Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren, ved hvilke sygehuse m.v. i amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg kommuner undervisningen i kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium og tandlægestudiet skal foregå.

§ 2. Staten yder amtskommuner og kommuner refusion for merudgifter, der er forbundet med, at den i § 1 nævnte undervisning henlægges til sygehuse under de pågældende sygehusvæsener.

Stk. 2. Ved opførelse, ombygning eller køb af bygninger samt ved indretning af særlige lokaler til undervisningen kan der af staten ydes tilskud til hel eller delvis dækning af de hermed forbundne udgifter.

Stk. 3. De nærmere regler om ydelse af refusion og tilskud efter stk. 1 og 2 fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med indenrigsministeren.

§ 3. Loven har virkning fra den 1. april 1975.

Stk. 2. Lov nr. 233 af 27. maj 1970 om organisation af den kliniske del af den lægevidenskabelige studenterundervisning m.v. ophæves.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1975.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Ritt Bjerregaard.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Loven er ved § 4 i lov nr. 591 af 24. juni 2005 overgået til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling pr. 1. januar 2007.