Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Undervisnings- og forskningsministeren bemyndiges til at gennemføre følgende plan for sammenlægning og nedlæggelse af seminarier:

     1. Blaagaard Statsseminarium og Jonstrup Statsseminarium sammenlægges.

     2. Dansk Fritidshjemsseminarium sammenlægges med Seminariet for Fritidspædagoger i dettes bygninger.

     3. Montessori-Seminariet sammenlægges med Københavns Børnehaveseminarium i dettes bygninger.

     4. Holte Børnehaveseminarium sammenlægges med Hillerød Børnehaveseminarium i dettes bygninger.

     5. Tønder Statsseminarium sammenlægges med Haderslev Statsseminarium i dettes bygninger.

     6. Esbjerg Seminarium sammenlægges med Ribe Statsseminarium i dettes bygninger.

     7. Kolding Seminarium sammenlægges med Jelling Statsseminarium i dettes bygninger.

     8. Herning Seminariums læreruddannelse afvikles.

     9. Århus Børnehaveseminarium nedlægges.

     10. Marselisborg Seminarium og Århus Seminarium sammenlægges.

     Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan dog for så vidt angår børnehave- og fritidspædagogseminarierne gennemføre andre sammenlægninger end dem, der er nævnt i stk. 1.

     § 2. Ved sammenlægning efter § 1 af to private seminarier optages der forhandling mellem institutionernes bestyrelser om de nærmere vilkår for sammenlægningen. Kan der ikke opnås enighed om vilkårene, fastsættes de af undervisnings- og forskningsministeren.

     Stk. 2. Ved sammenlægning efter § 1 af et statsseminarium og et privat seminarium fastsætter undervisnings- og forskningsministeren de nærmere vilkår for sammenlægningen efter forslag fra institutionernes ledelse.

     § 3. Tjenestemandsansatte lærere ved et statsseminarium, der nedlægges eller sammenlægges med et privat seminarium i medfør af § 1, kan, hvis de overgår til beskæftigelse ved et privat seminarium, vælge at bevare deres ansættelsesforhold som statstjenestemand, så længe de er beskæftiget ved det private seminarium.

     Stk. 2. En tjenestemand, som vælger at opretholde sit ansættelsesforhold som statstjenestemand i henhold til stk. 1, har herefter ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af, at statsseminariet er nedlagt eller sammenlagt med et privat seminarium.

     § 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. august 1989, jf. dog stk. 2 og 3.

     Stk. 2. Seminarier, der nedlægges eller sammenlægges med andre seminarier i medfør af § 1, optager ikke nye studerende til læreruddannelsen eller til børnehave- og fritidspædagoguddannelserne i 1989 og følgende år.

     Stk. 3. Planen efter § 1 søges i øvrigt gennemført således, at uddannelsesvirksomheden ved de seminarier, der nedlægges eller sammenlægges med andre seminarier, kan være fuldt afviklet senest i 1992.

     § 5. Undervisnings- og forskningsministeren kan ophæve lov nr. 424 af 30. juni 1920 om oprettelse af 2 statsseminarier i de sønderjydske landsdele.

Givet på Christiansborg, den 15. februar 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Bertel Haarder

Officielle noter

Ingen