Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om universiteter m.fl. (Godkendelse af statut)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 1089 af 23. december 1992 om universiteter m.fl. (universitetsloven) foretages følgende ændring:

I § 3, stk. 2, nr. 3, indsættes efter 4. pkt.:

»Statutten godkendes af undervisnings- og forskningsministeren.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Vig Jensen

Officielle noter

Ingen