Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af husholdningslærere

Herved bekendtgøres lov nr. 292 af 7. juni 1972 om uddannelse af husholdningslærere med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 217 af 23. april 1986.


Kapitel I

Almindelige bestemmelser

§ 1. Uddannelsen til husholdningslærer har til formål at give de studerende sådanne kundskaber og færdigheder, at de kan varetage undervisnings-, vejlednings- og oplysningsopgaver i husholdnings- og forbrugerspørgsmål.

§ 2. Uddannelsen gives på statsseminarier eller private seminarier, der er godkendt af undervisningsministeren. Undervisningsministeren kan bestemme, at uddannelse erhvervet andre steder kan indgå i uddannelsen.

Stk. 2. Godkendelse af private husholdningsseminarier meddeles på nærmere af undervisningsministeren fastsatte betingelser. Godkendelsen gives for et bestemt åremål.

Stk. 3. Godkendelsen kan i øvrigt til enhver tid tilbagekaldes, hvis seminariet ikke længere opfylder betingelserne for at kunne godkendes, eller hvis dets undervisning eller øvrige forhold ikke findes tilfredsstillende.

§ 3. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Kapitel II

Optagelse på husholdningsseminarierne

§ 4. Betingelserne for at blive optaget på et husholdningsseminarium fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 2. Hvis der er flere ansøgere til et seminarium, end det kan optage, bestemmer seminariets rektor efter forhandling i lærerrådet, hvem der skal optages. Undervisningsministeren kan fastsætte almindelige retningslinjer for sådanne afgørelser.

Stk. 3. Optagelse på seminarierne sker ved uddannelsens begyndelse. Undervisningsministeren kan dog under særlige omstændigheder tillade fravigelser af denne bestemmelse.

Kapitel III

Husholdningslæreruddannelsen

§ 5. Uddannelsen skal for alle studerende omfatte:

 • 1) pædagogik, psykologi, undervisningslære, pædagogisk praktik,
 • 2) konsumentkundskab, økonomi, samfundskundskab, sociologi, familiekundskab,
 • 3) naturfag, ernærings- og kostlærefag, boligfag, husholdningstekniske fag,
 • 4) supplerende emner efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse,
 • 5) praktikantvirksomhed og
 • 6) et selvstændigt speciale.

Stk. 2. Ud over den i stk. 1 nævnte undervisning kan der med undervisningsministerens godkendelse tilrettelægges frivillig undervisning i emner, der har betydning for arbejdet som husholdningslærer.

Stk. 3. Specialet udarbejdes inden for uddannelsens 3. år.

§ 6. Undervisningen tilrettelægges således, at uddannelsen kan gennemføres på 31/2 år.

Stk. 2. Ved udgangen af uddannelsens første år afgør seminariet, om den studerende efter sit standpunkt kan fortsætte uddannelsen i dens andet år.

Stk. 3. I de fag, der henhører under § 5, stk. 1, nr. 1-3, holdes der prøver ved den pågældende undervisnings ophør.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter, i hvilket omfang de studerende har pligt til at deltage i undervisningen.

§ 7. De i § 6 omhandlede prøver er skriftlige og mundtlige. Undervisningsministeren bestemmer, i hvilke fag der skal afholdes skriftlige prøver, samt hvilke skriftlige prøver der er fælles for seminarierne.

Stk. 2. Opgaverne ved de skriftlige prøver, der er fælles for seminarierne, stilles af undervisningsministeriet. Opgaverne ved andre skriftlige prøver stilles af lærerne efter censors godkendelse.

Stk. 3. De mundtlige prøver er offentlige. Ved disse eksamineres der af vedkommende lærer, og eksamensspørgsmålene stilles af denne efter censors godkendelse.

Stk. 4. Undervisningsministeren beskikker censorer.

Stk. 5. Der udstedes et bevis for den gennemførte uddannelse. Undervisningsministeren fastsætter regler for bevisets indhold og form.

§ 8. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om

 • 1) undervisningen og fagenes omfang,
 • 2) formen for og fordringerne ved prøver og standpunktsbedømmelse,
 • 3) bedømmelse af speciale, jfr. § 5, stk. 1, nr. 6,
 • 4) prøvernes afholdelse og
 • 5) karaktergivning og censur.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan for det enkelte seminarium godkende sådanne afvigelser fra denne lovs bestemmelser om uddannelsen, som muliggør gennemførelse af forsøgsundervisning og forsøgsarbejde.

Kapitel IV

Husholdningsseminarierne

§ 9. Et husholdningsseminarium ledes af en seminarierektor, der skal deltage i undervisningen i et af undervisningsministeren fastsat omfang.

Stk. 2. Til bistand for seminarierektoren ved tilrettelæggelsen af de studerendes uddannelse i pædagogisk praktik kan der ansættes en praktikleder.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere retningslinjer for praktiklederens virksomhed.

§ 10. Ansættelse som seminarieadjunkt, -lektor eller -rektor ved et privat husholdningsseminarium er betinget af undervisningsministerens godkendelse.

§ 11. Seminarieadjunkter og -lektorer ved husholdningsseminarierne har pligt til efter seminarierektorens nærmere bestemmelse at overtage timer i den faste øvelsesskole som en del af deres pligtige timetal. Sådan bestemmelse træffes efter aftale med øvelsesskolens leder.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan tillade, at en lærer ved et husholdningsseminarium på tilsvarende måde overtager timer i andre skoler.

§ 12. Lærerrådet ved et husholdningsseminarium består af seminarierektoren, seminariets lærere, herunder timelærere, og lederen af seminariets faste øvelsesskole.

Stk. 2. De nærmere bestemmelser om rådets virksomhed fastsættes af undervisningsministeren.

§ 13. De studerende ved et husholdningsseminarium vælger et råd, de studerendes råd.

Stk. 2. De nærmere bestemmelser om rådets sammensætning og beføjelser fastsættes af undervisningsministeren.

§ 14. Afgørelse om bortvisning træffes af undervisningsministeren efter indstilling af seminariets rektor. Inden indstilling sker, skal sagen behandles i lærerrådet.

Kapitel V

Øvelsesskoler m.m.

§ 15. Til hvert husholdningsseminarium skal der så vidt muligt være knyttet en fast øvelsesskole med undervisning efter Undervisningsministeriets retningslinjer for husholdningsundervisning. Den faste øvelsesskole skal være godkendt af undervisningsministeren. Den kan være en selvstændig skole eller have ledelse fælles med seminariet. Den faste øvelsesskole og seminariet samarbejder om planerne for skolens virksomhed som øvelsesskole.

Stk. 2. Enhver offentlig skole for børn, unge eller voksne er pligtig at stille sig til rådighed som supplerende øvelsesskole. Det samme gælder private skoler, der modtager statstilskud. I hvert enkelt tilfælde træffer seminarierektoren aftale med den pågældende skoles ledelse om øvelsesundervisningens omfang og dennes nærmere planlægning.

Stk. 3. I tilfælde af uenighed om pligten til at stille en skole til rådighed som øvelsesskole eller om omfanget af øvelsesskolens virksomhed træffes afgørelsen af undervisningsministeren.

Stk. 4. Merudgifter, som skyldes en skoles anvendelse som fast eller supplerende øvelsesskole, afholdes af husholdningsseminarierne. Nærmere regler herom fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 5. Er befordring af de studerende til og fra øvelsesskolerne nødvendig, afholdes udgiften hertil af seminariet.

§ 16. Ved ansættelse af lederen og lærerne ved den faste øvelsesskole skal der tages hensyn til skolens funktion som øvelsesskole. Seminariets rektor skal have lejlighed til at udtale sig, inden der træffes bestemmelse om ansættelse ved skolen.

§ 17. Husholdningsseminarierne træffer aftale med forskningsinstitutioner, organisationer og erhvervsvirksomheder samt sociale institutioner om praktikantvirksomhed.

Kapitel VI

Efter- og videreuddannelse

§ 18. Efter- og videreuddannelse af husholdningslærere og af husholdningsseminariernes lærere kan finde sted ved Specialkursus i Husholdning ved Århus Universitet og efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse på Danmarks Lærerhøjskole og andre højere uddannelsesinstitutioner samt ved særlige kurser. En videregående uddannelse af husholdningslærere kan finde sted ved Nordisk Husholdningshøjskole.

Kapitel VII

Ikrafttræden m.v.

§ 19. Loven træder i kraft den 1. august 1974.

Stk. 2-6. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

----

Lov nr. 217 af 23. april 1986 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Undervisningsministeriet, den 13. oktober 1986

BERTEL HAARDER

/Ida Dybdal

Officielle noter

Ingen