Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner (Forrentning af statslån og ophørsbestemmelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om Den Grafiske Højskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. februar 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det er en betingelse, at tilvækst i formuen hidrørende fra perioden efter 1. januar 1991, bortset fra de i § 4 a, stk. 2, nævnte gaver, i tilfælde af skolens ophør anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse.«

2. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Staten kan yde højskolen afdragsfri lån til opførelse, ombygning eller køb af bygninger. Lånene forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives en gang om året. Der sker ingen renteindbetaling, men værditilskrivningen optages i institutionens regnskab som en passivpost og forfalder til betaling sammen med statslånet. Rentetilskrivningen skal dog respektere formueanvendelsen efter § 4 a, stk. 2. Der kan desuden ydes tilskud til indretning af lejede lokaler.«

3. § 4, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelserne til højskolen efter stk. 1-3, om opgørelsen af formuen efter stk. 1 og om rentetilskrivning m.v. efter stk. 3.«

4. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. I tilfælde af højskolens ophør anvendes tiloversbleven formue til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes højskolens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 samt gaver skænket efter 1. januar 1991 i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom til de formål, der er fastsat i de til enhver tid gældende vedtægter.«

§ 2

I lov nr. 210 af 5. april 1989 om erhvervsskoler foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. I tilfælde af skolens ophør anvendes tiloversbleven formue til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes skolens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 samt gaver skænket efter 1. januar 1991 i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom til de formål, der er fastsat i de til enhver tid gældende vedtægter.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af formuen efter stk. 1 og 2.«

2. I § 12 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Lån efter stk. 2 forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives en gang om året. Der sker ingen renteindbetaling, men værditilskrivningen optages i institutionens regnskab som en passivpost og forfalder til betaling sammen med statslånet. Rentetilskrivningen skal dog respektere formueanvendelsen efter § 3, stk. 2.«

3. § 12, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

» Stk. 6. Undervisnings- og forskningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler om ydelse og rentetilskrivning af lån efter stk. 2, jf. stk. 5, om ydelse, forrentning og afvikling af lån efter stk. 3 og 4 samt om ydelse af tilskud efter stk. 2, 3 og 4.«

4. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. Ydelse af tilskud efter §§ 12-14 er betinget af, at tilvækst i formuen hidrørende fra perioden efter 1. januar 1991, bortset fra de i § 3, stk. 2, nævnte gaver, i tilfælde af skolens eller skolehjemmets ophør anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse.«

5. I § 26, stk. 2, 3. pkt., ændres »§§ 12 og 14« til: »§§ 12, 14 og 14 a«.

§ 3

I lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 5. februar 1987, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. I tilfælde af institutionens ophør anvendes tiloversbleven formue til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes institutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 samt gaver skænket efter 1. januar 1991 i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom til de formål, der er fastsat i de til enhver tid gældende vedtægter.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af formuen efter stk. 1 og 2.«

2. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det er en betingelse, at tilvækst i formuen hidrørende fra perioden efter 1. januar 1991, bortset fra de i § 3 a, stk. 2, nævnte gaver, i tilfælde af institutionens ophør anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse.«

3. I § 4, stk. 2, udgår »rente- og«.

4. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Lån efter stk. 2 forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives en gang om året. Der sker ingen renteindbetaling, men værditilskrivningen optages i institutionens regnskab som en passivpost og forfalder til betaling sammen med statslånet. Rentetilskrivningen skal dog respektere formueanvendelsen efter § 3 a, stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler om rentetilskrivningen m.v.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 4

I lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 15. februar 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. I tilfælde af institutionens ophør anvendes tiloversbleven formue til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes institutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 samt gaver skænket efter 1. januar 1991 i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom til de formål, der er fastsat i de til enhver tid gældende vedtægter.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af formuen efter stk. 1 og 2.«

2. I § 6, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det er en betingelse, at tilvækst i formuen hidrørende fra perioden efter 1. januar 1991, bortset fra de i § 4 a, stk. 2, nævnte gaver, i tilfælde af institutionens ophør anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse.«

3. I § 6, stk. 2, udgår »rente- og«.

4. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Lån efter stk. 2 forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives en gang om året. Der sker ingen renteindbetaling, men værditilskrivningen optages i institutionens regnskab som en passivpost og forfalder til betaling sammen med statslånet. Rentetilskrivningen skal dog respektere formueanvendelsen efter § 4 a, stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler om rentetilskrivningen m.v.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 5

I lov om statsstøtte til visse private seminarier, jf. lovbekendtgørelse nr. 528 af 12. august 1987, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. I tilfælde af institutionens ophør anvendes tiloversbleven formue til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes institutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 samt gaver skænket efter 1. januar 1991 i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom til de formål, der er fastsat i de til enhver tid gældende vedtægter.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af formuen efter stk. 1 og 2.«

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Det er en betingelse, at tilvækst i formuen hidrørende fra perioden efter 1. januar 1991, bortset fra de i § 1 a, stk. 2, nævnte gaver, i tilfælde af institutionens ophør anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse.«

3. I § 2, stk. 2, 1. pkt., udgår »rente- og«.

4. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Lån efter stk. 2 forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives en gang om året. Der sker ingen renteindbetaling, men værditilskrivningen optages i institutionens regnskab som en passivpost og forfalder til betaling sammen med statslånet. Rentetilskrivningen skal dog respektere formueanvendelsen efter § 1 a, stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler om rentetilskrivningen m.v.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2. Uanset betingelsen om opdeling af formuen som indsat ved denne lovs § 1, nr. 1, § 2, nr. 4, § 3, nr. 2, § 4, nr. 2, og § 5, nr. 2, kan der ydes driftstilskud til uddannelsesinstitutioner, som inden den 1. januar 1992 har iværksat procedure til ændring af institutionernes vedtægter i overensstemmelse med de nævnte bestemmelser. Dette gælder dog kun indtil 1. januar 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. maj 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Bertel Haarder

Officielle noter

Ingen