Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om uddannelsesopsparing

Herved bekendtgøres lov nr. 727 af 29. oktober 1986 om uddannelsesopsparing, som ændret ved lov nr. 512 af 30. juni 1993. Lovbekendtgørelsen gælder først i sin helhed fra 1. januar 1994, idet visse af bestemmelserne i lov nr. 512 af 30. juni 1993 først træder i kraft den 1. januar 1994.


§ 1. Staten præmierer efter reglerne i denne lov opsparing på konti, der oprettes med det formål at tilvejebringe midler til uddannelse (uddannelseskonti).

Stk. 2. Aftale om oprettelse af en uddannelseskonto efter denne lov kan ikke indgås efter den 31. december 1993.

§ 2. Indestående på en uddannelseskonto kan overføres fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut som nævnt i stk. 2, jf. stk. 3.

Stk. 2. Pengeinstitutter her i landet kan modtage indskud i opsparingsordninger, der udelukkende har uddannelse til formål, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Indskud på en uddannelseskonto i en andelskasse, der er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1, i lov nr. 154 af 24. april 1985 om ændring af lov om banker og sparekasser m.fl. love, kan kun foretages, hvis andelskassen er medlem af en sammenslutning som omhandlet i kapitel 4 D i lov om banker og sparekasser, eller hvis andelskassens egenkapital udgør minst 8 pct. af de samlede gælds- og garantiforpligtelser opgjort eftet § 21 i lov om banker og sparekasser, og antallet af andelshavere mindst andrager 50, der hver har indbetalt mindst 1.000 kr. af andelskapitalen.

§ 3. Pengeinstituttet skal forrente opsparingen på en uddannelseskonto med pengeinstituttets højeste indlånsrente.

Opsparing til børns uddannelse

§ 4. (Ophævet)

§ 5. (Ophævet)

§ 6. Udbetalingen kan tidligst finde sted, når barnet fylder 16 år.

Stk. 2. Udbetalingen kan højst udgøre 24.000 kr. årligt og skal finde sted i 12 månedlige lige store rater.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om regulering af udbetalingen i henhold til stk. 2.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af ratevis udbetaling i henhold til stk. 2.

§ 7. (Ophævet)

Opsparing til egen uddannelse

§ 8. (Ophævet)

§ 9. Bestemmelserne i § 6, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse på uddannelseskonti oprettet til egen uddannelse.

Beregning og tilskrivning af præmie

§ 10. Af de beløb, der er opsparet den 31. december 1993 på en uddannelseskonto inkl. tilskrevne renter, beregnes en gang for alle en præmie på 4 pct. p.a. Præmien tilskrives i forbindelse med udbetaling af opsparingen efter regler fastsat af undervisningsministeren. Ved delvis udbetaling af opsparingen tilskrives en forholdsmæssig andel af præmien. Forholdet mellem denne andel og det samlede præmiebeløb skal svare til forholdet mellem det til den præmieberettigende uddannelse i uddannelsesåret udbetalte beløb og saldoen på kontoen den 31. december 1993.

Stk. 2. Der beregnes dog kun præmie af den opsparing, der foretages inden for de første 10 år efter den første indbetaling.

Stk. 3. Præmien er fritaget for indkomstskat.

Stk. 4. Præmiebeløbet afholdes af statskassen.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om præmiens beregning, hvilke uddannelser der medfører præmiering, og om den nødvendige dokumentation for disse uddannelser.

Stk. 6. Det pengeinstitut, hvor uddannelseskontoen er oprettet, kontrollerer, at reglerne i §§ 6 og 9 samt forskrifter udstedt efter loven er opfyldt.

Andre bestemmelser

§ 11. (Ophævet)

§ 12. Den, der overtræder § 3 eller regler fastsat af undervisningsministeren efter § 10, straffes med bøde.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab el.lign., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 13. Opsparingsordningen administreres af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, hvis afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 1987.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 512 af 30. juni 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 5-7, 9, 11 og 14, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-4, 8, 10, 12 og 13 (* 1), træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 3. § 5, stk. 1, og § 7, stk. 1 og 3, i lov nr. 727 af 29. oktober 1986 om uddannelsesopsparing finder fortsat anvendelse for opsparing til egen uddannelse indtil 1. januar 1994.

Undervisningsministeriet, den 17. september 1993

Ole Vig Jensen

/ Merete Wanscher

Officielle noter

(* 1) Hvorved § 1, stk. 2, indsættes, § 2, stk. 1, ændres, § 2, stk. 4, § 4, § 5, § 7, stk. 1 og 3, og § 8 ophæves og § 10, stk. 1 og 6, ændres.