Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v.

Herved bekendtgøres lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 1992, med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 353 af 14. maj 1992.


§ 1. (Ophævet)

§ 2. (Ophævet)

§ 3. (Ophævet)

§ 4. (Ophævet)

§ 5. (Ophævet)

§ 6. (Ophævet)

§ 7. (Ophævet)

§ 7 a. Deposita tilbagebetales efter de herom fastsatte regler. Undervisnings- og forskningsministeren kan bestemme, at uddannelsessøgende, der er indskrevet på den uddannelse, de har indbetalt depositum for, skal have det indbetalte depositum tilbagebetalt den 1. januar 1996 eller senere.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. april 1989 og har virkning for undervisning, der påbegyndes efter den 31. juli 1989.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 950 af 27. december 1991 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende(* 1).

Stk. 2. Depositumregler, der er fastsat med hjemmel i den hidtil gældende lov, forbliver i kraft indtil videre.

Stk. 3. Depositum betales af uddannelsessøgende, der er godkendt optaget på deres uddannelse før 1. januar 1992.

Lov nr. 353 af 14. maj 1992, hvis § 5, der ophævede §§ 3-6, træder i kraft den 1. januar 1993. § 5 indeholder følgende overgangsregel.

Stk. 1. (Udeladt her).

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan ophæve lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 29. juli 1992

Bertel Haarder

/ Birgitte Fink

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 28. december 1991.