Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Ålborg Universitetscenter

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Uddannelserne ved Ålborg Universitetscenter begynder den 1. september 1974.

     § 2. Til universitetscentret overføres følgende uddannelser, der ved lovens ikrafttræden varetages af andre uddannelsesinstitutioner:

     1. Socialrådgiveruddannelsen ved Den sociale Højskole i Ålborg.

     2. Det almene erhvervsøkonomiske studium (H.A. studiet) ved Handelshøjskolen i Københavns filial i Ålborg.

     3. De erhvervsøkonomiske specialstudier (H.D. studiet) ved Handelshøjskoleafdelingen i Ålborg.

     4. Ingeniøruddannelserne ved Ålborg Teknikum.

     5. Ingeniøruddannelserne ved Danmarks Ingeniørakademis afdelinger i Ålborg.

     Stk. 2. De nævnte uddannelser indpasses i universitetscentrets samlede uddannelsesvirksomhed.

     § 3. Den sociale Højskole i Ålborg og Ålborg teknikum ophører som tilskudsberettigede, selvejende institutioner den 30. juni 1974. Stk. 2. Danmarks Ingeniørakademis afdelinger i Ålborg overføres til Ålborg Universitetscenter den 30. juni 1974.

     § 4. Undervisningsministeren bemyndiges til at erhverve ejendommen, matr. nr. 1 ace Sohngårdsholm, Ålborg købstadjorder, der tilhører den selvejende institution Ålborg Teknikum, på følgende vilkår:

     1. Staten overtager eller indfrier den pantegæld, som indestår i ejendommen.

     2. Teknikums samlinger og inventar samt dets nettoformue medfølger vederlagsfrit.

     3. Omkostningerne ved overtagelsen afholdes af statskassen.

     Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til vederlagsfrit at overtage samlinger og inventar fra Den sociale Højskole i Ålborg.

     § 5. Det personale, der den 30. juni 1974 er ansat i uopsagt stilling ved Den sociale Højskole i Ålborg, Handelshøjskolen i Københavns filial i Ålborg og Ålborg Teknikum, tilbydes ansættelse ved Ålborg Universitetscenter fra 1. juli 1974.

     Stk. 2. Lærere, der den 30. juni 1974 er ansatte i uopsagt stilling ved Handelshøjskoleafdelingen i Ålborg med henblik på undervisningen ved de erhvervsøkonomiske specialstudier, tilbydes ligeledes ansættelse ved Ålborg Universitetscenter fra 1. juli 1974.

     § 6. Ålborg Universitetscenter ledes af en rektor, der er udpeget af undervisningsministeren, og et interimstyre, indtil en statut for universitetscentret er udarbejdet og de første valg er afholdt i henhold til lov af 13. juni 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner. Sådanne valg skal være afholdt senest den 15. december 1975.

     § 7. Undervisningsministeren kan fastsætte andre overgangsbestemmelser.

     § 8. Lov nr. 204 af 4. juni 1965 om oprettelse af afdeling af Danmarks Ingeniørakademi i Ålborg ophæves.

     § 9. Denne lov træder i kraft den 1. juli 1974.

Givet på Amalienborg, den 19. juni 1974.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

I Dronningens navn:

INGRID.

Dronning af Danmark.

Rigsforstander.

Tove Nielsen

Officielle noter

Ingen