Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Herved bekendtgøres lov nr. 315 af 10. juni 1976 om adgangsregulering ved videregående uddannelser med den ændring, som følger af § 11 i lov nr. 217 af 23. april 1986.


§ 1. Undervisningsministeren bemyndiges til med virkning fra efterårssemestret 1977 at fastsætte regler om adgangsregulering ved universiteter, universitetscentre og højere læreanstalter, der er omfattet af lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner. Adgangsreguleringen sker på grundlag af en årlig fastsættelse af maksimale optagelsestal for de enkelte uddannelser.

Stk. 2. For den lægevidenskabelige kandidatuddannelse kan der fastsættes regler som nævnt i stk. 1 med virkning fra efterårssemestret 1976.

§ 2. Undervisningsministeren bemyndiges ligeledes til at fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser, der henhører under Undervisningsministeriet og ikke er omfattet af lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner.

§ 3. For institutioner med videregående uddannelser uden for Undervisningsministeriets område bemyndiges vedkommende minister til at fastsætte tilsvarende regler om adgangsregulering.

§ 3 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 4. Loven gælder i forhold til såvel offentlige institutioner som private institutioner, der modtager offentligt tilskud.

§ 5. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 6. Loven gælder ikke i forhold til institutioner på Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som landsdelenes særlige forhold tilsiger.

----

Lov nr. 217 af 23. april 1986 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Undervisningsministeriet, den 31. oktober 1986

BERTEL HAARDER

/Ida Dybdal

Officielle noter

Ingen