Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg

Herved bekendtgøres lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 177 af 20. marts 1987, med den ændring, der følger af § 15 i lov nr. 352 af 14. maj 1992.


§ 1. Undervisnings- og forskningsministeren bemyndiges til pr. 1.

januar 1980 på statens vegne at overtage de selvejende institutioner

Den sociale Højskole i København, Den sociale Højskole i Århus, Den

sociale Højskole i Odense og Den sociale Højskole i Esbjerg med

tilhørende ejendomme, inventar og samlinger.

Stk. 2. Staten overtager eller indfrier de sociale højskolers gældsforpligtelser, men yder intet vederlag for overtagelsen af højskolerne.

§ 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter bestemmelser om de sociale højskolers styrelse og virksomhed, herunder om adgangen til uddannelserne, om uddannelserne m.v.

§ 3. En social højskoles afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Lov nr. 217 af 23. april 1986, hvis § 19 indsatte § 3, trådte i kraft den 1. juli 1986.

Lov nr. 352 af 14. maj 1992, hvis § 15 ændrede affattelsen af § 3, trådte i kraft den 15. juni 1992, jf. bekendtgørelse nr. 441 af 2. juni 1992.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 29. juli 1992

Bertel Haarder

/ Henrik Helsted

Officielle noter

Ingen