskoler og private grundskoler m.v. med den ændring, der følger af § 14 i lov nr. 217 af 23. april 1986.


Kapitel 1

Skolerne og deres oprettelse

§ 1. Friskoler og private grundskoler er private skoler, der giver en undervisning inden for 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. De kan i tilknytning hertil omfatte 1-årige 10. klasser samt efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, tillige 1-årige børnehaveklasser.

Stk. 2. Undervisningen på 8.-10. klassetrin kan forberede til folkeskolens afgangsprøver og udvidede afgangsprøver. Undervisningen skal i så fald tilrettelægges således, at eleverne kan indstille sig til prøverne i de enkelte fag på samme klassetrin som i folkeskolen og på tilsvarende vilkår.

§ 2. En friskole eller privat grundskole skal mindst omfatte 1.-7. klassetrin, jfr. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan godkende, at en skole træffer aftale med en anden friskole eller privat grundskole eller med kommunen om henvisning af sine elever til undervisning i denne skole henholdsvis i folkeskolen på 7. eller på 6. og 7. klassetrin.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan endvidere godkende, at to eller flere skoler slutter sig sammen om en fælles friskole eller privat grundskole, der alene giver undervisning inden for 6.-10. klassetrin. En sådan skole skal mindst omfatte 8. og 9. klassetrin.

§ 3. En friskole eller privat grundskole skal efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, give specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, jfr. dog stk. 2. Specialklasser kan kun oprettes i særlige tilfælde og med undervisningsministerens godkendelse.

Stk. 2. Skolen kan henvise elever til specialundervisning ved en anden friskole eller privat grundskole eller til folkeskolens specialundervisning for eleverne i den kommune, hvori skolen ligger (skolekommunen). Udgifterne ved specialundervisning i folkeskolen af elever fra en friskole eller privat grundskole kan kræves godtgjort af den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregistret (hjemstedskommunen), medmindre undervisningen er indrettet eller bekostes af amtskommunen.

Stk. 3. Skolekommunen skal yde vederlagsfri skolepsykologisk bistand på samme måde som for eleverne i kommunens skoler. Med undervisningsministerens godkendelse kan en friskole eller privat grundskole helt eller delvis selv sørge for skolepsykologisk bistand.

§ 4. En friskole eller privat grundskole skal efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren,

 • 1) sørge for undervisning i hjemmet af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen,
 • 2) give supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der gennem længere tid har været uden undervisning, eller som har skiftet skole, og
 • 3) henvise fremmedsprogede elever til den undervisning i deres modersmål, som måtte være indrettet for folkeskolens elever i området, medmindre skolen selv kan tilbyde denne undervisning. Bestemmelsen i § 3, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 5. En friskole eller privat grundskole kan efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, tilbyde eleverne undervisning i deres fritid i det omfang, hvori denne undervisning sædvanligvis tilbydes i folkeskolen, og på tilsvarende vilkår.

Stk. 2. Undervisningen kan indrettes i samarbejde med en anden friskole eller privat grundskole eller med folkeskolen.

§ 6. Skoleåret ved friskoler og private grundskoler begynder den 1. august og omfatter normalt 200 skoledage.

§ 7. Oprettelse af en friskole eller privat grundskole skal anmeldes for skolekommissionen i skolekommunen - i København for skoledirektionen - og for undervisningsministeriet.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om, hvem der skal lede skolen, hvilke klassetrin skolen skal omfatte, og hvilke lokaler den skal benytte. Anmeldelsen skal være bilagt de stedlige brand-, bygnings- og sundhedsmyndigheders godkendelse af, at lokalerne benyttes til undervisningsvirksomheden.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved oprettelse af en skole, som ønsker at opnå tilskud i henhold til lov om statsstøtte til visse private skoler.

Kapitel 2

Tilsyn

§ 8. Tilsynet med en friskoles eller privat grundskoles almindelige virksomhed og ansvaret for, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler skolens forældrekreds, der selv træffer beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Stk. 2. En friskole eller privat grundskole er tillige undergivet tilsyn af det offentlige efter reglerne i §§ 9-12.

§ 9. Det offentlige tilsyn med undervisningspligtige elevers standpunkt i dansk, regning/ matematik og engelsk og med disse elevers deltagelse i undervisningen som helhed varetages enten af en stedlig tilsynsførende, valgt af forældrene til eleverne på 1.-9. klassetrin, jfr. stk. 2, eller af skolekommissionen, i København af skoledirektionen, jfr. stk. 3.

Stk. 2. Beslutning om at vælge en stedlig tilsynsførende træffes på et forældremøde, hvortil alle elevernes forældre har adgang, og hvortil der indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Valget af den tilsynsførende, der ikke må tilhøre skolens forældrekreds, gælder for 4 år og er kun gyldigt, såfremt et flertal af de fremmødte har stemt for valget af den pågældende. Den tilsynsførende skal godkendes af undervisningsministeren efter indhentet udtalelse fra skolekommissionen, i København fra skoledirektionen.

Stk. 3. Skolekommissionen kan beskikke et af sine medlemmer eller den ledende skoleinspektør (skoledirektøren eller en af viceskoledirektørerne) til at udøve tilsynet på kommissionens vegne. I København kan skoledirektionen beskikke et af sine medlemmer, skoledirektøren eller en af viceskoledirektørerne til at udøve tilsynet på skoledirektionens vegne.

§ 10. Skønner den tilsynsførende, at de undervisningspligtige elevers standpunkt i dansk, regning/ matematik eller engelsk ikke står mål med, hvad der må antages at ville være opnået i folkeskolen, fastsætter den tilsynsførende en frist på mellem 3 måneder og 1 år til forbedring af forholdene. Finder den tilsynsførende efter fristens udløb stadig undervisningen mangelfuld, indberetter den tilsynsførende sagen til skolekommissionen - i København skoledirektionen - der efter at have ladet skolens undervisning prøve afgør, om eleverne skal indskrives i en anden skole.

Stk. 2. Den tilsynsførende kan henstille til skolens leder at indstille en elev til specialundervisning, jfr. § 3.

§ 11. Skolens leder påser, at de undervisningspligtige elever deltager regelmæssigt i skolens undervisning, og skal efter den tilsynsførendes nærmere bestemmelse underrette denne om udeblivelser, der ikke skyldes sygdom eller anden gyldig grund.

Stk. 2. Er en elev udeblevet fra undervisningen uden gyldig grund, kan den tilsynsførende:

 • 1) anmode forældrene om personligt eller skriftligt at give nærmere forklaring om grunden til forsømmelsen,
 • 2) pålægge skolen at søge nærmere kontakt med forældrene,
 • 3) pålægge skolen at indstille eleven til specialundervisning,
 • 4) henstille til forældrene at søge bistand hos social- og sundhedsforvaltningen eller
 • 5) indberette sagen til det sociale udvalg.

Stk. 3. Skolens leder skal hvert år inden den 15. september tilsende skolekommissionen i skolekommunen - i København skoledirektionen - en fortegnelse over alle undervisningspligtige børn, der er indmeldt i skolen. Fortegnelsen skal indeholde oplysning om, i hvilken kommune eleven er tilmeldt folkeregistret (hjemstedskommunen). For elever, der ikke er tilmeldt folkeregistret i skolekommunen, skal skolens leder samtidig underrette skolekommissionen (skoledirektionen) i elevernes hjemstedskommune om, at de er indmeldt i skolen.

Stk. 4. Udmeldes en undervisningspligtig elev i skoleårets løb, skal skolens leder snarest muligt underrette hjemstedskommunen herom.

Stk. 5. En elev, der udmeldes af en friskole eller privat grundskole, har ret til et bevis for deltagelsen i undervisningen.

§ 12. Det offentlige tilsyn med den prøveforberedende undervisning på 8.-10. klassetrin, jfr. § 1, stk. 2, varetages af undervisningsdirektøren for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v. på undervisningsministerens vegne*).

Stk. 2. Undervisningsdirektøren kan meddele lederen af en friskole eller privat grundskole ret til efter de herom fastsatte regler at afholde folkeskolens afgangsprøver og udvidede afgangsprøver og at udstede beviser herfor.

Stk. 3. Undervisningsdirektøren kan efter anmodning yde skolerne faglig rådgivning og vejledning med hensyn til deres øvrige undervisning.

Stk. 4. Skolerne indsender hvert år til undervisningsministeriet en beretning om skolens forhold, hvorved det godtgøres, at dens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Beretningen afgives på skema udfærdiget af undervisningsministeriet. Endvidere indsender skolerne de statistiske oplysninger, der måtte blive forlangt.

Kapitel 3

Tilskud

§ 13. Til friskoler og private grundskoler yder staten tilskud under følgende betingelser:

 • 1) Skolen skal have mindst 28 elever i alt på 1.-7. klassetrin beregnet som et gennemsnit af elevtallet i det pågældende skoleår eller som et gennemsnit af elevtallene i dette og de to foregående skoleår. En nyoprettet skole skal i det første skoleår have mindst 12 elever og i det andet skoleår mindst 20 elever, uanset hvilke klassetrin den omfatter eller senere skal omfatte.
 • 2) Ledere og lærere skal aflønnes efter de regler, der gælder for aflønning i folkeskolen. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren de nærmere regler herom samt om aflønning for inspektion på kostafdelinger.
 • 3) Ledere og lærere skal være optaget i vedkommende pensionskasse, medmindre de ifølge kassens vedtægter ikke kan optages i denne.
 • 4) Skolen skal følge tilsynets anvisninger.
 • 5) Skolepengene må ikke skønnes urimeligt høje.
 • 6) Skolen skal være en privat, selvejende institution, hvis vedtægtsbestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er godkendt af undervisningsministeren.
 • 7) Skolen skal give forældre og ansatte ved skolen indsigt i skolens budget og regnskab efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1, gælder også for skoler, der kun omfatter 1.-6. eller 1.-5. klassetrin, jfr. § 2, stk. 2, idet der dog i stedet for 28 elever kun kræves 24 henholdsvis 20 elever.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fravige bestemmelserne i stk. 1, nr. 1, og stk. 2 for skoler, der udelukkende henvender sig til nationale mindretal, samt for skoler, der var i virksomhed i skoleåret 1976-77, og som er eller efter 1967 har været beliggende i landzone eller et hertil svarende område.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om opgørelsen af elevtallene efter stk. 1, nr. 1, jfr. stk. 2 og 3.

Stk. 5. Tilskud til vikarudgifter ydes gennem en vikarkasse, hvis vedtægter godkendes af undervisningsministeren.

§ 14. Undervisningsministeren fastsætter regler om et højeste forbrug af lærerskematimer pr. elev på 1.-10. klassetrin som grundlag for beregningen af statstilskud.

Stk. 2. Det samme gælder forbruget af skematimer i børnehaveklasser og ved undervisning i fritiden efter § 5.

§ 15. Tilskud til nyoprettede skoler kan kun ydes med virkning fra begyndelsen af et skoleår.

§ 16. Undervisningsdirektøren for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v. påser, at skolerne opfylder tilskudsbetingelserne.*)

Kapitel 4

Elevstøtte

§ 17. Til nedbringelse af skolepengene ved friskoler og private grundskoler, der opkræver skolepenge på et takstmæssigt fastsat grundlag, yder staten inden for et årligt fastsat beløb fripladstilskud til elever, som ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse.

Stk. 2. Fripladstilskuddet beregnes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om beregning og udbetaling af fripladstilskuddet.

§ 18. Til nedbringelse af betalingen for ophold på en kostafdeling for elever ved en friskole eller en privat grundskole yder staten støtte til elever på 8.-10. klassetrin, som ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Betalingen for opholdet skal være godkendt af undervisningsministeren, medmindre kostafdelingen sammen med skolen udgør en selvejende institution, hvis vedtægtsbestemmelser om institutionens styrelse og økonomiske forhold er godkendt af undervisningsministeriet.

Stk. 2. Støtten beregnes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om beregning og udbetaling af støtten.

Kapitel 5

Hjemmeundervisning m.v.

§ 19. Inden hjemmeundervisning for undervisningspligtige børn påbegyndes, skal forældremyndighedens indehaver skriftligt over for skolekommissionen - i København skoledirektionen - erklære selv at ville sørge for deres undervisning.

Stk. 2. Erklæringen skal indeholde oplysning om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, børnenes fødselsdato, hvor undervisningen skal foregå, og hvem der skal forestå undervisningen.

§ 20. Skolekommissionen - i København skoledirektionen - fører tilsyn med hjemmeunderviste børns undervisning. Bestemmelsen i § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Den tilsynsførende har ret til årligt at lade afholde en prøve i dansk, regning/ matematik og engelsk for at påse, om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, skal lede prøven efter aftale med den tilsynsførende.

Stk. 3. Skønnes undervisningen ikke forsvarlig, meddeles det forældrene, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneders forløb, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, vil blive henvist til undervisning i en skole.

Stk. 4. Når skolekommissionen - i København skoledirektionen - skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage hjemmeunderviste børn for tilsynet.

§ 21. For dem, der ønsker at indstille sig til folkeskolens afgangsprøver eller udvidede afgangsprøver uden at være forberedt hertil ved prøveberettigede skoler eller kursus, afholdes prøverne ved foranstaltning af undervisningsdirektøren for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v.*)

Kapitel 6

Private grundskolekursus

§ 22. Anerkendte private realkursus, der var i virksomhed i skoleåret 1976-77, kan videreføres som privat grundskolekursus, der efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, forbereder til folkeskolens afgangsprøver og udvidede afgangsprøver. Undervisningen skal tilbydes som en 2-årig eller 1-årig heltidsundervisning og kan omfatte andre af folkeskolens fag end dem, hvori der afholdes afgangsprøver.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter betingelserne for optagelse på kursus og for at indstille sig til prøverne i de enkelte fag.

§ 23. Undervisningsdirektøren for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v. kan meddele kurserne fortsat anerkendelse på de hidtil gældende vilkår. (* 1)

Stk. 2. Anerkendelsen gives for et bestemt antal år.

§ 24. Optager et kursus undervisningspligtige elever, skal lederen sende meddelelse herom til skolekommissionen i hjemstedskommunen, i København til skoledirektionen.

Stk. 2. Ophører en undervisningspligtig elev i skoleårets løb med at deltage regelmæssigt i undervisningen, skal kursets leder snarest muligt underrette hjemstedskommunen herom.

§ 25. Til anerkendte private grundskolekursus yder staten tilskud på betingelse af, at kurset opfylder de i § 13, stk. 1, nr. 2-5 og 7, fastsatte betingelser.

§ 26. § 6, § 11, stk. 5, § 12, stk. 1-3, § 13, stk. 5, § 14, stk. 1, § 16 og § 28 gælder også for anerkendte private grundskolekursus.

Kapitel 7

Andre bestemmelser

§ 27. Undervisningsministeren kan godkende afvigelser fra bestemmelserne i § 1, stk. 2, og i § 9, stk. 1, jfr. § 10, for skoler, hvis undervisningssprog er et andet end dansk, eller som i øvrigt har en særlig tilknytning til et fremmedsprog.

§ 28. Forældrenes rettigheder og pligter efter §§ 8, 9, 11 og 13 og de i medfør af loven givne regler tilkommer henholdsvis påhviler den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven. Er en elev ikke undergivet forældremyndighed, tilkommer forældrenes rettigheder efter § 13 eleven selv.

Stk. 2. Bortset fra spørgsmålene om skolegangens begyndelse og varighed kan skolen anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne. Dette gælder dog ikke for elever, der er optaget i en friskoles eller privat grundskoles kostafdeling.

§ 29. Kommunen dækker efter ansøgning udgifterne til befordring med offentlige trafikmidler mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed for de børn i friskoler og private grundskoler, som er hjemmehørende i kommunen, og hvis skolevej opfylder betingelserne i folkeskolelovens § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2.

Stk. 2. Hvor offentlige trafikmidler ikke forefindes, eller hvor de medfører urimelig ventetid, skal kommunen godtgøre udgifterne til egen befordring.

Stk. 3. Kommunens forpligtelser gælder dog ikke for afstande, hvormed skolevejen overstiger 121/2 km i børnehaveklasser og på 1.-3. klassetrin, 16 km på 4.-9. klassetrin og 17 km i 10. klasse.

Stk. 4. Kommunen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede børn efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 5. Kommunen kan i stedet for at dække udgifterne til befordring med offentlige trafikmidler eller at godtgøre udgifterne til egen befordring godtgøre udgifterne til en af skolen etableret befordringsordning eller selv drage omsorg for befordringen. Befordringen kan være fælles for elever i folkeskolen og i de af loven omfattede skoler.

Stk. 6. Klage over kommunens afgørelse i henhold til foranstående bestemmelser kan indbringes for amtsrådet, der træffer den endelige administrative afgørelse. De af de kommunale myndigheder i Københavns og Frederiksberg kommuner trufne afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 30. Pension til ledere og lærere ved skolerne udredes af Efterlønskassen for Lærere i Friskolen og Efterskolen eller Pensionskassen af 1925 for de private Eksamensskoler i overensstemmelse med kassernes vedtægter, der stadfæstes af undervisningsministeren og finansministeren.

§ 31. Lovens bestemmelser gælder tilsvarende for en grundskoleafdeling ved en privat gymnasieskole, jfr. dog stk. 2- 4.

Stk. 2. En sådan skoleafdeling skal uanset bestemmelsen i § 2, stk. 1, omfatte 8. og 9. klassetrin, og den kan i sammenhæng hermed omfatte andre klassetrin.

Stk. 3. § 13, stk. 5, finder ikke anvendelse for en sådan skoleafdeling.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan for tiden indtil 1. august 1980 fravige bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 2, for private gymnasieskoler, der i skoleåret 1975-76 omfattede en realafdeling, således at der ydes tilskud til aflønning efter de for statens gymnasieskoler gældende regler af rektorer, lektorer og adjunkter for undervisning på 8.-10. klassetrin. Omfanget af denne undervisning kan dog ved den enkelte skole ikke overstige de pågældende læreres samlede timetal inden for højst 2 klasserækker i realafdelingen i skoleåret 1975-76. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at ordningen videreføres ud over den 31. juli 1980.

§ 31 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Kapitel 8

Ikraftrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 32. Loven træder i kraft den 1. august 1978, jfr. dog stk. 2-7.

Stk. 2. § 31 træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. august 1976.

Stk. 3. §§ 22-26 træder i kraft den 1. august 1977. Det samme gælder følgende bestemmelser i det omfang, de kan anvendes i forbindelse med §§ 22-26: § 6, § 11, stk. 5, § 12, stk. 1-3, § 13, stk. 1, nr. 2-5, § 13, stk. 5, § 14, stk. 1, og § 16.

Stk. 4. Anerkendte private realskoler, der i skoleåret 1976-77 ikke eller kun delvis omfatter 1.-7. klassetrin, kan uanset bestemmelsen i § 2, stk. 1, videreføres som private grundskoler med de klassetrin, den enkelte skole havde i skoleåret 1977-78.

Stk. 5. Anerkendte private realkursus, der var i virksomhed i skoleåret 1976-77, kan uanset bestemmelsen i § 2, stk. 1, fra skoleåret 1977-78 overgå til virksomhed som private grundskoler, der kun omfatter 8.-10. klassetrin. Sådan overgang skal senest ske fra begyndelsen af skoleåret 1981-82.

Stk. 6. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

Stk. 7. § 13, stk. 1, nr. 6, gælder ikke for privatejede skoler, der var i virksomhed i skoleåret 1976-77.

§ 33. Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 366 af 1. juli 1976, ophæves fra den 1. august 1978.

§ 34. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

----

Lov nr. 217 af 23. april 1986 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Undervisningsministeriet, den 3. oktober 1986

BERTEL HAARDER

/Ida Dybdal

Officielle noter

(* 1) Efter en omorganisering i 1982 er det undervisningsdirektøren for folkeoplysning, frie grundskoler m.v.

Redaktionel note
 • (* 2) Efter kgl. resolution af 3. juni 1988 er der sket følgende ressortomlægning mellem Undervisningsministeriet og Kulturministeriet: Kulturministeren er blevet øverste ansvarlige for forvaltningen af Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. Kulturministeren har herunder overtaget ansvaret for folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler (frie kostskoler), og for den støttelovgivning, som er fælles for frie kostskoler, friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt private gymnasieskoler, studenter- og hf-kurser.
 • På den baggrund er Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. indlagt i fuld tekst i Undervisningsministeriets base.
 • Regler, der udstedes med hjemmel i den fælles støttelovgivning, udstedes af kulturministeren for så vidt angår frie kostskoler og af undervisningsministeren for så vidt angår frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenter- og hf-kurser.
 • Undervisningsministeren har beholdt ansvaret i øvrigt for frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenter- og hf-kurser. Administration af den fælles støttelovgivning for så vidt angår frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenter- og hf-kurser og af lov om friskoler og private grundskoler m.v. forbliver i Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. efter delegation fra undervisningsministeren. Tilsyn med private gymnasieskoler, studenter- og hf-kurser varetages som hidtil af Undervisningsministeriet. Klager over den materielle sagsbehandling på de områder, som direktoratet varetager efter delegation, behandles af Undervisningsministeriet.