Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af håndarbejdslærere m.fl.

Herved bekendtgøres lov nr. 91 af 14. marts 1979 om uddannelse af håndarbejdslærere m.fl. med de ændringer, der følger af § 17 i lov nr. 217 af 23. april 1986.


Kapitel I

Håndarbejdslæreruddannelsen

§ 1. Uddannelsen har til formål at give de studerende teoretiske og praktiske forudsætninger for at undervise unge og voksne i håndarbejde og andre hermed beslægtede fag.

Stk. 2. Uddannelsen skal give den faglige og pædagogiske indsigt og praktiske skoling, der er nødvendig til varetagelse af sådan undervisning, og skal tilstræbe at fremme de studerendes personlige og kreative udvikling.

§ 2. Uddannelsen varer 2 1/2 år. Den består af en faglig grunduddannelse på 1/2 år, efterfulgt af en faglig-pædagogisk uddannelse på 2 år.

§ 3. Den faglige grunduddannelse omfatter:

1. grundkursus i farvelære, tegning og komposition,

2. grundkursus i to hovedfag og

3. orientering i uddannelsens øvrige hovedfag samt tilvalgsfag.

Stk. 2. Den faglig-pædagogiske uddannelse omfatter:

1. pædagogiske fag,

2. samfundskundskab,

3. kultur- og kunsthistorie,

4. materiale- og farvelære,

5. videregående undervisning i et af de to hovedfag, hvori grundkursus under den faglige grunduddannelse er gennemgået,

6. tilvalgsfag i tilknytning til de enkelte hovedfag og

7. supplerende emner efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. De studerende vælger hovedfag og tilvalgsfag inden for mulighederne ved det enkelte seminarium, jfr. stk. 4.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter, hvilke fag der kan være hovedfag, hvilke fag der kan være tilvalgsfag, og hvor mange tilvalgsfag der kan indgå i uddannelsen. Undervisningsministeren godkender, på hvilke områder der af det enkelte seminarium tilrettelægges undervisning i hovedfag og tilvalgsfag.

Stk. 5. Ud over den i stk. 1 og 2 nævnte undervisning kan der med undervisningsministerens godkendelse tilrettelægges frivillig undervisning i emner, der har betydning for arbejdet som håndarbejdslærer.

§ 4. Undervisningsministeren fastsætter regler, hvorefter en studerende kan fritages for dele af uddannelsen efter § 3, såfremt den studerende på anden måde har tilegnet sig tilstrækkelige kundskaber og færdigheder.

Stk. 2. Oplysning om fritagelsen gives på eksamensbeviset.

§ 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om:

1. adgang til uddannelsen,

2. undervisningen i de enkelte fag og kurser, herunder den pædagogiske praktik,

3. omfanget af de studerendes pligt til at deltage i undervisningen,

4. pligten til afholdelse af prøver,

5. formen for og kravene ved prøver og standpunktsbedømmelse,

6. karaktergivning og censur,

7. bevis for gennemført uddannelse og

8. bortvisning af studerende.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan godkende sådanne afvigelser fra denne lovs bestemmelser om uddannelsen, som muliggør gennemførelse af forsøgsundervisning og forsøgsarbejde.

Kapitel II

Håndarbejdsseminarierne

§ 6. Uddannelsen til håndarbejdslærer gives på statsseminarier eller private seminarier, der er godkendt af undervisningsministeren. Undervisningsministeren kan bestemme, at uddannelse erhvervet andre steder kan indgå i uddannelsen.

Stk. 2. Godkendelse af private håndarbejdsseminarier meddeles på nærmere af undervisningsministeren fastsatte betingelser. Godkendelsen gives for et bestemt åremål. Godkendelsen kan gives til varetagelse af en del af uddannelsen.

Stk. 3. Godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis seminariet ikke længere opfylder betingelserne for at kunne godkendes, eller hvis dets undervisning eller øvrige forhold ikke findes tilfredsstillende.

Stk. 4. Undervisningsdirektøren for Folkeskolen, Folkeoplysning, Seminarier m.v. er undervisningsministerens tilsynsførende med håndarbejdsseminarierne (* 1).

§ 7. Et håndarbejdsseminarium ledes af en forstander, der skal deltage i undervisningen i et af undervisningsministeren fastsat omfang.

Stk. 2. Ansættelse som forstander ved et privat håndarbejdsseminarium er betinget af undervisningsministerens godkendelse.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om råd og udvalg ved seminarierne.

§ 8. Enhver offentlig eller offentligt støttet undervisningsvirksomhed for unge og voksne har pligt til at modtage håndarbejdslærerstuderende i pædagogisk praktik, jfr. stk. 2. I hvert enkelt tilfælde træffer seminariets forstander aftale med ledelsen af undervisningsvirksomheden om praktikkens omfang og nærmere placering.

Stk. 2. Undervisningsministeren afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om pligten til at modtage håndarbejdslærerstuderende i praktik og kan i særlige tilfælde fritage en institution for denne pligt.

Stk. 3. Håndarbejdsseminarierne kan afholde merudgifter, som praktikstedet har ved gennemførelse af praktikundervisningen. Der kan endvidere ydes de studerende godtgørelse for befordringsudgifter i forbindelse med praktikkens gennemførelse. Nærmere regler herom fastsættes af undervisningsministeren.

Kapitel III

Efter- og videreuddannelse

§ 9. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at efter- og videreuddannelse af håndarbejdslærere og håndarbejdsseminariernes lærere kan finde sted ved specialkursus i husholdning ved Århus universitet og ved Danmarks lærerhøjskole og andre højere uddannelsesinstitutioner samt ved særlige kurser.

Kapitel IV

Enkeltkurser

§ 10. Undervisningsministeren fastsætter regler, hvorefter et håndarbejdsseminarium kan give andre end de studerende adgang til at deltage i undervisning og prøver, der indgår i håndarbejdslæreruddannelsen.

Kapitel V

Andre bestemmelser

§ 10 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 11. Ved prøver og eksaminer medvirker censorer, der beskikkes af undervisningsministeren. Undervisningsministeren udpeger formanden for censorerne.

§ 12. Loven træder i kraft den 1. august 1979, dog således at § 5, stk. 1, nr. 1, træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

----

Lov nr. 217 af 23. april 1986 indeholde følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Undervisningsministeriet, den 13. oktober 1986

BERTEL HAARDER

/Ida Dybdal

Officielle noter

(* 1) Efter en omorganisering i 1982 er det undervisningsdirektøren for Folkeskolen og Seminarier m.v.