Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om kursusvirksomhed m.v. ved seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen

Herved bekendtgøres lov nr. 218 af 24. maj 1978 om kursusvirksomhed m.v. ved seminarier, der uddanner lærere til folkskolen med de ændringer, der følger af § 16 i lov nr. 217 af 23. april 1986.


§ 1. Ved et seminarium, der uddanner lærere til folkeskolen, kan der efter undervisningsministerens bestemmelse gennemføres en særlig kursusvirksomhed inden for seminariets fagkreds og på niveau med seminariets almindelige undervisning. Kurserne skal være tilrettelagt for andre end de studerende ved seminariet.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at dele af kursusvirksomheden skal planlægges i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner eller offentlige myndigheder.

§ 2. Seminarierne kan efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, tilbyde lærere og andre interesserede at deltage i undervisning og prøver, der indgår i uddannelsen af lærere til folkeskolen.

§ 3. Seminarierne kan efter anmodning fra offentlige eller private institutioner og virksomheder påtage sig faglig-pædagogisk virksomhed, herunder rådgivning og pædagogisk bistand ved gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde i skolen.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler herom, herunder om betaling for virksomheden.

§ 4. Deltagerne i et seminariums undervisning efter §§ 1 og 2 er ikke omfattet af bestemmelserne om de studerendes råd ved seminariet, jfr. § 15 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen.

§ 5. Deltagelse i et seminariums undervisning efter §§ 1 og 2 er gratis.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan dog bestemme, at et kursus, der er omfattet af § 1, skal tilbydes på samme vilkår som efter lov om fritidsundervisning m.v.

§ 6. Private seminariers virksomhed efter denne lov er omfattet af bestemmelserne i lov om statsstøtte til visse private seminarier, jfr. dog § 5, stk. 2.

§ 6 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. august 1978.

----

Lov nr. 217 af 23. april 1986 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Undervisningsministeriet, den 13. oktober 1986

BERTEL HAARDER

/Ida Dybdal

Officielle noter

Ingen