Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Københavns Universitets placering og universitetscentre

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Københavns universitets udbygning gennemføres på de arealer, som universitetet allerede råder over, samt på arealer, der erhverves inden for et område, som begrænses af Jagtvejen, Tagensvej, Haraldsgade og Vermundsgade. Derudover erhverves der andetsteds i hovedstadsområdet arealer, der er tilstrækkelig store til også at sikre universitetets udbygning på lang sigt.

     Stk. 2. Der oprettes snarest et universitetscenter ved Roskilde.

     Stk. 3. Af den ved lov nr. 209 af 31. maj 1968 om universiteternes udbygning fastlagte bevillingsramme på 1250 mill. kr. kan anvendes et beløb på indtil 25 mill. kr. til forberedende arbejder i forbindelse med Roskildecentrets etablering i tiden indtil 1. april 1973.

     Stk. 4. De økonomiske rammer for Roskildecentrets opbygning fastlægges ved lov.

     § 2. Der oprettes et universitetscenter i Ålborg, som kan påbegynde uddannelserne senest i 1974-75. Med henblik herpå nedsættes der af undervisningsministeren en planlægningsgruppe, som skal udarbejde forslag til en koordinering og udbygning af videregående uddannelser i Ålborg.

     § 3. Der oprettes senere et universitetscenter i Ribe-Esbjerg området.

     § 4. Undervisningsministeren bemyndiges til at iværksætte eller, for så vidt angår ikke statsejede institutioner, tillade, at der iværksættes ekspropriation til bygninger og anlæg for højere uddannelsesinstitutioner efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Givet på Amalienborg, den 4. juni 1970.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

    /Helge Larsen.

Officielle noter

Ingen