Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v.

Herved bekendtgøres lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v., jf. bekendtgørelse nr. 671 af 29. juli 1992, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 460 af 1. juni 1994.


Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Som et led i et samordnet system af social- og sundhedsuddannelser fastlægger undervisningsministeren rammerne for trinvis opbyggede grundlæggende uddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet.

Stk. 2. De grundlæggende uddannelser består af en grunduddannelse til social- og sundhedshjælper og en overbygningsuddannelse til social- og sundhedsassistent. Grunduddannelsen tilrettelægges sådan, at den giver adgang for både voksne og unge.

Stk. 3. Uddannelserne har til formål på hver sit niveau at give de færdiguddannede kompetence til at varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver inden for kommunale virksomhedsområder, jf. §§ 10 og 11.

Stk. 4. Uddannelserne skal tilrettelægges under hensyn til de social-, sundheds- og personalepolitiske mål inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet, herunder behovet for kvalifikationer inden for området. Uddannelserne skal tillige give eleverne mulighed for at erhverve almene uddannelseskvalifikationer af hensyn til videre uddannelse.

§ 2. Uddannelserne tilrettelægges som vekseluddannelser skiftende mellem praktikuddannelse inden for de kommunale områder og skoleundervisning.

Kapitel 2

Adgang til uddannelserne

§ 3. Optagelse til grunduddannelsen til social- og sundhedshjælper, jf. § 7 om optagelse på indgangsåret, og til overbygningsuddannelsen til social- og sundhedsassistent sker ved ansættelse som elev på grundlag af en kontrakt mellem den ansættende kommunale myndighed og eleven. Hvis eleven er under 18 år, kræves der tillige samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Stk. 2. Elevkontrakten giver ret til at blive optaget på skole til undervisning efter reglerne for den pågældende uddannelse.

Stk. 3. Elevkontrakten omfatter både praktikuddannelsen og skoleundervisningen.

§ 4. Ansættelsen som elev på uddannelsen til social- og sundhedshjælper er betinget af

 • 1) gennemført indgangsår for unge fra 9. klassetrin i grundskolen, jf. § 5, eller
 • 2) mindst 1 års anden uddannelse eller 1 års arbejdsmæssig erfaring efter 9. klassetrin i grundskolen eller
 • 3) anden relevant erfaring, der modsvarer kvalifikationer efter nr. 2.

Stk. 2. Den ansættende kommunale myndighed afgør efter indhentet udtalelse fra skolelederen, om betingelserne i nr. 3 er opfyldt.

§ 5. For unge, der kommer direkte fra 9. klassetrin i grundskolen, og for andre unge, der har behov herfor, tilrettelægger de enkelte skoleledere med fællesbestyrelsens godkendelse, jf. § 21, stk. 4, et indgangsår til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet.

Stk. 2. Indgangsåret, hvori der skiftes mellem praktik og skoleundervisning, skal tilrettelægges sådan, at det forbereder de unge til uddannelse og arbejde inden for social- og sundhedsområdet og herunder giver dem praktiske erfaringer og kendskab til området. Indgangsåret skal desuden give de unge mulighed for personlig udvikling og for at vælge almene enkeltfag af betydning for videre uddannelse. Almene enkeltfag udbydes inden for fagrækken af grundskolens afgangsprøver og hf.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne, jf. § 31, regler om indgangsåret.

§ 6. Amtsrådet yder tilskud til befordring for elever i indgangsåret i henhold til § 28 i lov om gymnasiet m.v.

§ 7. Ved optagelse til indgangsåret indgås der en kontrakt mellem den ansættende kommunale myndighed og den unge om fremtidig ansættelse som elev i grunduddannelsen. Hvis den unge er under 18 år, kræves der tillige samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

§ 8. Ansættelsen som elev på uddannelsen til social- og sundhedsassistent er betinget af

 • 1) grunduddannelse som social- og sundhedshjælper eller
 • 2) relevante kvalifikationer baseret på enten uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 års varighed.

Stk. 2. Den ansættende kommunale myndighed afgør efter indhentet udtalelse fra skolelederen, om betingelserne i nr. 2 er opfyldt.

§ 9. Med henblik på at social- og sundhedsassistenter og andre ansøgere kan opfylde de almene betingelser for adgang til de videregående social- og sundhedsuddannelser, afholdes en fælles adgangsprøve. Ansøgerne betaler helt eller delvis udgifterne til afholdelsen af prøven.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om prøvens indhold og afvikling og om betalingen.

Kapitel 3

Uddannelsernes struktur og varighed m.v.

§ 10. Grunduddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 1 år og har til formål at kvalificere til at varetage brede, elementære bistands-, pleje- og omsorgsopgaver der, hvor brugerne bor.

Stk. 2. Eleverne skal kunne vælge almene enkeltfag mod tilsvarende afkortning af praktiktiden. Der kan dog højst ske afkortning svarende til 1 måneds praktik.

§ 11. Overbygningsuddannelsen til social- og sundhedsassistent varer 11/2 år og har til formål at kvalificere dels til selvstændigt at varetage og tilrettelægge sammensatte aktivitets- og omsorgsopgaver, herunder koordinerende og undervisende funktioner, dels til selvstændigt at varetage grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver i social- og sundhedssektoren.

Stk. 2. Eleverne skal kunne vælge almene enkeltfag mod tilsvarende afkortning af praktiktiden. Der kan dog højst ske afkortning svarende til 11/2 måneds praktik.

§ 12. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne, jf. § 31, og efter forhandling med socialministeren og sundhedsministeren regler om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet med angivelse af uddannelsernes formål, af forholdet mellem praktikuddannelse og skoleundervisning, af faglige mål for uddannelsernes områdefag og fagenes vægt inden for den samlede uddannelsestid og af krav til praktikuddannelse og bedømmelse.

Stk. 2. Almene enkeltfag udbydes inden for fagrækken af grundskolens udvidede afgangsprøver, hf enkeltfag og almen voksenuddannelse.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne, jf. § 31, regler om, at personer med særlige uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige forudsætninger fritages for dele af grunduddannelsen eller overbygningsuddannelsen.

Stk. 4. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed inden for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet, der er nødvendige til gennemførelse af overenskomst mellem de nordiske lande om et fælles nordisk arbejdsmarked og direktiver vedtaget af De Europæiske Fællesskaber.

§ 13. Til elever, der har behov for det, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 14. Den nærmere tilrettelæggelse af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet fastsættes i uddannelsesordninger, som udarbejdes af de enkelte skoleledere og godkendes af fællesbestyrelsen, jf. § 21, stk. 4.

Stk. 2. Praktikuddannelsen fastlægges i uddannelsesordningen således, at der opnås tæt sammenhæng med skoleforløbene. Praktikstederne har ansvaret for praktikuddannelsen, herunder for vejledning af eleverne.

Kapitel 4

Regional styring og skolestruktur

§ 15. Til sikring af sammenhængen mellem de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet og de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser i amtskommunen opretter amtsrådet og kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen et samordnet skolesystem for uddannelserne.

Stk. 2. Det samordnede skolesystem omfatter mindst 1 skole for de grundlæggende bistands-, pleje- og omsorgsuddannelser inklusive indgangsåret og 1 skole for kommunal videregående social- og sundhedsuddannelse, jf. dog § 24. Hver skole har en særskilt faglig ledelse.

§ 16. Bestemmelserne om amtskommuner i denne lov gælder tilsvarende for Københavns og Frederiksberg Kommuner.

§ 17. Amtsrådet skal stille skolekapacitet til rådighed for eleverne på indgangsåret og på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet og for de studerende, der optages på de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser, jf. § 21, stk. 6.

Stk. 2. Amtsrådet har det økonomiske ansvar for skolernes virksomhed og fastlægger de økonomiske rammer for de enkelte skoler efter indstilling fra fællesbestyrelsen om uddannelsestilbudet på skolerne, jf. § 21, stk. 1.

§ 18. Undervisningen på offentlige skoler for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet er vederlagsfri.

Stk. 2. De undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, skal af amtsrådet stilles til rådighed for eleverne uden betaling, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Amtsrådet kan bestemme, at eleverne selv anskaffer lærebøger til brug ved undervisningen i obligatoriske områdefag og i begrænset omfang øvrige undervisningsmidler. Amtsrådet kan endvidere bestemme, at eleverne betaler for fotokopier til undervisningsbrug. Betalingen for fotokopier kan fastsættes som en gennemsnitsbetaling for skolens elever eller for grupper af elever på skolen.

§ 18 a. Amtsrådet har udpantningsret for krav på betaling for fotokopier til undervisningsbrug, jf. § 18, stk. 3.

§ 19. Amtsrådet ansætter og afskediger skolelederne og lærerne efter forslag fra fællesbestyrelsen.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om krav til skoleledernes og lærernes kvalifikationer.

§ 20. Amtsrådet nedsætter en fællesbestyrelse for skolesystemet og udpeger bestyrelsens formand.

Stk. 2. Fællesbestyrelsens medlemmer udpeges af amtsrådet, kommunalbestyrelser i amtsrådskredsen og de færdiguddannedes organisationer. Skolelederne for henholdsvis de kommunale grundlæggende og de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser udpeger hver en repræsentant, der er tilforordnet fællesbestyrelsen.

Stk. 3. Fællesbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Amtsrådet stiller sekretariatsbistand til rådighed for fællesbestyrelsen.

§ 21. Fællesbestyrelsen afgiver forslag til amtsrådet om antallet og placeringen af skoler og om uddannelsestilbudet på de enkelte skoler ud fra regionale forhold.

Stk. 2. Fællesbestyrelsen forestår den samlede koordinering af elevansættelser. Fællesbestyrelsen følger herunder, at amtsrådet og kommunalbestyrelserne gennem elevansættelser sikrer tilgangen til uddannelserne, og rådgiver amtsråd og kommunalbestyrelser ved uoverensstemmelser mellem tilgang og behov.

Stk. 3. Fællesbestyrelsen afgiver forslag til amtsrådet om den årlige optagelse ved de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser, jf. § 27, stk. 1.

Stk. 4. Fællesbestyrelsen godkender efter indhentet udtalelse fra det uddannelsesråd, der nedsættes efter § 23, uddannelsesordninger for indgangsåret og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet, som udarbejdes af skolelederen eller skolelederne. Fællesbestyrelsen godkender praktiksteder.

Stk. 5. Fællesbestyrelsen godkender efter indhentet udtalelse fra det uddannelsesråd, der nedsættes efter § 24, uddannelsesordninger for kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser med henblik på planlægning og tilrettelæggelse af praktikuddannelsen. Fællesbestyrelsen godkender praktiksteder.

Stk. 6. Fællesbestyrelsen fastsætter principper for optagelse på de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser.

Stk. 7. Fællesbestyrelsen godkender skolernes budget efter indstilling fra skolelederne inden for de økonomiske rammer, som amtsrådet har fastlagt.

§ 22. Skolelederne varetager den administrative og økonomiske ledelse af skolen under ansvar over for amtsrådet.

Stk. 2. Lederen af en skole for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet har den faglige ledelse af uddannelserne og er ansvarlig over for fællesbestyrelsen for, at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med fællesbestyrelsens beslutninger.

Stk. 3. Lederen af en skole for en kommunal videregående social- og sundhedsuddannelse har den faglige ledelse af skolen og er ansvarlig for, at uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med krav, der er fastsat under hensyn til autorisation. Skolelederen er desuden ansvarlig over for fællesbestyrelsen for, at uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med fællesbestyrelsens beslutninger efter § 21, stk. 5.

§ 23. Fællesbestyrelsen nedsætter et uddannelsesråd, der er rådgivende over for fællesbestyrelsen og skolelederen vedrørende de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet inklusive indgangsåret. Uddannelsesrådet sammensættes sådan, at der er ligelig repræsentation for de ansættende kommunale myndigheder og for de lokale arbejdstagere. Repræsentanter for skoleledere, lærere og elever tilforordnes rådet.

Stk. 2. Fællesbestyrelsen kan beslutte, at uddannelsesrådet afgør klager over en skoleleders faglige afgørelser og klager over eksamination på indgangsåret og på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet.

§ 24. Fællesbestyrelsen nedsætter et uddannelsesråd, der er rådgivende over for skolelederen vedrørende de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser. Uddannelsesrådet sammensættes af fagkyndige repræsentanter for amtsrådet og kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen samt repræsentanter for skoleledere, lærere og studerende.

§ 25. Et amtsråd kan efter overenskomst med staten, selvejende eller private institutioner eller andre amtsråd henvise elever til undervisning i statsskoler, selvejende institutioner eller private skoler eller et andet amtsråds skoler uanset bestemmelsen i § 17, stk. 1.

Stk. 2. Før amtsrådet indgår overenskomst efter stk. 1, skal overenskomstudkastet forelægges for fællesbestyrelsen til udtalelse.

Stk. 3. Hvor amtsrådet har indgået overenskomst efter stk. 1 med et andet amtsråd, har fællesbestyrelsen i den amtskommune, hvor skolen ligger, kompetencen efter dette kapitel.

Kapitel 5

Regulering af elevansættelser og optagelse samt sikring af

praktikpladser

§ 26. Amtsrådet og kommunalbestyrelserne skal foretage elevansættelser på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet i overensstemmelse med dels egne behov, dels det samlede behov for færdiguddannede på området i amtskommunen.

Stk. 2. De ansættende kommunale myndigheder skal i samarbejde sikre eleverne en forsvarlig praktikuddannelse med mulighed for vekslende praktik under amtskommune og kommune i overensstemmelse med uddannelsesordningen.

Stk. 3. Amtsrådet og kommunalbestyrelserne skal i samarbejde stille praktikpladser inden for deres respektive områder til rådighed i overensstemmelse med uddannelsesordningen for elever på indgangsåret.

§ 26 a. Undervisningsministeren kan efter indhentet udtalelse fra det råd, der er nedsat i henhold til § 30, pålægge amtsrådet og kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen at foretage et årligt mindste antal elevansættelser til uddannelse til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, jf. § 3, såfremt ministeren mener, at forpligtelsen efter § 26 ikke er opfyldt.

Stk. 2. Hvor undervisningsministeren har fastsat et mindste antal elevansættelser, påhviler det fællesbestyrelsen at fordele pladserne mellem de kommunale myndigheder efter aftale med disse. Undervisningsministeren kan fastsætte en frist, inden hvilken fordelingen skal være sket.

Stk. 3. Såfremt fællesbestyrelsen ikke kan fordele elevansættelserne inden fristens udløb, fordeler undervisningsministeren elevansættelserne mellem de kommunale myndigheder, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening fastsætte regler for fordelingen af elevansættelser.

Stk. 5. Undervisningsministerens afgørelse efter stk. 1 er umiddelbart bindende for Københavns og Frederiksberg Kommuner.

§ 27. Amtsrådet fastsætter efter forslag fra fællesbestyrelsen den årlige optagelse ved de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser i overensstemmelse med behovet for færdiguddannede i amtskommunen.

Stk. 2. Amtsrådet og kommunalbestyrelserne skal i samarbejde stille de nødvendige praktikpladser inden for deres respektive områder til rådighed i overensstemmelse med uddannelsesordningen for studerende, der optages på de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser.

§ 27 a. Undervisningsministeren kan efter indhentet udtalelse fra det råd, der er nedsat i henhold til § 30, pålægge amtsrådet at udbyde et årligt mindste antal uddannelsespladser på de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser, såfremt ministeren mener, at forpligtelsen efter § 27 ikke er opfyldt. Samtidig skal amtsrådet stille de nødvendige amtskommunale praktikpladser til rådighed.

Stk. 2. Hvor undervisningsministeren har fastsat et mindste antal uddannelsespladser, påhviler det fællesbestyrelsen at fordele de primærkommunale praktikpladser, jf. uddannelsesordningen, mellem kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen efter aftale med disse. Undervisningsministeren kan fastsætte en frist, inden hvilken fordelingen skal være sket.

Stk. 3. Såfremt fællesbestyrelsen ikke kan fordele de primærkommunale praktikpladser inden fristens udløb, fordeler undervisningsministeren praktikpladserne mellem kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Kommunernes Landsforening fastsætte nærmere regler for fordelingen af praktikpladser.

§ 27 b. Rigshospitalet skal årligt optage studerende på hospitalets sygeplejeskole svarende til behovet for færdiguddannede på hospitalet.

Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommunalbestyrelserne i Københavns, Frederiksborgs og Roskildes amtsrådskredse efter forhandling med Rigshospitalet at stille det nødvendige antal primærkommunale praktikpladser til rådighed for studerende ved Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet i henhold til uddannelsesordningen. Såfremt der ikke kan opnås enighed om fordelingen, fordeler undervisningsministeren praktikpladserne mellem kommunalbestyrelserne.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg Kommuner fastsætte nærmere regler om fordelingen efter stk. 2.

§ 28. Statslige, selvejende og private institutioner kan ved at indgå overenskomst med et amtsråd eller en kommunalbestyrelse tilslutte sig lovens uddannelsessystem mod at stille praktikplads til rådighed.

Stk. 2. Et amtsråd eller en kommunalbestyrelse kan indgå aftale med et andet amtsråd eller en anden kommunalbestyrelse om afvikling af praktik.

§ 29. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at lønudgifterne til elever i skoleperioder på grunduddannelsen og overbygningsuddannelsen afholdes af amtsrådet og kommunalbestyrelserne i fællesskab.

Kapitel 6

Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne

§ 30. Undervisningsministeren nedsætter et råd for social- og sundhedsuddannelserne og udpeger formanden. Rådets medlemmer udpeges således:

 

 Sundhedsministeriet 

 og Sundhedsstyrelsen             2 

 Socialministeriet og Socialstyrelsen     2 

 Amtsrådsforeningen i Danmark         2 

 Kommunernes Landsforening           2 

 Københavns og Frederiksberg Kommuner 

 i forening                  1 

 De færdiguddannedes organisationer: 

 - vedrørende grunduddannelsen         2 

 - vedrørende overbygningsuddannelsen     2 

 - vedrørende de videregående uddannelser   2 

 Erhvervsuddannelsesrådet af 1989       1 

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne træffe beslutning om ændring af rådets medlemstal eller sammensætning.

Stk. 3. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

§ 31. Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne har som hovedopgave at følge den samlede årlige optagelse ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet og de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser og adgangssystemerne til uddannelsesområdet.

Stk. 2. Rådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om regler om indgangsåret, jf. § 5, stk. 3, om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet, jf. § 12, stk. 1, om fritagelse for dele af uddannelserne, jf. § 12, stk. 3, om amtsrådenes og kommunalbestyrelsernes opfyldelse af forpligtelserne efter §§ 26 og 27, jf. § 26 a og § 27 a, samt om afvigelser fra loven som led i forsøg, jf. § 33.

Stk. 3. Rådet rådgiver i øvrigt undervisningsministeren og kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der efter rådets opfattelse har betydning for uddannelserne.

Kapitel 7

Forskellige bestemmelser

§ 32. Undervisningsministeren kan til brug for den overordnede styring af kommunale grundlæggende og videregående uddannelser inden for social- og sundhedsområdet indhente oplysninger fra amtsrådene, kommunalbestyrelserne og fællesbestyrelserne.

§ 33. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde gøre undtagelser fra loven, hvis det sker for at fremme uddannelsesforsøg. Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne afgiver indstilling herom.

§ 34. På indgangsåret og på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet indbringes klager over en skoleleders afgørelser i spørgsmål vedrørende uddannelserne og klager over en eksamination for fællesbestyrelsen eller for uddannelsesrådet, hvis bestyrelsen efter § 23, stk. 2, har henlagt afgørelsen af klagerne til rådet.

Stk. 2. Fællesbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Tilsvarende gælder for uddannelsesrådets afgørelser, hvis bestyrelsen har henlagt afgørelsen af klagerne til rådet.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 35. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2. §§ 20-24 og §§ 30 og 31 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 36. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med amtsrådene og kommunalbestyrelserne regler om færdiggørelse af uddannelsen for elever, der ikke ved lovens ikrafttræden har afsluttet deres uddannelse efter de hidtidige regler.

§ 37. Følgende skoler, som drives af staten, overtages efter forhandling mellem undervisnings- og forskningsministeren og den amtskommune, hvori skolen ligger:

 • 1) Plejehjemsassistentskolerne i Ålborg, Randers, Gram og Odense.
 • 2) Plejehjemsassistent- og Beskæftigelsesvejlederskolen i Brande.
 • 3) Beskæftigelsesvejlederskolen i Nykøbing Falster.

§ 38. Overtagelsen omfatter driften af skolerne, indgåede lejemål, eksisterende inventar og undervisningsmidler og indgåede ansættelseskontrakter.

Stk. 2. Amtskommunen overtager efter forhandling med udlejer statens rettigheder og pligter som lejer. Amtskommunen indtræder i statens rettigheder og pligter som udlejer for så vidt angår elevboliger m.v.

Stk. 3. Amtskommunen indtræder i de rettigheder og pligter, der tilkommer og påhviler staten som ejer og bruger af de genstande m.v., som overtagelsen omfatter.

Stk. 4. Overtagelsen sker vederlagsfrit. Omkostninger ved overtagelsen afholdes af amtskommunen.

Stk. 5. Overtagelsens omfang og vilkår fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med amtskommunen i hvert enkelt tilfælde.

§ 39. Amtsrådet indgår med virkning fra 1. januar 1991 driftsoverenskomst med selvejende institutioner, som ønsker at tilbyde undervisning i medfør af denne lov, og som pr. 1. januar 1990 tilbyder uddannelse til sygehjælper, beskæftigelsesvejleder eller plejehjemsassistent.

Stk. 2. Diakonhøjskolen i Århus indgår overenskomst med amtsrådet om at tilslutte sig lovens uddannelsessystem som led i sin diakonuddannelse enten sådan, at amtsrådet henviser elever til undervisning på Diakonhøjskolen, eller sådan, at amtsrådet stiller praktikpladser efter denne lov til rådighed for diakonelever.

Stk. 3. Kan der ikke opnås enighed mellem amtsrådet og institutionen om vilkårene for driftssamarbejdet, afgøres spørgsmålet på grundlag af en udtalelse, som amtsrådet indhenter fra Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne.

Stk. 4. Ønsker amtsrådet en indgået overenskomst ændret eller opsagt til ophør, skal amtsrådet indhente en udtalelse fra Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne.

§ 40. § 2, stk. 5 og 6, og § 13 i lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 66 af 27. februar 1979, som ændret ved § 35 i lov nr. 217 af 23. april 1986, ophæves.

§ 41. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 279 af 29. april 1992, hvis § 7 indsatte § 18 a, trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende den 30. april 1992. Lov nr. 352 af 14. maj 1992, hvis § 3 ændrede affattelsen af § 9 og § 18, stk. 3, og ophævede § 18, stk. 4, trådte i kraft den 15. juni 1992, jf. bekendtgørelse nr. 441 af 2. juni 1992. Lov nr. 460 af 1. juni 1994, hvis § 1 ændrer affattelsen af § 5, stk. 1 og 2, § 7, § 27, stk. 2, og § 31, stk. 2, samt indsatte §§ 26 a, 27 a og 27 b, træder i kraft den 1. august 1994.

Undervisningsministeriet, den 20. juli 1994

Ole Vig Jensen

/ Finn Møller Larsen

Officielle noter

Ingen