Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om oprettelse af et universitet i Odense

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Undervisningsministeren bemyndiges til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger med henblik på oprettelsen af et universitet i Odense.

§ 2. Bestemmelser om universitetets administrative forhold m.m. vil være at fastsætte ved lov.

§ 3. Under undervisningsministeriet etableres et permanent planlægningsudvalg med den opgave at yde vejledning ved planlægningen af den videre universitets- og læreanstaltsudbygning.

Undervisningsministeren fastsætter de nærmere bestemmelser om udvalgets sammensætning, hovedretningslinjerne for dets arbejde m.m.

§ 4. Denne lov træder i stedet for lov nr. 200 af 16. juni 1962 om oprettelse af et lægevidenskabeligt fakultet i Odense.

Givet på Christiansborg slot, den 4. juni 1964.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/K. Helveg Petersen.

Officielle noter

Ingen