Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Undervisnings- og forskningsministeren bemyndiges til at

fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med

videregående uddannelser.

§ 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at klager over afgørelser om adgang eller optagelse, som institutioner med videregående uddannelser har truffet i henhold til bemyndigelse fra ministeren, ikke kan indbringes for ministeren.

§ 3. For institutioner med videregående uddannelser uden for Undervisnings- og Forskningsministeriets område bemyndiges vedkommende minister til at fastsætte regler i henhold til lovens §§ 1 og 2.

§ 4. Loven gælder både for offentlige institutioner og for private institutioner, der modtager offentlige tilskud.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. juli 1990.

Stk. 2. Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, ophæves.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. maj 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Bertel Haarder

Officielle noter

Ingen