Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planter1)

 

I medfør af § 1, stk. 1 - 3, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, og §§ 1 - 2, §§ 4 - 6 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 18. juli 1996, samt efter bemyndigelse fastsættes:

Registrering

§ 1. Følgende virksomheder skal være registreret i Plantedirektoratet som leverandører af planter:

1) Virksomheder, der med henblik på salg producerer planter, herunder dog kun frø af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b og c, til plantning,

2) virksomheder, der skal forsyne planter med plantepas, jf. § 12, og

3) virksomheder, der en gros sælger materiale nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, til erhvervsmæssigt videresalg eller anvendelse.

    Stk. 2. Producenter af frø af have- og landskabsplanter, der ønskes godkendt som certificeret frø, kan registreres som leverandør af planter.

    Stk. 3. Anmodning om registrering indsendes til Plantedirektoratet på en af direktoratet udarbejdet registreringsformular. Anmodningen skal være underskrevet og indeholde oplysninger, om virksomhedens produktion og forventede markeder for produktionen, samt særlige behov for kontrol.

    Stk. 4. Ændringer i oplysninger afgivet i henhold til stk. 3, herunder ændringer i oplysninger om virksomhedens produktion, skal indberettes skriftligt til Plantedirektoratet. Skifter en registreret virksomhed ejer, eller ophører den med produktion, oplagring, sortering eller salg af planter skal Plantedirektoratet på tilsvarende vis underrettes skriftligt herom.

    Stk. 5. Stk. 1 og 2 gælder ikke for virksomheder og personer, der har et samlet salg af planter til plantning på under 7.500 kr. om året og kun sælger planter direkte til den endelige forbruger til ikke-erhvervsmæssig anvendelse.

§ 2. Virksomheder registreret i henhold til § 1, skal til stadighed opfylde forpligtigelserne i bilag 7.

§ 3. Plantedirektoratet kan ophæve registreringen, hvis

1) virksomheden ikke opfylder forpligtigelserne i bilag 7, eller

2) virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne afgifter og gebyrer i henhold til bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

§ 4. Plantedirektoratet kan godkende en leverandør, der er registreret efter § 1, stk. 1, nr. 1, til:

1) opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,

2) opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,

3) produktion af certificerede planter klasse AA eller

4) produktion af certificerede planter klasse A.

    Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 meddeles, når direktoratet har konstateret, at leverandøren opfylder kravene i bilag 5, I, A. Godkendelsen kan omfatte alle de anførte kategorier og kan begrænses til dele af leverandørens produktion.

Produktion og salg

§ 5. Registrerede leverandører skal tilrettelægge og gennemføre deres produktion og salg af planter nævnt i bilag 3 efter retningslinierne i bilaget.

§ 6. Planter produceret her i landet kan godkendes som

1) kerneplanter, hvis de

a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,

b) er produceret og opbevaret efter bestemmelser i bilag 5, I, B, nr. 1, og

c) opfylder kravene i bilag 1, 2, 4 og 5, III, samt kravet i § 7, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, eller

2) eliteplanter, hvis de

a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter, jf. bilag 5, II,

b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 2, og 5, II, og

c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 samt kravet i § 7, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, eller

3) certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de

a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter,

b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 2, 3 eller 4, og 5, II, og

c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 samt kravet i § 7, stk. 2, om frihed for planteskadegørere.

    Stk. 2. Planter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr. 1 (præ-kerneplanter), kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 7. Planterne må ikke sælges med betegnelsen »præ-kerneplanter«.

    Stk. 3. Planter produceret i en virksomhed, der er godkendt til produktion af planter i flere kategorier, jf. § 4, stk. 1, godkendes i den laveste af disse kategorier.

§ 7. Planter produceret her i landet må sælges, når Plantedirektoratet har konstateret,

1) at planterne, hvis de er nævnt i bilag 3, II, er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget og

2) at planterne overholder bestemmelserne i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere.

    Stk. 2. Planter nævnt i bilag 6, I, B nr. 2, samt forstligt formeringsmateriale, skal endvidere være praktisk taget fri for andre planteskadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed.

    Stk. 3. Skal planterne sælges til et område i en medlemsstat af Den Europæiske Union, der er godkendt som beskyttet zone, skal det ved direktoratets kontrol efter stk. 1 være konstateret, at planterne også overholder de særlige betingelser for indførelse i dette område, der er fastsat af denne medlemsstat.

    Stk. 4. Planter nævnt i bilag 6, I, B, nr. 2, a) og b) der er produceret i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, kan indføres og sælges, hvis direktoratet har ligestillet dem med planter produceret her i landet.

§ 8. Har Plantedirektoratet begrundet mistanke om, at et parti planter til plantning ikke opfylder kravene i § 7, stk. 1, nr. 2, eller § 7, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, må planterne ikke sælges, men kan stilles i fortsat avlskontrol, hvis Plantedirektoratet skønner, at planterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn.

    Stk. 2. Planter i fortsat avlskontrol må ikke fjernes fra dyrkningsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 9. Planter, der sælges, skal opfylde kravene i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere, betingelsen i § 7, stk. 2, og kravene i bilag 3 II.

§ 10. Har Plantedirektoratet begrundet formodning om, at planter, der sælges, ikke opfylder kravene i § 9, kan direktoratet i medfør af § 2, stk. 1, i lov om frø kartofler og planter, vederlagsfrit udtage prøver af planterne til undersøgelse med henblik på at af- eller bekræfte formodningen.

    Stk. 2. Planter omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1 må ikke fjernes fra salgsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 11. Planter, der ikke opfylder betingelserne for godkendelse til salg eller for fortsat avlskontrol, skal tilintetgøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om bortskaffelse af affald. Plantedirektoratet kan fastsætte en frist for tilintetgørelsen. Virksomheden skal på forlangende dokumentere, at tilintetgørelse har fundet sted.

§ 12. Ved salg skal godkendte planter m.m. være mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

    Stk. 2. Planter m.m., der indføres fra en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, og som efter bilag 6 skal være forsynet med plantepas ved salg, skal forsynes med plantepasset i forbindelse med indførslen.

    Stk. 3. Mærkningen med plantepas skal være foretaget af Plantedirektoratet eller af en registreret virksomhed, der er godkendt hertil af direktoratet.

    Stk. 4. Plantepassets udformning skal være godkendt af Plantedirektoratet.

    Stk. 5. Plantepas må ikke anvendes til andre planter end dem, de oprindeligt er udstedt til.

§ 13. Opdeles et parti, der skal være mærket med plantepas, eller blandes to eller flere sådanne partier, skal hvert af de nye partier forsynes med et nyt plantepas. Partierne må kun mærkes, hvis de overholder betingelserne for godkendelse, jf. § 7.

§ 14. Ved salg skal kerne-, elite-, og certificerede planter være pakket efter bestemmelserne i bilag 6, II, 2.

§ 15. Bestemmelserne om salg gælder også for udbud til salg og for fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

Kontrol og straf

§ 16. Plantedirektoratet kontrollerer, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

    Stk. 2. Plantedirektoratet beslutter antal og omfang af inspektioner på grundlag af virksomhedens registrering jf. § 1, stk. 3 og 4, samt mistanke om eller konstaterede planteskadegørere.

    Stk. 3. Direktoratet kan godkende en registreret leverandør til selv at føre kontrol med, at kravene i bilag 3, 6 og 7, A, er overholdt ved produktion og salg. Kontrollen skal føres efter retningslinierne i bilag 7, B, og direktoratet fører tilsyn med, at leverandøren overholder retningslinierne.

§ 17. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 4, § 2, § 5, § 6, stk. 2, § 7, § 8, § 9, § 10, stk. 2, §§ 11-14 og § 16, stk. 2, straffes med bøde.

    Stk. 2. Overtræder en virksomhed, der er godkendt efter § 12, stk. 3, mærkningsbestemmelserne i bilag 6 eller bestemmelserne i § 12, stk. 2, 4 eller 5, kan godkendelsen tilbagekaldes. Tilsvarende gælder for en godkendelse meddelt efter § 16, stk. 3.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5 kapitel.

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 576 af 7. juli 1999 om planter ophæves.

    Stk. 3. Plantedirektoratet beslutter antal og omfang af inspektioner i virksomheder registreret efter § 1 i bekendtgørelse nr. 576 af 7. juli 1999 om planter.

Plantedirektoratet, den 27. maj 2002

Mogens Nagel Larsen

/Birthe Schubart


Bilagsfortegnelse

Bekendtgørelse om planter

Fortegnelse over bilag

Bilag 1 -

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

I

Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union

II

Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

III

Planteskadegørere, som Danmark er anerkendt som beskyttet zone for.

   

Bilag 2 -

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter m.m.

I

Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union

II

Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

   

Bilag 3 -

Produktion og salg af planter

   

Bilag 4 -

Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet m.m.

   

Bilag 5 -

Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter

I

Generelle krav

II

Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper

III

Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

   

Bilag 6 -

Mærkning og pakning

I

Mærkning

II

Pakning

   

Bilag 7 -

Forpligtelser for registrerede leverandører

 


Bilag 1

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union

a)

Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

 

1.

Acleris spp. (ikke-europæiske), arter af viklere

 

2.

Amauromyza maculosa (Malloch), en minérflue

 

3.

Anomala orientalis Waterhouse, orientalsk oldenborre

 

4.

Anoplophora chinensis (Thomson), en træbuk

 

4.1

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

5.

Anoplophora malasiaca (Forster), en træbuk

 

6.

Arrhenodes minutus Drury, en barkbille

 

7.

Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmellus, vektor for virus som f.eks.

 

a)

Bean golden mosaic virus

 

b)

Cowpea mild mottle virus

 

c)

Lettuce infectious yellows virus

 

d)

Pepper mild tigré virus

 

e)

Squash leaf curl virus

 

f)

Euphorbia mosaic virus

 

g)

Florida tomato virus

 

8.

Cicadellidae (ikke-europæiske), arter af småcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af Xylella fastidiosa), f.eks.

   

a)

Carneocephala fulgida Nottingham

   

b)

Draeculacephala minerva Bali

   

c)

Graphocephala atropunctata (Signoret)

 

9.

Choristoneura spp. (ikke-europæiske), arter af viklere

 

10.

Conotrachelus spp. (Herbst), arter af snudebiller

 

10.1

Diabrotica barberi Smith & Lawrence

 

10.2

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

 

10.3

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

 

10.4

Diabrotica virgifera Le Conte

 

11.

Heliothis zea (Boddie), en ugle

 

11.1

Hirschmaniella spp., dog ikke H. gracilis (de Man) Luc & Goodey

 

12.

Liriomyza sativae Blanchard, en minérflue

 

13.

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen, en nematod

 

14.

Monochamus spp. (ikke-europæiske), arter af træbukke

 

15.

Myndus crudus Van Duzee, en cikade

 

16.

Nacobbus aberrans (Thorbe) Thorne et Allen, en nematod

 

17.

Premnotrypes spp. (ikke-europæiske), arter af snudebiller

 

18.

Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann), en barkbille

 

19.

Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff), en barkbille

 

20.

Scaphoideus luteolus (Van Duzee), en småcikade

 

21.

Spodoptera eridania (Cramer), en ugle

 

22.

Spodoptera frugiperda (Smith), en ugle

 

23.

Spodoptera litura (Fabricius), asiatisk bomuldsugle

 

24.

Thrips palmi Karny, palmetrips

 

25.

Tephritidae (ikke-europæiske), båndfluer, f.eks.

   

a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

   

b)

Anastrepha ludens (Loew), mexikansk frugtflue

   

c)

Anastrepha obliqua Macquart

   

d)

Anastrepha suspensa (Loew)

   

e)

Dacus ciliatus (Loew)

   

f)

Dacus cucurbitae Coquillett

   

g)

Dacus dorsalis Hendel

   

h)

Dacus tryoni (Froggatt)

   

i)

Dacus tsuneonis Miyake

   

j)

Dacus zonatus Saund

   

k)

Epochra canadensis (Loew)

   

l)

Pardalaspis cyanescens Bezzi

   

m)

Pardalaspis quinaria Bezzi

   

n)

Pterandrus rosa (Karsch)

   

o)

Rhacochlaena japonica Ito

   

p)

Rhagoletis cingulata (Loew), hvidbåndet kirsebærflue

   

q)

Rhagoletis completa Cresson

   

r)

Rhagoletis fausta (Östen-Sacken), mørk kirsebærflue

   

s)

Rhagoletis indifferens Curran

   

t)

Rhagoletis mendax Curran

   

u)

Rhagoletis pomonella Walsh

   

v)

Rhagoletis ribicola Doane

   

w)

Rhagoletis suavis (Loew)

 

26.

Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematod

 

27.

Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo, en nematod

       

b)

Bakterier

 

1.

Xylella fastidiosa Well et al. (syn. Pierce's disease)

       

c)

Svampe

 

1.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, egevisnesyge

 

2.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel, melbærrisgyldenrust

 

3.

Cronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe

 

4.

Endocronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe

 

5.

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge

 

6.

Gymnosporangium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe

 

7.

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringråd

 

8.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis, Tsuga-koglerust

 

9.

Monilinia fructicola (Winter) Honey, en frugtskimmelsvamp

 

10.

Mycosphaerella larici-leptolepsis Ito et al., Phyllostica-nålefald

 

11.

Mycosphaerella populorum G. E. Thompson, Septoria-poppelkræft

 

12.

Phoma andina Turkensteen, Phoma-bladplet

 

13.

Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

 

14.

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema, Septoria-bladplet

 

15.

Thecaphora solani Barrus, kartoffelbrand

 

16.

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers, Texas rodråd

       

d)

Virus og viruslignende organismer

 

1.

Elm phlöem necrosis mycoplasm, elmesivævsnekrosevirus

 

2.

Kartoffelvirus og viruslignende organismer, f.eks.

 

a)

Andean potato latent virus, stamme af ægplantemosaikvirus

 

b)

Andean potato mottle virus, sydamerikansk kartoffelspætningvirus

 

c)

Arracacha virus B, oca strain, arracacia-virus B

 

d)

Potato black ringspot virus, kartoffelringpletvirus

 

e)

Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid

 

f)

Potato virus T, kartoffelvirus T

 

g)

Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og potato leaf roll virus (kartoffelbladrullevirus).

 

3.

Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus

 

4.

Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus

 

5.

Virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L., f.eks.

   

a)

Blueberry leaf mottle virus, blåbærspætningvirus

 

b)

Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærraspbladvirus

 

c)

Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosaikvirus

 

d)

Peach phony rickettsia, fersenphonyrickettsia

 

e)

Peach rosette mosaic virus, ferskenbladrosetvirus

 

f)

Peach rosette mycoplasm, ferskenrosetmykoplasma

 

g)

Peach X-disease mycoplasm, stenfrugt-X-syge mykoplasma

 

h)

Peach yellows mycoplasm, ferskengulsotmykoplasma

 

i)

Plum line pattern virus (American), amerikansk blommebåndmosaikvirus

 

j)

Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllesygevirus

 

k)

Strawberry latent 'C' virus, latent jordbær-C-virus

 

l)

Strawberry vein banding virus, jordbærnervebåndsvirus

 

m)

Strawberry witches' broom mycoplasm, jordbærheksekostmykoplasma

 

n)

ikke-europæisk virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L.

 

6.

Virus overført af Bemisia tabaci Genn., bomuldsmellus, som f.eks.

 

a)

Bean golden mosaic virus, bønnegyldenmosaikvirus

 

b)

Cowpea mild mottle virus, mild vignabønnespætningvirus

 

c)

Lettuce infectious yellows virus, salatgulsotvirus

 

d)

Pepper mild tigré virus

 

e)

Squash leaf curl virus, squash-bladkrøllevirus

 

f)

Euphorbia mosaic virus, Euphorbia-mosaikvirus

 

g)

Florida tomato virus

       

e)

Snylteplanter

 

1.

Arceuthobium spp. (ikke-europæiske), arter af dværgmistelten

       

II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

       

a)

Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

 

1.

Globodera pallida (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematod

 

2.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematod

 

3.

Heliothis armigera (Hübner), en ugle

 

4.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), tomatminérflue

 

5.

Liriomyza trifolii (Burgess), serpentineminérflue

 

6.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard), ærteminérflue

 

6.1

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer)

 

6.2

Meloidogyne fallax Karssen

 

7.

Opogona sacchari (Bojer), bananmøl

 

8.

Popillia japonica Newman, japanbille

 

8.1

Rizoecus hibisci Kawai et Takagi

 

9.

Spodoptera littoralis (Boisduval), afrikansk bomuldsugle

       

b)

Bakterier

 

1.

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., kartoffelringbakteriose

 

2.

Pseudomonas solanacearum (Smith), Smith, kartoffelbrunbakteriose

       

c)

Svampe

 

1.

Melampsora medusae Thümen, poppelrust

 

2.

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok

       

d)

Virus og viruslignende organismer

 

1.

Apple proliferation mycoplasma, æbleheksekostmykoplasma

 

2.

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, abrikosbladrulleklorosemykoplasma

 

3.

Pear decline mycoplasma, pæremoriamykoplasma

       

e)

Fladorme

 

1.

Arthioposthia triangulata (Dendy), new zealandsk fladorm

       

III Planteskadegørere, som Danmark er anerkendt som beskyttet zone for

d)

Virus og viruslignende organismer

 

1.

Beet necrotic yellow vein virus, rizomaniavirus

 


Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

Planteskadegørere

Planter

1. Aculops fuchsiae Keifer,
en galmide

Planter af Fuchsia L. til plantning, dog ikke frø

2. Aleurocanthus spp.,
arter af mellus

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

3. Anthonomus bisignifer
(Schenkling), en snudebille

Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø

4. Anthonomus signatus
(Say), en snudebille

Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø

5. Aonidiella citrina
Coquillet, en skjoldlus

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

6. Udgået

 

7. Aschistonyx eppoi
Inouye, en galmyg

Planter af Juniperus L., dog ikke frugter og frø

8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al., fyrrevednematod

Planter af Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr., dog ikke frugter og frø

9. Carposina niponensis
Walsingham, et møl

Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø

10. Diaphorina citri Kuway.,
en bladloppe

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, samt Murraya König, dog ikke frugter og frø

11. Enarmonia packardi (Zeller), en vikler

Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø

12. Enarmonia prunivora
Walsh, en vikler

Planter af Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. og Rosa L., til plantning, dog ikke frø og frugter af Malus Mill. og Prunus L.

13. Eotetranychus lewisi
McGregor, en spindemide

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

14. Eotetranychus orientalis Klein, en spindemide

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

15. Grapholita inopinata
Heinrich, en vikler

Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø

16. Hishomonus phycitis(Dist.), en cikde

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

17. Leucaspis japonica
Ckll., en skjoldlus

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

18. Listronotus bonariensis
Kuschel, en snudebille

Frø af Brassicaceae (Cruciferae), Poaceae (Gramineae) og Trifolium L.

19. Margarodes spp., ikke-europæiske arter af skjoldlus, f.eks.:

a) Margarodes vitis
(Phillipi)

b) Margarodes vredendalensis de Klerk

c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø

20. Numonia pyrivorella
(Matsumura), et halvmøl

Planter af Pyrus L., dog ikke frø

21. Oligonychus perditus
Pritchard et Baker,en spindemide

Planter af Juniperus L., dog ikke frugter og frø

22. Pissodes spp. (ikke-europæiske), arter af fyrresnudebiller

Planter af nåletræer (Coniferales), dog ikke frugter og frø

23. Radopholus citrophilus
Huettel Dickson et
Kaplan, en nematod

Planter af Citrus L., og Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium

24. Saissetia nigra
(Nietm.), en skjoldlus

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

25. Scirtothrips aurantii
Faure, en trips

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø

26. Scirtothrips dorsalis
Hood, en trips

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

27. Scirtothrips citri
(Moultex), en trips

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø

28. Scolytidae spp. (ikke-europæisk), arter af barkbiller

Planter af nåletræer (Coniferales) af over 3 m højde, dog ikke frugter og frø

29. Tachypterellus quadrigibbus Say, en snudebille

Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø

30. Toxoptera citricida
Kirk., en bladlus

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

31. Trioza erytreae Del
Guercio, en bladloppe

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, samt Clausena Burm. f., dog ikke frugter og frø

32. Unaspis citri Comstock,
en skjoldlus

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

b) Bakterier

Planteskadegørere

Planter

1. Citrus greening
bacterium, gul bladmarmorering

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

2. Citrus variegated
chlorosis

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

3. Udgået

 

4. Xanthomonas campestris
(alle stammer, der er
patogene for Citrus)

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø

5. Udgået

 

c) Svampe

Planteskadegørere

Planter

1. Alternaria alternata
(FR.) Keissler (ikke-europæiske patogene isolater), sortskimmel

Planter af Cydonia Mill., Malus Mill. og Pyrus L. til plantning, dog ikke frø

2. Apiosporina morbosa
(Schwein.) v. Arx, sort knudekræft

Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø

3. Atropellis spp., arter
af nåletrækræftsvampe

Planter af Pinus L., dog ikke frugter og frø

4. Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi,
blåsplint

Planter af Acer saccharum Marsh., dog ikke frugter og frø

5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton, nålefald

Planter af Pinus L., dog ikke frugter og frø

6. Cercospora angolensis
Carv. et Mendes, Citrus-bladplet

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø

7. Ciborinia camelliae Kohn, kronbladvisning

Planter af Camellia L. til plantning, dog ikke frø

8. Diaporthe vaccinii Shaer, blåbærkræft

Planter af Vaccinium L. til plantning, dog ikke frø

9. Elsinoe spp. Bitanc. et
Jenk. Mendes, arter af skurvsvampe

Planter af Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, og planter af Citrus L. og hybrider heraf, dog ikke frø og frugter.

10. Fusarium oxysporum f.sp. albedines (Kilian et Marie) Gordon

Planter af Phoenix L., dog ikke frugter og frø

11. Guignardia citricarpa
Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus), citrusfrugtsortplet

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø

12. Guignardia piricola (Nose) Yamamoto, brunbarkkræft

Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø

13. Puccinia pittieriana
Hennings, kartoffelrust

Planter af Solanaceae, dog ikke frugter og frø

14. Scirrhia acicola
(Dearn.) Siggers

Planter af Pinus L., dog ikke frugter og frø

15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto, japansk pæreskurv

Planter af Pyrus L. til plantning, dog ikke frø

d) Virus og viruslignende organismer

Planteskadegørere

Planter

1. Beet curly top virus
(ikke-europæiske isolater), bedebladkrøllevirus

Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø

2. Black raspberry latent
virus, latent sorthindbærvirus

Planter af Rubus L. til plantning

3. Blight and blight-like

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

4. Cadang-cadang viroid

Planter af Arecaceae (Palmae) til plantning, dog ikke frø

5. Cherry leaf roll virus1), kirsebærbladrullevirus

Planter af Rubus L. til plantning

6. Citrus mosaic virus,

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

7. Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isolater), Citrus-tristezavirus

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

8. Leprosis

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

9. Little cherry pathogen (ikke-europæiske isolater)

Planter af Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl. Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq. og Prunus yedoensis Matsum samt hybrider og kultivarer heraf til plantning, dog ikke frø

10. Naturally spreading psorosis

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

11. Palm lethal yellowing mycoplasm, kokos letal gulningsmykoplasma

Planter af Arecaceae (Palmae) til plantning, dog ikke frø

12. Prunus necrotic ringspot virus, Prunus-ringpletvirus Prunus-ringpletvirus

Planter af Rubus L. til plantning

13. Satsuma dwarf virus, satsuma-dværgsygevirus

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

14. Tatter leaf virus

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

15. Witches' broom (MLO)

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

Planteskadegørere

Planter

1. Aphelenchoides besseyi Christie, en bladnematod

Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø

2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), vindværgbladlus

Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø

3. Ditylenchus destructor Thorne, kartoffelrådnematod

Blomsterløg og -knolde af Crocus L., miniaturesorter og deres hybrider af slægten Gladiolus Tourn. ex L. som f.eks. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss. og Tulipa L. til plantning

4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, stængelnematod

Frø og løg af Allium cepa L. var. ascalonicum Backer, Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L., planter af Allium porrum L., blomsterløg af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. og Tulipa L. til plantning

5. Circulifer haematoceps, en cikade

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

6. Cirulifer tenellus, en cikade

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne, en nematod

Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Mill. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium

b) Bakterier

Planteskadegører

Plante

1. Udgået

 

2. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al., tomatgulbakteriose

Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. til plantning

3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ildsot

Planter af Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., bortset fra Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., og Stanvaesia Lindl. til plantning, dog ikke frø

4. Erwinia chrysanthemi pv.dianthicola (Hellmers) Dickey, nellikekortskudbakteriose

Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø

5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, nellikesprækkebakteriose

Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø

6. Udgået

 

7. Pseudomonas syringae pv persicae (Prunier et al.) Young et al.

Planter af Prunus persica (L.) Batsch og Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim til plantning, dog ikke frø

8. Udgået

 

9. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø

10. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, tomatpletbakteriose

Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. og Capsicum L. til plantning

11. Xanthomonas fragariae Kennedy et King, jordbærbladpletbakteriose

Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø

12. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., bakterievisnesyge

Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø

c) Svampe

Planteskadegørere

Planter

1. Ceratocystis fimbriata f. sp. Platani Walter, platanvisnesyge

Planter af Platanus L. til plantning, dog ikke frø

2. Colletotrichum acutatum Simmonds, jordbærsortråd

Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø

3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, kastanjekræft

Planter af Castanea Mill. og Quercus L. til plantning, dog ikke frø

4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, krysantemumsortråd

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø

5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma, vifteskimmel

Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø

6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanahaveli et Gikashvili, Citrus-tørresyge

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø

7. Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, jordbærrødmarv

Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø

8. Udgået

 

9. Puccinia horiana Hennings, hvid krysantemumrust

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø

10. Scirrhia pini Funk et Parker, rød nåleringplet

Planter af Pinus L. til plantning, dog ikke frø

11. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold, en kransskimmel

Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø

12. Verticillium dahliae Klebahn, en kransskimmel

Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø

d) Virus og viruslignende organismer

Planteskadegørere

Planter

1. Arabis mosaic virus, Arabis-mosaikvirus

Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø

2. Beet leaf curl virus bedebladkrøllesygevirus

Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø

3. Chrysanthemum stunt viroid, krysantemum dværgsygeviroid

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø

4. Citrus tristeza virus (European isolates), Citrus-tristezavirus

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

5. Citrus vein enation woody gall

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

6. Grapevine flavescence dorée MLO, gylden skørbladmykoplasma

Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø

6.1. Pepino mosaic virus

Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. til plantning, bortset fra sådanne for hvis vedkommende, det tydeligt er godtgjort ved emballagen eller andre oplysninger, at de er bestemt til salg til endelig forbruger, der ikke beskæftiger sig erhvervsmæssigt med planteproduktion, dog ikke frø

7. Plum pox virus, blommepoxvirus

Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø

8. Potato stolbur mycoplasm, stolburmykoplasma

Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø

9. Raspberry ringspot virus, hindbærringpletvirus

Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø

10. Spiroplasma citri Saglio et al.

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

11. Strawberry crinkle virus, jordbærkrusesygevirus

Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø

12. Strawberry latent ringspot virus, latent jordbærringpletvirus

Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø

13. Strawberry mild yellow edge virus, mild jordbærgulrandvirus

Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø

14. Tomato black ring virus, tomatsortringvirus

Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø

15. Tomato spotted wilt virus, tomatbronzetopvirus

Planter af Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., alle sorter af New Guinea hybrider af Impatiens L., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. og Nicotiana tabacum L., for hvis vedkommende det er godtgjort, at planterne er beregnet til salg til erhvervsproduktion af tobak, Solanum melongena L. og Solanum tuberosum L. til plantning

16. Tomato yellow leaf curl virus

Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.). Karsten ex Farw. til plantning, dog ikke frø.

1) Der forekommer ikke Cherry leaf roll virus og Prunus necrotic ringspot virus hos Rubus L. i Den Europæiske Union.

III. Planteskadegørere som ikke må forekomme på planter der skal godkendes som kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA.

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingstrin.

Planteskadegørere

Planter

Aphelenchoides

alle

Bemisia tabaci

alle

Ditylenchus dipsaci

alle

Eriosoma lanigerum

alle

Frankliniella occidentalis

alle

Meloidogyne

planter i opvarmede væksthuse

Phytonemus (Stenotarsonemus) pallidus

Fragaria x ananassa

Quadraspidi otus perniciosus

alle

b) Bakterier

Planteskadegørere

Planter

Agrobacterium tumefaciens

alle

c) Svampe

Planteskadegørere

Planter

Chondrostereum purpureum

Prunus domestica

Didymella spp.

Rubus

Verticillium albo-atrum og Verticillium dahliae

alle

d) Virus

Planteskadegørere

Planter

Impatiens necrotic spot tospovirus

alle

Tomato spotted wilt tospovirus

alle

 


Bilag 3

Produktion og salg af planter

(Til § 5)

I. Definitioner

1) Planter: levende planter og plantedele (herunder frø),

2) Levende plantedele: bl.a.

a) rod- og stængelknolde, løg og jordstængler,

b) grene og fældede træer med løv og

c) plantevævskultur,

d) frugter

e) afskårne blomster.

3) Frø: frø i botanisk forstand, dog ikke frø, der ikke er bestemt til plantning.

4) Planter til plantning:

a) planter, der er plantet og skal forblive plantet eller genplantes, og

b) planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.

5) Plantning: enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.

6) Grønsagsplanteformeringsmateriale: plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra a, der er bestemt til formering og produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.

7) Grønsagsplanter: hele planter og plantedele af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra a, for så vidt angår podede planter også podematerialet, der er bestemt til plantning med henblik på produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.

8) Frugtplanteformeringsmateriale: frø, plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, der er bestemt til formering og produktion af frugtplanter.

9) Frugtplanter: planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, der efter afsætning er bestemt til plantning eller genplantning.

10) Prydplanteformeringsmateriale: plantemateriale af alle slægter og arter som tjener til formering eller produktion af prydplanter. Ved produktion af hele planter finder definitionen kun anvendelse, hvis den producerede plante er bestemt til videre omsætning.

11) Parti: et antal enheder af samme produkt, der er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse.

12) CAC-materiale ( Conformitas Agraria Communitatis): formeringsdmateriale og frugtplanter af de slægter og arter, der er nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, og som opfylder minimumskravene for godkendelse til salg, jf. § 5.

13) Forstligt formeringsmateriale: Planter til plantning, dog ikke frø, af de arter, der er nævnt i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 985 af 22. november 1996 om skovfrø og planter.

II. Krav til produktion og salg af ikke certificerede planter

A. Generelle krav til grønsags- og frugtplanter, formeringsmateriale heraf, prydplanteformeringsmateriale samt forstligt formeringsmateriale.

1) Plantematerialet skal være praktisk taget fri for planteskadegørere, der forringer materialets kvalitet og anvendelighed.

2) Plantemateriale med synlige tegn på planteskadegørere skal behandles på passende måde eller fjernes.

3) Under væksten og ved optagningen eller ved fjernelse af podemateriale fra moderplanten skal formerings- og plantemateriale holdes i adskilte partier.

4) Samles eller blandes formerings- og plantemateriale af forskellig oprindelse under emballering, oplagring og transport eller ved leveringen, skal leverandøren registrere oplysninger om partiets sammensætning og de enkelte bestanddeles oprindelse.

5) Plantemateriale og formeringsmateriale skal være praktisk taget fri for fejl, der forringer dets egnethed som formeringsmateriale eller plantemateriale.

B. Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf

1) Materialet skal være tilstrækkeligt kraftigt og fyldigt, og der må ikke være misforhold mellem rødder, stængler og blade.

2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.

3) Krav til produktion i væksthuse:

Leverandøren skal gennemføre følgende hygiejniske foranstaltninger

a) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mod svampesygdomme og skadedyr.

b) Kasser og potter m.v. skal være nye eller være renset på tilsvarende måde som borde (se litra a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 100o C i 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.

c) Markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 100o C i 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter indtil anvendelse opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.

d) Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.

e) Dendranthema og prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthus som peber- og tomatplanter.

f) I virksomheder, der producerer agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig i samme væksthus dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.

4) Alle spiseløg

a) Ved produktion af skalotteløg, stikløg og hvidløg skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.

b) Skalotteløg, stikløg og hvidløg godkendt ved avlskontrollen skal, inden de sælges, være afsvampet mod løgskimmel ved varmebehandling.

5) Stikløg

a) Ved produktion af stikløg skal plantepas, der fulgte med frøene opbevares af virksomheden og på anmodning forevises for Plantedirektoratet.

b) Foreligger plantepasset ikke, skal en repræsentativ frøprøve af hver sort være undersøgt af direktoratet og fundet fri for stængelnematoder.

6) Skalotteløg og hvidløg

a) Formeringsmateriale af skalotteløg skal være godkendt ved væksthusafprøvning, hvorunder der højst må være konstateret 1 pct. løgmosaik.

b) Ved produktion af skalotteløg skal producenten hvert år inden 15. august tilmelde de planteproduktioner til væksthusafprøvning, der ønskes anvendt til udlæg det følgende år.

c) Hvert år inden 1. oktober udtager Plantedirektoratet en prøve bestående af 350 løg af hver planteproduktion til brug ved væksthusafprøvningen.

C. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf

1) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.

2) Materiale af Citrus L. skal

a) hidrøre fra udgangsmateriale, der

1o er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der forringer materialets kvalitet og anvendelighed, og

2o er blevet testet individuelt efter passende metoder til påvisning af sådanne planteskadegørere og er fundet fri herfor,

b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og

c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.

D. Prydplanteformeringsmateriale

1) Materialet skal have tilfredstillende kraft og størrelse med henblik på dets anvendelse som formeringsmateriale.

2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art eller i givet fald plantegruppe og skal, hvis det sælges eller agtes solgt med angivelse af sorten, også opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til sort.

3) Frø skal have tilfredsstillende spiringsegenskaber.

4) Materiale af Citrus L.

a) skal hidrøre fra udgangsmateriale, der er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der forringer materialets kvalitet og anvendelighed,

b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og

c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.

5) Formeringsmateriale af blomsterløg skal hidrøre direkte fra materiale, der under væksten er undersøgt og fundet at opfylde kravet i § 5, stk. 1, nr. 3.

6) Kravet i bilag 3 II A 4) gælder ikke for prydplanteformeringsmateriale der sælges til personer der ikke er professionelt involveret i produktion eller salg af prydplanter eller prydplanteformeringsmateriale.

 


Bilag 4

Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet m.v.

Planter, planteprodukter og andet

Særlige krav

1. Udgået.

 

2. Udgået.

 

3. Udgået.

 

4. Planter af Pinus L. til plantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Scirrhia pini Funk et Parker på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.

5. Planter af Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr. til plantning, dog ikke frø

Udover kravet i nr. 4 er det officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Melampsora medusae Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.

6. Planter af Populus L. til plantning, dog ikke frugter og frø

Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Melampsora medusae Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.

7. Planter af Castanea Mill. og Quercus L. til plantning, dog ikke frugter og frø

Det er officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.,

eller

b) der ikke er iagttaget symptomer på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.

8. Planter af Platanus L. til plantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter,

eller

b) der ikke er iagttaget symptomer på Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.

9. Planter af Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. bortset fra Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., og Stranvaesia Lindl. til plantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i områder, der anerkendes som værende fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,

eller

b) planter på det dyrkede areal og i dens umiddelbare nærhed, som har vist symptomer på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., er blevet bortryddet.

10. Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

Det er officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall og Citrus -tristezavirus (europæiske stammer)

eller

 

b) planterne er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Citrus-tristezavirus (europæiske stammer) og Citrus vein enation woody gall ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og til stadighed har vokset i insekttæt væksthus eller andet isoleret rum, og hos hvilke der ikke er iagttaget symptomer på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus-tristezavirus (europæiske stammer) eller Citrus vein enation woody gall

eller

 

c) planterne

- er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Citrus vein enation woody gall og Citrus-tristezavirus (europæiske stammer) ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og er fundet fri for Citrus-tristezavirus (europæiske stammer) og certificeret som fri for i hvert fald Citrus-tristezavirus (europæiske stammer) ved officielle prøver af planterne enkeltvis efter de i dette led omhandlede metoder

og

 

- er blevet inspiceret, og at der ikke er iagttaget symptomer på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall og Citrus-tristezavirus siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.

11. Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium

Det er officielt konstateret, at

a) der ikke er påvist angreb af Radopholus similis (Cobb) Thorne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode

eller

b) jord og rødder fra mistænkte planter siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode er undersøgt officielt for i hvert fald Radopholus similis (Cobb) Thorne og ved sådanne prøver fundet fri for denne skadegører.

12. Planter af Fragaria L., Prunus L., og Rubus L. til plantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for de relevante skadegørere

eller

 

b) der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de anførte skadegørere hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode:

 

- hos Fragaria L.:

- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

- Arabis mosaic virus

- Raspberry ringspot virus

- Strawberry crinkle virus

- Strawberry latent ringspot virus

- Strawberry mild yellow edge virus

- Tomato black ring virus

- Xanthomonas fragariae Kennedy et King

- hos Prunus L.:

- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

- hos Prunus persica (L.) Batsch:

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

- hos Rubus L.:

- Arabis mosaic virus

- Raspberry ringspot virus

- Strawberry latent ringspot virus

- Tomato black ring virus

13. Planter af Cydonia Mill. og Pyrus L. til plantning, dog ikke frø

Udover kravene i nr. 9 er det officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i områder, der vides af være fri for Pear decline mycoplasm,

eller

b) planter på dyrkningsstedet og i dets umiddelbare nærhed, der har vist symptomer, der gav anledning til mistanke om angreb af Pear decline mycoplasm, er blevet bortryddet pågældende sted i løbet af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.

14. Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø

Udover kravene i nr. 12 er det officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Aphelenchoides besseyi Christie,

eller

b) der ikke er iagttaget symptomer på Aphelenchoides besseyi Christie hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,

eller

c) planter i vævskultur nedstammer fra planter, der opfyldte litra b) eller er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Planter af Malus Mill. til plantning, dog ikke frø

Udover kravene i nr. 9 er det officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Apple proliferation mycoplasm

eller

 

b) 1o) planterne, dog ikke planter tiltrukket af frø,

ao) er blevet officielt certificeret under en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Apple proliferation mycoplasm ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og er fundet fri for denne skadegører,

eller

 

bo) nedstammer i lige linje fra materiale, der vedligeholdes under egnede betingelser og inden for de sidste seks, afsluttede vækstperioder mindst én gang er undersøgt officielt for i hvert fald Apple proliferation mykoplasm ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og er fundet fri for denne skadegører,
og

2o) der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af Apple proliferation mykoplasm hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.

16. Planter af nedenstående arter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø:

- Prunus dulcis (Mill.)

D.A. Webb (P. amygdalus Batsch)

- Prunus armeniaca L.

- Prunus x blireiana André

- Prunus brigantina Vill.

- Prunus cerasifera Ehrh.

- Prunus x cistena N.E. Hansen

- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.

- Prunus domestica ssp.

domestica L.

- Prunus domestica ssp.

insititia (L.) Schneid.

- Prunus domestica ssp. italica (Borhk.) Gams

- Prunus glandulosa Thunb. ex Murr.

- Prunus holosericea

Batal.

- Prunus hortulana L.H.

Bailey

- Prunus japonica Thunb.

ex Murr.

- Prunus mandshurica

(Maxim.) Koehne

- Prunus maritima Marsh.

- Prunus mume Sieb. et

Zucc.

- Prunus nigra Ait.

- Prunus persica (L.)

Batsch.

- Prunus salicina Lindl.

- Prunus sibirica L.

- Prunus simonii Carr.

- Prunus spinosa L.

- Prunus tomentosa Thunb.

ex Murr.

- Prunus triloba Lindl.

- andre arter af Prunus

L., der er modtagelige

for Plum pox virus

Ud over kravene i nr. 12 er det officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Plum pox virus

eller

b) 1o) planterne, dog ikke planter tiltrukket af frø,

ao) er officielt certificeret under en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Plum pox virus ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og er fundet fri for denne skadegører,

eller

bo) nedstammer i lige linje fra materiale, der vedligeholdes under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst én gang undersøgt officielt for i hvert fald Plum pox virus og er fundet fri for denne skadegører,

2o) der er ikke iagttaget symptomer på sygdom forårsaget af Plum pox virus hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder, og

3o) planter på dyrkningsstedet, der har vist symptomer på sygdom forårsaget af andre virus eller viruslignende organismer, er blevet bortryddet.

17. Udgået.

 

18. Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø

Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Grapevine flavescense dorée MLO og Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. hos moderplanterne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af de sidste to, afsluttede vækstperioder.

19.1 Udgået.

 

19.2 Udgået.

 

19.3 Planter af knolddannende arter af Solanum L. eller hybrider heraf til plantning, dog ikke knolde af Solanum tuberosum L. eller materiale til vedligeholdelse af kulturen, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger

a) Det er officielt konstateret, at planterne har været opbevaret under karantænebetingelser og er fundet fri for skadegørere ved en undersøgelse, der skal

1o) foregå under tilsyn af Plantedirektoratet og udføres af videnskabeligt uddannede medarbejdere fra denne instans eller en anden godkendt instans

2o) foregå på et sted, der har de fornødne faciliteter til at opfange skadegørere og vedligeholde materialet, herunder indikatorplanter således, at al risiko for spredning af skadegørere udelukkes,

3o) foretages på hver en enhed, der indgår i materialet

4o) ved visuel undersøgelse med regelmæssige mellemrum under hele forløbet af mindst én vækstperiode - under hensyntagen til materialets art og dets udvikling under prøveprogrammet - for symptomer forvoldt af skadegørere,

5o) ved undersøgelse efter egnede metoder:

ao) af alt kartoffelmateriale i hvert fald for

- Andean potato latent virus,

- Arracacha virus B, oca strain

- Potato black ringspot virus,

- Potato virus T,

- Andean potato mottle virus

- almindelig kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og Potato leaf roll virus

- Pseudomonas solanacearum (Smith), Smith kartoffelbrunbakteriose

bo) af ægte kartoffelfrø i hvert fald for ovennævnte virus og viroider.

co) ved passende undersøgelser af alle andre symptomer, der er iagttaget ved den visuelle undersøgelse, med henblik på idenfikation af de skadegørere, der har forvoldt sådanne symptomer.

b) Materiale, der ikke ved de prøver, der er nævnt i litra a er fundet fri for de nævnte skadegørere, tilintetgøres øjeblikkelig eller behandles på en sådan måde, at skadegørerne fjernes.

c) Forskningsinstitutter og andre, der opbevarer sådant materiale, underretter Plantedirektoratet om det opbevarede materiale.

19.4 Planter af knolddannende arter af Solanum L. eller hybrider heraf til plantning, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger

Forskningsinstitutter, der opbevarer sådant materiale, underretter Plantedirektoratet om det opbevarede materiale.

19.5 Udgået

 

19.6 Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø og planter nævnt i nr. 19.4

Udover kravene i nr. 19.3 er det officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Potato stolbur mycoplasm,

eller

b) der ikke er iagttaget symptomer på Potato stolbur mycoplasm hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.

19.7 Planter af Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. og Solanum melongena L. til plantning dog ikke frø

Udover kravene i bilag 4, nr. 19.6,

a) at planterne har oprindelse i områder der er fundet fri for Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, kartoffelbrunbakteriose,

eller

b) at der ikke er iagttaget symptomer på Psudomonas solanacearum (Smith) Smith, kartoffelbrunbakteriose, hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af sidste, afsluttede vækstperiode.

20. Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold og Verticillium dahliae Klebahn hos humle på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.

21. Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og Pelargonium l'Herit ex Ait. til plantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at

a) der ikke er iagttaget symptomer på Heliothis armigera Hübner eller Spodoptera littoralis (Boisd.) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,

eller

b) planterne har været underkastet egnet behandling til at beskytte dem mod disse skadegørere.

22.1 Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., dog ikke frø

Udover kravene i nr. 21 er det officielt konstateret, at

a) planterne er af højst tredje generation, der nedstammer fra materiale, der er fundet fri for Chrysanthemum stunt viroid ved virologiske prøver, eller som nedstammer i lige linje fra materiale, hvoraf en repræsentativ prøve på mindst 10% er fundet fri for Chrysanthemum stunt viroid ved en officiel undersøgelse foretaget på blomstringstidspunktet,

b) planterne eller stiklingerne

1o) kommer fra virksomheder, der er blevet undersøgt officielt i hvert fald en gang om måneden i de sidste tre måneder inden afsendelse, uden at der i denne periode er iagttaget symptomer på Puccinia horiana Hennings, og at der ikke vides at være forekommet symptomer på denne skadegører i umiddelbar nærhed heraf i de sidste tre måneder, inden planterne eller stiklingerne blev solgt,

eller

2o) har været underkastet egnet behandling mod Puccinia horiana Hennings,

og

c) at der for

1o) urodede stiklingers vedkommende ikke er iagttaget symptomer på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx hverken hos stiklingerne eller hos de planter, hvorfra stiklingerne er taget, eller

2o) der for rodede stiklingers vedkommende ikke er iagttaget symptomer på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx hverken hos stiklingerne eller i rodningsbeddet.

22.2 Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø

Udover kravene i nr. 21, er det officielt konstateret, at

a) planterne nedstammer i lige linje fra moderplanter, der er fundet fri for Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder og Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma ved officielt godkendte undersøgelser foretaget mindst én gang inden for de sidste to år, og

b) der ikke er iagttaget symptomer på disse skadegørere hos planterne.

23. Løg af Tulipa L. og Narcissus L., dog ikke sådanne, for hvis vedkommende det ved emballagen eller på anden vis er godtgjort, at de er bestemt til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af afskårne blomster

Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev hos planterne siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode

24. Planter af Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og hybrider, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw., Solanum melongena L., Spinacia L., Tanacetum L. og Verbena L. til plantning, dog ikke frø

Udover kravene i nr. 21, 22.1 eller 22.2, er det officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrenses (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess),

eller

b) der ikke er iagttaget symptomer på Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) eller Liriomyza trifolii (Burgess) på dyrkningsstedet ved officielle undersøgelser foretaget mindst en gang om måneden i de sidste tre måneder inden høst,

eller

c) planterne, lige inden de sælges, er undersøgt og fundet fri for symptomer på de nævnte skadegørere og har gennemgået egnet behandling med henblik på at udrydde Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess).

25. Rodede planter dyrket udendørs, plantede eller beregnet til plantning

Det er officielt konstateret, at dyrkningsstedet er fri for Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

26. Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Beet leaf curl virus,

eller

b) der ikke vides at være forekommet Beet leaf curl virus i dyrkningsområdet, og at der ikke er iagttaget symptomer på Beet leaf curl virus på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.

27. Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø

Udover kravene i nr. 26 er det officielt konstateret, at planterne

a) er undersøgt officielt enkeltvis og fundet fri for beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

eller

b) er tiltrukket af frø, der opfylder kravene i bekendtgørelse om markfrø, eller at frøene kommer fra en afgrøde, der er dyrket i et område, hvor BNYVV ikke vides at forekomme,

og

1o) er dyrket i områder, hvor BNYVV vides ikke at forekomme,

eller

2o) er dyrket på jord eller i vækstmedium, der er undersøgt officielt efter egnede metoder og fundet fri for BNYVV,

og

3o) en prøve er udtaget og undersøgt og fundet fri for BNYVV

28. Udgået.

 

29. Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw. til plantning , dog ikke frø.

Ud over kravene i nr. 19.6 nr. 19.7 og nr 24, er det officielt konstateret, at

a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Tomato Yellow Leaf Curl Virus eller,

b) der ikke er iagttaget symptomer på Tomato Yellow Leaf Curl Virus på planterne og

aa) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Bemisia tabaci Genn., eller

bb) dyrkningsstedet er fundet fri for Bemisia tabaci Genn. ved officielle inspektioner foretaget mindst én gang hver måned i de sidste tre måneder inden salg, eller

c) der ikke er iagttaget symptomer på Tomato Yellow Leaf Curl Virus på dyrkningsstedet og dyrkningsstedet har været omfattet af en behørig behandlings- og overvågningsordning med henblik på at sikre, at det er frit for Bemisia tabaci Genn.

30. Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. til plantning, dog ikke frø.

Ud over kravene i nr. 19.6, nr. 19.7, nr. 24 og nr. 29 må planterne kun flyttes fra produktionsstedet, hvis det er officielt konstateret, at

a) de har oprindelse i områder, hvor pepino mosaic virus vides ikke at forekomme, eller

b) produktionen og pakningen af tomater er klart adskilt fra produktionen og pakningen af planter for at undgå kontaminering på de steder, hvor der både produceres tomatplanter og tomater, og

ba) der ikke er fundet symptomer på pepino mosaic virus på produktionsstedet ved undersøgelser, der er foretaget mindst én gang i den periode, hvor planterne har været på produktionsstedet, eller, hvis der er fundet pepino mosaic virus på produktionsstedet, efter at der er taget skridt til at udrydde pepino mosaic virus, og produktionsstedet siden er fundet fri for pepino mosaic virus ved officielle undersøgelser, herunder stikprøvekontrol, og overvågning i en rimelig periode, eller

bb) der ikke er fundet pepino mosaic virus ved analyse mindst én gang i en periode på fire uger af bladprøver fra planter, der er produceret, dyrket eller opbevaret på produktionsstedet, eller, hvis der er fundet pepino mosaic virus på produktionsstedet, efter at der er foretaget en yderligere analyse af hvert parti, og partierne er fundet fri for pepino mosaic virus.

   

 


Bilag 5

Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter,
eliteplanter og certificerede planter

(Til § 4)

I. Generelle krav

 

A. Krav til virksomheden.

1.

Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, etablering af eliteplanter samt opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE.

 

a)

Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet frie for planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2.

 

b)

Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer (maskevidde max. 1 mm). Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte, og gulvene skal være cementeret med fald til afløb.

 

c)

Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard. Retningslinjerne skal indeholde oplysninger om

   

1o)

krav til opbevaringssted,

   

2o)

krav til øvrig planteproduktion,

   

3o)

arbejdsrutiner, herunder formeringsmetode,

   

4o)

mærkning,

   

5o)

registrering af produktionsdata,

   

6o)

testninger/undersøgelser,

   

7o)

fornyelse og

   

8o)

adgangskrav.

       

2.

Produktion af certificerede planter klasse AA.

 

a)

I væksthuse skal der ved indgange findes sluse med desinfektionsmåtte.

 

b)

Der skal udarbejdes interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

       

3.

Produktion af certificerede planter klasse A.

 

a)

Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

       

B. Krav til produktionens gennemførelse m.v.

1.

Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter samt etablering af eliteplanter.

 

a)

Virksomheder, der ønsker at opbevare prækerneplanter, producere og opbevare kerneplanter samt etablere eliteplanter på grundlag af kerneplanterne, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelle klon af samtlige kerneplanter. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.

 

b)

I den periode, hvor en præ-kerneplante testes og eventuelt renses for planteskadegørere, jf. III, skal den opbevares adskilt fra godkendte kerneplanter og etablerede eliteplanter.

 

c)

Af hensyn til risikoen for smitte af præ-kerneplanten skal denne opbevares under forhold, der mindst opfylder kravene til opbevaring af kerneplanter.

 

d)

Oprindelsen af alle kerne- og eliteplanter, der findes i virksomheden, samt tests, kontrol m.v. af disse skal til enhver tid kunne dokumenteres.

       

1.1.

Frilandsproduktion.

 

a)

Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 reduceres mest muligt.

 

b)

Kerneplanter skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

       

1.2.

Væksthusproduktion.

 

a)

Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.

 

b)

Væksthuse skal rengøres og desinficeres mindst en gang årligt. Borde skal desinficeres efter hver tømning. Gulve skal desinficeres regelmæssigt, dog mindst en gang månedligt.

 

c)

Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

 

d)

Kerne- eller eliteplanter skal anbringes således, at overskydende vand ikke kommer i kontakt med andre planter. Kerneplanter må ikke røre hinanden.

       

1.3.

Godkendelse af kerneplanter.

 

Virksomheder, der ønsker at få godkendt planter som kerneplanter, skal anmelde dette til Plantedirektoratet. Direktoratet meddeler anmelderen, om det anmeldte plantemateriale kan opnå status som kerneplante.

       

1.4.

Anmeldelse.

 

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om

 

a)

slægt,

 

b)

art,

 

c)

sorts- eller klonnavn,

 

d)

beskrivelse af sort/klon,

 

e)

beskrivelse af udført selektionsarbejde,

 

f)

dokumentation for udført testnings- og rensningsarbejde,

 

g)

beskrivelse af det arbejde, der foretages for at sikre, at kerneplanten er sortstypisk,

 

h)

præcise oplysninger om, hvor præ-kerneplanten har været opbevaret samt, hvor kerneplanten skal opbevares, og

 

i)

navn og adresse på ejeren/anmelderen.

 

Anmeldelsen foretages på et skema, der kan rekvireres i Plantedirektoratet og skal være direktoratet i hænde senest 14 dage før det tidspunkt, hvor prækerneplanten ønskes flyttet til kerneplante-opbevaringsstedet.

       

2.

Opbevaring og produktion af eliteplanter samt produktion af certificerede planter klasse AAE

 

a)

virksomheder, der ønsker at opbevare og producere eliteplanter samt producere certificerede planter klasse AAE på grundlag af eliteplanter, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AAE. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.

 

b)

Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.

 

c)

Oprindelsen af alle eliteplanter, der findes i virksomheden, skal til enhver tid kunne dokumenteres.

       

2.1.

Frilandsproduktion.

 

a)

Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 reduceres mest muligt.

 

b)

Elitekvarterer skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

       

2.2.

Væksthusproduktion.

 

a)

Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.

 

b)

Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

       

3.

Produktion af certificerede planter klasse AA.

 

a)

Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse AA, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AA. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.

 

b)

Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.

 

c)

Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AAE eller højere klasse. Med mindre andet tillades, skal der anvendes etablerede og individuelt mærkede planter.

 

d)

Hvis produktionen foregår in-vitro, er der ikke krav om anvendelse af etablerede planter. Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

       

3.1.

Frilandsproduktion:

 

a)

Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

 

b)

Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

 

c)

Certificerede og ikke certificerede planter af sorter af samme art skal produceres og opbevares adskilt.

       

3.2.

Væksthusproduktion:

 

a)

Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

 

b)

Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mindst en gang årligt.

 

c)

Alle personer med adgang til væksthusene skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

 

d)

Planter af samme art, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Undtaget herfra er planter til selektionsformål. Disse og andre planter skal være placeret i separate væksthuse således at der ikke opstår smitterisiko for det certificerede plantemateriale.

       

3.3.

In-vitro produktion

 

Der skal foreligge retningslinjer, der sikrer, at det producerede plantemateriale er arts- og sortsrent.

       

4.

Produktion af certificerede planter klasse A

 

a)

Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse A, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige de planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse A. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.

 

b)

Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.

 

c)

Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AA, AAE eller højere klasse.

 

d)

Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

       

4.1.

Frilandsproduktion:

 

a)

Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

 

b)

Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

       

4.2.

Væksthusproduktion:

 

a)

Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

 

b)

Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion en gang årligt.

 

c)

Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Andre planter, der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale, skal holdes skarpt adskilt fra dette.

       

II Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper

   

1.

Væksthusplanter

 

a)

Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.

 

b)

Det indkøbte plantemateriale kan anvendes til opformering i den periode, der er anført i afsnit III, for den pågældende slægt eller art.

 

c)

Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

       

2.

Frugtbuske

 

af arterne

 

Hindbær (Rubus ideaeus L.)

 

Brombær (Rubus fruticosus L.)

 

Ribs (Ribes rubrum L.)

 

Solbær (Ribes nigrum L.) og

 

Hyld (Sambucus nigra L.).

       

2.1.

Produktion af certificerede planter klasse AAE.

 

a)

Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.

 

b)

Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i følgende tidsrum:

   

Hindbær: 6 år

   

Andre frugtbuske: 10 år.

 

c)

I denne periode vil det være tilladt at lave en ekstra opformering. Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

       

2.2.

Produktion af certificerede planter klasse AA.

 

a)

Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede planter.

 

b)

De indkøbte planer kan anvendes i følgende tidsrum:

   

Hindbær: 6 år

   

Andre frugtbuske: 10 år.

 

c)

Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 i planter af en beslægtet art i nærheden, kan frugtbuskene kun godkendes i klasse AA, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.

 

d)

I virksomheder, der producerer bær af ribs og solbær på ikke certificerede planter, vil der trods kravene i I, afsnit B, nr. 3.1.b, kunne godkendes planter som certificerede planter af de samme sorter, hvis der etableres et moderkvarter af certificerede planter klasse AAE, og moderkvarteret er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), er placeret mindst 200 meter fra andre planter af Ribes-slægten og holdes fri for selvsåede planter.

       

2.3.

Produktion af certificerede planter klasse A.

 

Produktionen skal overholde betingelserne i nr. 2.2,b og d.

       

3.

Frugttræer

 

af arterne

 

Æble (Malus sylvestris Mill.)

 

Pære (Pyrus communis L.)

 

Blomme (Prunus domestica L.)

 

kirsebær sure (Prunus cerasus L.) og

 

kirsebær søde (Prunus avium (L.) L.):

       

3.1.

Produktion af kerne- og eliteplanter.

 

Som grundstammer til kerne- og eliteplanter skal anvendes planter, der mindst er godkendt som eliteplanter.

       

3.2

Produktion af certificerede frugttræer

 

a)

Til produktion skal anvendes certificeret pode- eller okulationsmateriale klasse AAE eller højere klasse og certificerede grundstammer klasse AAE eller AA. Til æble- og pæretræer kan desuden anvendes frøgrundstammer, der mindst opfylder kravene til frihed for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2.

 

b)

Indførte grundstammer kan anvendes, hvis de i oprindelseslandet er godkendt officielt efter regler, der kan ligestilles med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

 

c)

Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 i planter af beslægtet art i nærheden, kan frugttræerne kun godkendes som certificerede frugttræer, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.

       

4.

Jordbærplanter.

       

4.1.

Generelle krav.

 

a)

Til produktion af certificerede jordbærplanter (Fragaria x ananassa) skal indkøbes materiale godkendt klasse AA eller højere klasse.

 

b)

Hver sort skal være tydeligt mærket.

 

c)

I virksomhederne må der kun findes jordbærplanter, der opfylder kravene for godkendelse i den pågældende kategori, jf. dog nr. 4.8.

       

4.2.

Frilandsproduktion, generelle krav.

 

a)

På arealer, der skal anvendes til jordbærplanteproduktion, skal der gennemføres et sædskifte med mindst 4 år fri for jordbærplanter forud for produktionen af certificerede jordbærplanter.

 

b)

Rødmarv (Phytophthora fragariae var. fragariae) må ikke være fundet i virksomheden.

 

c)

Afstanden fra arealer med certificeret jordbærplanteproduktion til arealer med ikke-certificeret plante- og bærproduktion af jordbær skal være mindst 200 m.

 

d)

Afstanden mellem sorter skal være mindst 5 m, med mindre der gennemføres særlige foranstaltninger til hindring af sortsblanding og -sammengroning. I sådanne tilfælde kan Plantedirektoratet godkende en afstand mellem sorterne, på ned til 3 m.

       

4.3.

æksthusproduktion, generelle krav

 

a)

Rødmarv (Phytophthora fragariae var. fragariae) må ikke være fundet i virksomheden.

 

b)

Planterne skal dyrkes i dyrkningsmedie, der er fri for planteskadegørere.

 

c)

Indgår der planter af flere sorter i moderplantekvarteret og i planteproduktionen, skal planterne være placeret således, at sortsblanding og -sammengroning udelukkes.

       

4.4.

In-vitro produktion, generelle krav.

 

a)

Der skal hvert år anvendes indkøbt plantemateriale (udløbere).

 

b)

Virksomheden skal hvert år udplante et antal in-vitro planter af hver produceret sort til visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype). Planterne skal beholdes i mindst et år. I denne periode skal virksomheden se efter afvigende planter og orientere Plantedirektoratet, hvis sådanne findes.

 

c)

Ved salg af producerede meristemplanter skal formeringsmetoden skriftligt oplyses for køber.

       

4.5.

Produktion af eliteplanter

 

a)

Udløbere fra kerneplanter kan opformeres og bevare status som eliteplanter, forudsat produktionen sker in-vitro eller som udløberproduktion i væksthus.

 

b)

Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

       

4.5.1.

Væksthusproduktion:

 

a)

Udløbere af kerneplanter skal opbevares som etablerede planter med rod. Der kan tages udløbere i indtil to år fra plantningstidspunktet. Senest efter to år skal alt indkøbt materiale og udløbere herfra udskiftes.

 

b)

Det indkøbte materiale og afkommet herfra skal være mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke planter der er udløbere fra det indkøbte materiale.

       

4.5.2.

In-vitro produktion

 

a)

Der skal anvendes nye udløbere af kerneplanter til produktionen hvert år.

 

b)

Hvert år skal der udplantes mindst 20 planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

       

4.6.

Produktion af certificerede planter klasse AAE

 

a)

Til produktion skal anvendes kerne- eller eliteplanter.

 

b)

Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

       

4.6.1.

Frilandsproduktion:

 

Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.

       

4.6.2.

Væksthusproduktion:

 

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år regnet fra plantningstidspunktet.

       

4.6.3.

In-vitro produktion:

 

a)

Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.

 

b)

Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

       

4.7.

Produktion af certificerede planter klasse AA

 

a)

Til produktionen skal anvendes certificerede planter klasse AAE eller højere klasse.

 

b)

Planterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

       

4.7.1.

Frilandsproduktion:

 

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

 

1)

Der skal indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.

 

2)

Med henblik på egenopformering i virksomheden af indkøbt plantemateriale:

 

a)

indkøbes materiale til tilplantning af hele moderkvarteret.

 

b)

moderkvarteret kan bevares i plantningsåret, de to følgende hele år og det følgende forår.

 

c)

der kan høstes stiklinger fra moderkvarteret i hele den nævnte periode, men kun stiklinger høstet i det første år efter plantningen kan anvendes til udplantning i det kommende produktionsareal.

 

d)

planterne på produktionsarealet kan anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

       

4.7.2.

Væksthusproduktion:

 

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år regnet fra plantningstidspunktet.

       

4.7.3.

In-vitro produktion:

 

a)

Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.

 

b)

Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

       

4.8.

Produktion af certificerede planter klasse A

 

a)

Til produktionen skal anvendes kerne-, elite- eller certificerede planer klasse AAE eller AA.

 

b)

Planterne skal holdes fri for blomster fra plantningstidspunktet, og indtil planterne ikke længere anvendes til planteproduktion.

 

c)

Bærproduktion er tilladt, hvis arealer med planter til planteproduktion er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), og afstanden fra disse arealer til arealer med bærproduktion på intet tidspunkt er mindre end 100 meter.

 

d)

Til bærproduktion skal udelukkende anvendes certificerede planter.

 

e)

Produceres der både bær og planter i virksomheden, skal jordbærrene pakkes i ny engangsemballage eller rengjort genbrugsemballage.

       

4.8.1.

Frilandsproduktion:

 

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

 

1)

Der indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.

 

2)

Med henblik på egenopformering i virksomheden af indkøbt plantemateriale:

 

a)

indkøbes materiale til tilplantning af hele moderkvarteret,

 

b)

moderkvarteret kan bevares i plantningsåret, de to følgende hele år og det følgende forår,

 

c)

der kan høstes stiklinger fra moderkvarteret i hele den nævnte periode, men kun stiklinger høstet i det første år efter plantningen kan anvendes til udplantning i det kommende produktionsareal.

 

d)

består moderplantearealet af certificerede planter godkendt i klasse AAE eller højere, kan der 2. år efter udplantningen også høstes stiklinger fra moderplantearealet med henblik på udplantning i 2. års produktionsareal.

 

e)

planter på produktionsarealet kan anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

       

4.8.2.

Væksthusproduktion:

 

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år, regnet fra plantningstidspunktet.

       

4.8.3.

In-vitro produktion:

 

a)

Hvert år skal der anvendes nye udløbere fra kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA.

 

b)

Hvert år skal der udplantes 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

       

5.

Have- og landskabsplanter.

       

5.1.

Produktion af certificerede planter klasse AAE:

 

a)

Til produktionen skal anvendes kerne- eller eliteplanter,

 

b)

Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i den periode, der er anført i afsnit III, for pågældende slægt eller art.

       

5.2.

Produktion af certificerede planter klasse AA:

 

a)

Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger, klasse AAE eller højere eller certificerede frø klasse AA ( se. 5.3.),

 

b)

Det indkøbte plantemateriale, dog ikke frø, kan anvendes i den periode, der er anført i afsnit III for pågældende slægt eller art.

   

Planter produceret ved anvendelse af certificeret frø klasse AA må ikke opformeres yderligere, men alene sælges direkte som certificerede planter i klasse AA.

       

5.3.

Produktion af certificeret frø klasse AA:

 

a)

Der kan produceres certificeret frø af sorter/frøkilder af slægter og arter nævnt i afsnit III,

 

b)

Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede certificerede planter klasse AAE eller højere klasse,

 

c)

De indkøbte planter kan anvendes i den periode, der er specificeret i afsnit III for pågældende slægt/art. Dog gælder for følgende slægter/arter nendenævnte periode:

   

Crataegus sp.: 15 år

   

Hippophae rhamnoides: 15 år

   

Mahonia spp.: 15 år

   

Prunus spp.: 15 år

   

Quercus spp.: 25 år

   

Rosa spp.: 15 år

   

Viburnum spp.: 15 år

 

d)

De frøproduceredende planter skal isoleres, så risiko for bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksninger af samme slægt eller art minimeres.

For frøkilder af certificerede planter af nedenstående arter skal følgende særlige krav til isolation overholdes:

Betula pendula: Mindst 1000 m. fra planter af samme art og af B. pubescens

Betula pubescens: Mindst 1000 m. fra planter af samme art og af B. pendula

Crataegus laevigata: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af C. monogyna

Crataegus monogyna: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af C. laevigata

Mahonia spp. Mindst 1000 m. fra planter af samme slægt

Malus spp.: Mindst 1000 m. fra større bestande af samme slægt

Rosa carolina: Mindst 1000 m. fra større bestande af samme art af R. nitida, R. palustris og R. virginiana

Rosa helenae: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af R. multiflora

Rosa multiflora: Mindst 500 m. fra planter af samme art og R. helenae

Rosa nitida: Mindst 500 m. fra større bestande af samme art af R. carolina, R. palustris og R. virginiana

Rosa palustris: Mindst 500 m. fra planter af samme art samt R. carolina, R. nitada og R. virginiana

Rosa pimpinellifolia: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af R. villosa samt af R. villosa x pimpinellifolia

Rosa rubiginosa: Mindst 500 m. fra planter af samme art og R. villosa

Rosa villosa: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af R. pimpinellifolia R. villosa x pimpinellifolia

Rosa villosa x pimpinellifolia: Mindst 500 m. fra planter af samme art og af R. pimpinellifolia og R. villosa

Rosa virginiana: Mindst 500 m. fra planter af samme art samt af R. carolina, R. nitida og R. palustris

Hvis der er taget særlige forholdsregler til sikring mod bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksning, kan Plantedirektoratet dog tillade mindre afstande til disse, hvis det skønnes, at forholdsreglerne yder tilstrækkeligt værn imod bestøvning herfra.

 

e)

Frøplantagen skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes, eller frøplanter fjernes,

 

f)

Virksomheden skal en gang årligt og før frøhøst indlevere en liste til Plantedirektoratet over de frøkilder af certificerede planter, hvori der agtes indsamlet frø. De omtrentlige høsttidspunkter skal anføres,

 

g)

Under hele processen fra frøindsamling til salg skal hvert enkelt frøparti være mærket og skal holdes nøje adskilt fra andre partier således, at sammenblanding undgås. Der skal til enhver tid foreligge en ajourført fortegnelse over frøindsamling med angivelse af dato for høst samt mængder for hver certificeret frøkilde.

 

h)

Planter produceret ved anvendelse af certificerede frø klasse AA kan godkendes som certificerede planter klasse AA.

III Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

 

Planter af slægter eller arter nævnt i tabellen, kolonne 1, skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere nævnt i kolonne 2 ved anvendelse af en eller flere af de metoder som er nævnt i kolonne 3 eller andre beskrevne og anerkendte metoder.

Godkendelsen har gyldighed i det antal år, der er nævnt i kolonne 4.

Planter af slægter eller arter som ikke er nævnt i tabellen, skal være undersøgt og fundet fri for plantepatogene bakterier, svampe og virus ved anvendelse af relevante og beskrevne metoder.

Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse.

 

Forklaring til testmetoder nævnt i kolonne 3:

Bakterier:

1.

Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt næringssubstrat

 

2.

Immunofluorescens mikroskopi

Svampe:

3.

Stængelskriver udlægges aseptisk på kunstigt nærringssubstrat

 

4.

Inkubering i fugtigt kammer

Virus:

5.

Inokulation til indikatorplanter

 

6.

Podning til indikatorplanter

 

7.

Serologi/elektronmikroskopi

Skadedyr:

8.

Mikroskopering

 

9.

Uddrivning i tågekammer

Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse

Antal tests skal afpasses efter plantematerialets oprindelse.

Plante

Planteskadegørere

Under-

søgelses-

metoder

Gyldighed

af god-

kendelse

(år med-

mindre andet er anført)

Abelia spp.

Egg plant mosaic tymovirus

Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

5,7

5,7

5,7

15

Acer spp.

Verticillium albo-atrum (kransskimmel)

Verticillium dahliae (kransskimmel)

Arabis mosaic nepovirus

(Arabismosaikvirus)

Cucumber mosaic cucumovirus (Agurkmosaikvirus)

3

3

5,7

5,7

15

Aeschynanthus spp.

Erwinia chrysanthemi

Fusarium spp.(kårbårne), (visnesyge)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

1

3

5,7

5,7

1

Alnus spp.

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

5,7

15

Alstromeria spp.

Alstromeria carlavirus

Alstromeria mosaic potyvirus

Alstromeria streak potyvirus

Cucumber mosaik virus

(Alstromeria linie), (agurk-

mosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus

Tobacco rattle tobravirus (rattlevirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

7

5,7

7

5

 

5,7

5,7

5,7

1

Anemone hupehensis

(A. japonica)

Cucumber mosic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tobacco necrosis necrovirus (tobaknekrosevirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

Aphelenchoides spp. (bladnematoder)

Ditylenchus dipsai (stængelnematod)

5,7

5,7

5,7

5,7

9

9

5 nethus/

væksthus

Anthurium spp.

Xanthomonas campestris pv. dieffenbachiae (Anthurium-bladplet)

Fusarium spp. (visnesyge)

Anthurium mosaic virus

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

1,2

3

5,7

5,7

5,7

4

Arabis spp.

Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)

5,7

5

Argyranthemum spp.

Agrobacterium tumefaciens

(rodhalsgalle)

Erwinia chrysanthemi

(Krysanthemumbaktoriose)

Fusarium spp.(karbårne), visnesyge

Phytophthora tentaculata

Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

1,2

1,2

3

3

5,7

5,7

1

Aronia spp.

Raspberry ringspot nepovirus

(hindbærringpletvirus)

5,7

25

Aster spp.

Agrobacterium tumefaciens

(rodhalsgalle)

Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

1,2

3

5,7

5,7

18

måneder

Aucuba spp.

Fusarium spp. (kårbårne), (visnesyge)

Verticillium albo-atrum og V. dahliae

(visnesyge/kransskimmel)

3

3

10

Baccharis magellanica

Ditylenchus dipsaci (stængelnematod)

9

15

Begonia

elatior-hybrider

Fusarium sacchari

Xanthomonas axonopodis pv. begoniae (begoniebrunbakteriose)

Cucumber mosaic cumcumovirus

(agurkemosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Potyvirus

Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbronzetopvirus)

3

1,2

5,7

5,7

5,7

5,7

 

15

måneder

Berberis spp.

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

5,7

10

Betula spp.

Apple mosaic ilarvirus

(æblemosaikvirus)

Cherry leaf roll nepovirus

(kirsebærbladrullevirus)

Tobacco rattle tobravirus

(tobakrattlevirus)

6,7

5,7

5,7

15

Buddleja spp.

Cucumber mosaik cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

5,7

10

Buxus spp.

Fusarium spp. (karbårne),

(visnesyge)

Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)

3

5,7

25

Campanula spp.

Fusarium oxysporum (visnesyge)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

3

5,7

5,7

1

Celastrus spp.

Tomato black ring nepovirus

(Tomatsortringvirus)

5,7

15

Cercidiphyllum japonicum

Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

5,7

5,7

25

Chaenomeles-hybrider

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

(klorotisk bladpletvirus)

Apple mosaic ilarvirus

(æblemosaikvirus)

6, 7

6,7

25

Chrysothemis spp.

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tobacco mosaik tobamovirus

(tobakmosaikvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

5,7

5,7

5,7

 

1

Clethra alnifolia

Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)

5,7

25

Columnea spp.

Erwinia chrysanthemi

Fusarium spp. (karbårne)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tobacco mosaik tobamovirus

(tobakmosaikvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

1,2

3

5,7

5,7

5,7

1

Cornus spp.

Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)

Broad bean wilt fabavirus

Cherry leafroll nepovirus

(kirsebærbladrullevirus)

Cucumber mosaic cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Tomato bushy stunt tombusvirus

(tomatdværgbuskvirus)

Tomato mosaic tobamovirus

(tomatmosaikvirus)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

10

Cotoneaster spp.

Apple rubbery wood (æblegummived)

6

15

Crataegus spp.

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

(klorotisk blodpletvirus)

Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)

Apple stem pitting foveavirus

(epinasti)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus))

6,7

6,7

6

5,7

25

Crossandra infundibuliformis

Erwinia chrysanthemi

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzeopvirus)

1,2

5,7

5,7

1

Cydonia oblonga (kvæde)

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

(klorotisk blodpletvirus)

Apple rubbery wood (incl. Quince yellow blotch)

Apple stem grooving capillovirus

Apple stem pitting foveavirus(incl. Pear stony pit, Pear vein yellows og Quince sooty ringspot)

Pear bark split (incl. Quince yellow blotch)(splitbarkviroid)

Pear blister canker apscaviroid

(blærebarkvirus)

Pear rough bark

Pear decline phytoplasma

6,7

6

6,7

6

 

6

6

6

6

25

Cytisus spp.

Arabis mosaik nepovirus (Arabismosaikvirus)

Laburnum yellow vein rhabdovirus

Potato potexvirus (kartoffelvirus X)

Raspberry ringspot nepovirus

(hindbærringpletvirus)

Tomato black ring nepovirus

(tomatsortringvirus)

5,7

6

5,7

5,7

5,7

10

Dahlia spp.

Agrobacterium tumefaciens

(rodhalsgalle)

Erwinia chrysanthemi

Svampe (jf side 40)

Alfalfa mosaic alfamovirus

(lucernemosaikvirus)

Dahlia mosaic caulimovirus

(dahliamosaikvirus)

Cucumber mosaic cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Potyvirus

Tobacco streak ilarvirus

(tobakstregsygevirus )

Tobacco mosaic tobamovirus

(tobakmosaikvirus)

Tomato mosaic tobamovirus

(tomatmosaikvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

1,2

1,2

3

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

1

Datura spp.

Cucumber mosaik cucumovirus (agurkemosaikvirus)

Datura mosaic potyvirus

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

5,7

5

5,7

5,7

1

Dendranthema
Chrysanthemum
spp.

Agrobacterium tumefaciens, (rodhalsgalle)

Erwinia chrysanthemi

(Krysanthemumbakteriose)

Chrysanthemum B (mosaic) carlavirus, (krysantemummosaik-

virus)

Chrysanthemum stunt viroid,

(krysantemumdværgsygeviroid)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato aspermy cucumovirus, (aspermivirus)

Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbronzetopvirus

1,2

1,2

5,7

 

6

5,7

5,7

5,7

1

Deutzia spp.

Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)

5,7

25

Dianthus caryophyllus

Erwinia chrysanthemum (nellikekortskudsbakteriose)

Pseudomonas caryophylli, (nellikesprækkebakteriose)

Fusarium spp. (visnesyge)

Phialophora cinerescens

(vifteskimmel)

Carnation etched ring caulimovirus,

(nellikeætsningvirus)

Carnation latent carlavirus

Carnation mottle carmovirus, (nellikespætningvirus)

Carnation necrotic fleck closterovirus, (nellikenekrosepletvirus)

Carnation ringspot dianthovirus

Carnation vein mottle potyvirus

1,2

1

3

5

5, 7

5,7

5,7

6

5,7

5,7

1

Dieffenbachia maculata

Erwinia chrysanthemi

Dasheen mosaic potyvirus, (Dasheenmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

1,2

5,7

5,7

5,7

2

Diervilla spp.

Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)

5,7

25

Dipladenia spp.

Dipladenia mosaic potyvirus (Dipladenia-mosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

5,7

5,7

5,7

16 måneder

Doronicum spp.

Cucumber mosaic cucumovirus, (agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbronzetopvirus)

Aphelenchoides spp., (bladnematoder)

5,7

5,7

5,7

9

4

Epipremnum aureum

Erwinia chrysanthemi

Dasheen mosaic potyvirus, (Dasheenmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbronzetopvirus)

1,2

5,7

5,7

5,7

1

Escallonia spp.

Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)

5,7

10

Euonymus spp.

Fusarium spp., (visnesyge)

Cucumber mosaic cucumovirus, (agurkmosaikvirus)

Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)

3

5,7

5,7

10

Euphorbia pulcherrima

Erwinia chrysanthemi

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

1,2

5,7

5,7

18

måneder

Ficus spp.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Tomato spotted wilt tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

(tomatbronzetopvirus)

5,7

5,7

1

Forsythia spp.

Rhodococcus fascians (knippebakteriose)

Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)

1

5,7

5,7

5,7

15

Fragaria x ananassa

(jordbær)

Xanthomonas fragariae

(jordbærbladpletbakteriose)

Colletotrichum acutatum

(jordbærsortråd)

Phytophthora cactorum

(stængelbasisråd)

Phytophthora fragariae var. fragariae, (jordbærrødmarv)

1

3,4

3

flere

metoder

4

 

Verticillium albo-atrum

(kransskimmel)

Verticillium dahliae

(kransskimmel)

Arabis mosaic nepovirus

(Arabis-mosaikvirus)

Raspberry ringspot nepovirus

(hindbærringpletvirus)

Strawberry crinkle rhabdovirus

(jordbærkrusesygevirus)

Strawberry green petal phytoplasma (grønne kronblade)

(syn. Strawberry witches' broom pathogen)

Strawberry latent ringspot nepoirus (latent jordbærringpletvirus)

3

3

5,6,7

5,7

6

6

 

 

5, 7

 

Strawberry mild yellow edge lüteovirus, (mild jordbærgulrandvirus)

Strawberry mottle virus (jordbærspætningvirus)

Strawberry vein banding caulimovirus (jordbærnervebåndsvirus)

Strawberry yellow edge carlavirus (jordbærgulrandvirus)

Tomato black ring nepovirus

(tomatsortringvirus)

Aphelenchoides spp. (bladnematod)

Ditylenchus dispasaci (stængelnematod)

6

6

6

6

5,7

9

9

Fraxinus spp.

Pseudomonas savastanoi pv. fraxinus (askeroser)

Verticillium albo-atrum og V. dahliae

(visnesyge/kransskimmel)

Ash yellows phytoplasma

Arabis mosaic nepovirus (arabismosaikvirus)

Cherry leaf roll nepovirus

(kirsebærbladrullevirus)

Tobacco mosaic tobamovirus

1,2

3

6

5,7

5,7

5,7

10

Fuchsia magellanica

Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)

Virus, herunder

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

3

5,7

5,7

5,7

8 væksthus

Gaultheria spp.

Fusarium spp. (karbårne),

(visnesyge)

Verticillium albo-atrum og V.

dahliae (visnesyge/kransskimmel)

3

3

10

Halesia

Impatiens necrotic spot tospovirus

(mpatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

5,7

5,7

Hebe spp.

Fusarium spp. (karbårne)

(visnesyge)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus

3

5,7

5,7

2

Hedera helix

Xanthomonas hortorum pv. Hederae

(vedbendsbakteriose)

Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)

Phytophthora spp. (patogene)

Impatiens necrotic spot virus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

1

3

3

5,7

5,7

4

væksthus

Helenium -hybrid

Cucumber mosaic cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Helenium S carlavirus,

(Helenium-virus-S)

Helenium Y potyvirus ,

(Helenium-virus-Y)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus

Lettuce mosaic potyvirus

(salatmosaik virus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

4

Helleborus spp.

Arabis mosaic nepovirus

(Arabis-mosaikvirus)

Cucumber mosaic cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

5,7

5,7

5,7

5,7

4

Hibiscus spp.

Pseudomonas syringae pv. hibisci

Fusarium spp.(visnesyge)

Hibiscus chlorotic ringspot carmovirus

(Hibiscus-klorotiskringpletvirus)

Hibiscus yellow mosaic tobamovirus (Hibiscus-mosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekroseplet)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

Tomato vein-yellowing rhabdovirus

1

3

5

5

5,7

5,7

5

1

Hippophae rhamnoides

Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)

Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)

5,7

5,7

25

Hoya spp.

Fusarium spp. (karbårne),

(visnesyge)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

3

5,7

5,7

1

Hydrangea macrophylla

Alfalfa mosaic alfamo virus (lucernemosaikvirus)

Hydrangea mosaic ilarvirus (hortensiemosaikvirus)

Hydrangea ringspot potexvirus (hortensieringpletvirus)

Hydrangea virescence - MLO (hortensie grønne blomster - MLO)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

Ditylenchus dipsaci (stængelnematod)

5,7

5

5,7

6

5,7

5,7

9

1 væksthus

5 friland

Hypericum spp.

Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)

5,7

25

Ilex spp.

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærpletvirus)

5,7

25

Impatiens spp.

Cucumber mosaic cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tobacco mild green mosaic tobamovirus

Tobacco mosaic tobamovirus

(tobakmosaikvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

Turnip mosaic potyvirus

(kålroemosaik)

potyvirus (øvrige)

tobamovirus (øvrige)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

1

Jasminum polyanthum

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tobacco ringspot nepovirus

(tobakringpletvirus)

Tomato spottede wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

5,7

5,7

5,7

5,7

18 måneder

Kalanchoë blossfeldiana

Erwinia spp. (patogene)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Kalanchöe mosaic potyvirus

Kalanchöe latent carlavirus

Kalanchöe top spotting badnavirus

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

Sonchus yellow net rhabdovirus (Kalanchoë linie)

1,2

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

15

måneder

Kolkwitzia amabilis

Fusarium spp. (visnesyge)

Raspberry ringspot nepovirus

(hindbærringpletvirus)

3

5,7

15

Lavandula angustifolia

Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)

Alfalfa mosaic alfamovirus

(lucernemosaikvirus)

3

5,7

8 væksthus

Ligustrum spp.

Arabis mosaic nepovirus,

(arabismosaikvirus)

Cucumber mosaic cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Raspberry ringspot nepovirus

(hindbærringpletvirus)

5,7

5,7

5,7

10

Lonicera spp.

Fusarium spp. (visnesyge)

Cucumber mosaic cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Raspberry ringspot nepovirus

(hindbærringpletvirus)

3

5,7

5,7

10

Mahonia aquifolium

Tobacco rattle tobravirus (tobakrattlevirus)

5,7

10

Malus spp. (æble og prydæble)

Apple chat fruit (chat-frugt)

Apple chlorotic leafspot trichovirus, (incl. Apple russet ring), (klorotisk bladpletvirus)

Apple flat limb ( furede grene)

Apple green crinkle (bukkelæble)

Apple horseshoe wound

Apple mosaic ilarvirus, (æblemosaikvirus)

*Apple proliferation phytoplasma (æbleheksekost)

Apple rubbery wood (æblegummived , furede grene)

Apple russet wart

*Apple scar skin apscaviroid

Apple star crack, (incl. Apple rough skin), (stjerneevne)

Apple stem grooving capillovirus

Apple stem-pitting foveavirus, (incl. Platycarpa scaly bark) (epinasti)

6

6,7

 

6

6

6

6,7

6,7

6

6

6

6

6,7

6

25

* retest skal udføres hvert 5. år for disse skadegørere

Miscanthus spp.

Fusarium spp. (karbårne) (visnesyge)

3

5

Myrica pensylvanica

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

5,7

10

Narcissus spp.

Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

Narcissus late season yellows potyvirus (narcisgulsotvirus)

Narcissus mosaic potexvirus (narcismosaikvirus)

Narcissus tip necrosis carmovirus (narcisnekrosevirus)

Narcissus white streak potyvirus (narcissølvbladvirus)

Narcissus yellow stripe potyvirus (narcismosaikvirus)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)

Tobacco rattle tobravirus (rattlevirus)

Ditylenchus destructor (kartoffelrådnematod)

Ditylenchus dipsaci (stængelnematod)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

9

9

4

Nephrolepis exaltata

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

Aphelenchoides spp. (bladnematoder)

5,7

5,7

9

1

Nerium oleander

Pseudomonas syringae pv. savastanoi (neriegallebakteriose)

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

1

5,7

5,7

5,7

2

Osteospermum spp.

Erwinia chrysanthemi

(krysanthemumbakteriose)

Fusarium spp. (karbårne),

(visnesyge)

Chrysanthemum B (mosaic) carlavirus,

(krysantemummosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Lettuce mosaic potyvirus

(salatmosaikvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

1,2

3

5,7

5,7

5,7

5,7

1

Passiflora spp.

Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)

Cucumber mosaic cucmovirus

(agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Passiflora latent carlavirus

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

3

5,7

5,7

5,7

5,7

1

Pelargonium spp.

Xanthomonas campestris pv. pelargonii (pelargoniepletbakteriose)

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Pelargonium flower break carmovirus (pelargonieblomsterspætningvirus)

Pelargonium leaf curl tombusvirus, (pelargoniekrøllemosaikvirus)

Pelargonium line pattern carmovirus, syn. Pelargonium ring pattern virus (pelargonieliniemosaikvirus)

Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)

Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)

Tomato ringspot nepovirus (tomatringpletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

2

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

 

5,7

5,7

5,7

5,7

1

Pentas spp.

Agrobacterium tumefaciens

(rodhalsgalle)

Fusarium spp. (karbårne)

(visnesyge)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

1,2

3

5,7

5,7

18 måneder

Pernettya

Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)

Verticillium albo-atrum og V.

dahliae (visnesyge/kransskimmel)

3

3

10

Petunia hybrid

Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)

Broad bean wilt fabavirus

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Potato x potexvirus

(kartoffelvirus x)

Tomato black ring nepovirus

Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)

Tobacco ringspot nepovirus

(tobakringpletvirus)

Tomato aspermy cucumovirus

Tomato mosaic tobamovirus

(tomatmosaikvirus)

Tomato ringspot nepovirus

(tomatringpletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus

(tomatbronzetopvirus)

Potyvirus

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

1

Philadelphus spp.

Alfalfa mosaic alfamovirus

(lucernemosaikvirus)

Cucumber mosaic cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Elm mottle ilarvirus

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

5,7

5,7

5

5,7

10

Phlox spp.

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

Ditylenchus dipsaci (stængelnematod)

5,7

5,7

5,7

5,7

9

5

nethus/ væksthus

Physocarpus spp.

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

5,7

25

Populus spp.

Xanthomonas populi (syn. Aplanobacter populi) (poppelbakteriekræft)

Verticillium albo-atrum (visnesyge/kranskimmel)

Verticillium dahliae (visnesyge/kranskimmel)

Poplar mosaic carlavirus (poppelmosaikvirus)

1

3

3

5,7

15

Prunus avium (sødkirsebær) Prunus cerasus ssp. accida (surkirsebær) og Pryd-Prunus

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (bakteriekræft)

Apple chlorotic leafspot trichovirus

(klorotisk blodpletvirus)

Apple mosaic ilarvirus

(mosaikvirus)

Arabis mosaic neporvirus

(arabis mosaik virus)

Cherry detrimental canker

Cherry European rusty mottle

Cherry green ring mottle foveavirus (grønspætningsvirus)

Cherry leaf roll nepovirus

Cherry little cherry closterovirus (kirsebærdværgfrugt patogen

Cherry mottle leaf trichovirus

Cherry necrotic rusty mottle virus (kirsebærrustnekrosevirus)

*Plum pox potyvirus

(blommepoxvirus)

*Prune dwarf ilarvirus (Prunus-dværgsygevirus)

* Prunus necrotic ringspot ilarvirus

(prunusringpletvirus)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

Strawbery latent ringspot nepovirus

(latent jordbærringpletvirus)

Tomato black ring nepovirus

(tomatsortringvirus)

1

6,7

6,7

5,7

 

6,7

6

6

5,7

6

6

6

6,7

6,7

6,7

5,7

5,7

5,7

10 friland

15 nethus/

væksthus

* træer med blomster skal retestes hvert 5. år for disse skadegørere

Prunus domestica (blomme)

Pseudomonas syringae pv. mosprunorum (bakteriekræft)

Apple chlorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus)

Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)

1

6,7

6,7

10 friland,

15 nethus/

væksthus

*træer med blomster skal retestes hvert 5. år for disse skadegørere

European stone fruit yellows phytoplasma.

Myrobalan latent ringspot nepovirus

* Plum pox potyvirus (blommepoxvirus)

* Prune dwarf ilarvirus (blomme-

dværgsygevirus)

* Prunus necrotic ringspot ilarvirus (Prunusringpletvirus)

6

5

6,7

6,7

6,7

Prunus laurocerasus

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (bakteriekræft)

Prunus necrotic ringspot ilarvirus (prunus-ringpletvirus)

Prune dwarf ilarvirus (prunusdværgsygevirus)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

1

6,7

6,7

5,7

15

Pyracantha spp.

Raspberry ringspot nepovirus
(hindbærringpletvirus)

5,6,7

10

Pyrus communis (pære)

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

(klorotisk blodpletvirus)

Apple rubbery wood (incl. Quince yellow blotch)

Apple stem grooving capillovirus

Apple stem pitting foveavirus (incl. Pear stony pit, Pear vein yellows og Quince sooty ringspot)

Pear bark split (incl. Quince yellow blotch)(splitbarkvirus)

Pear blister canker apscaviroid (blærebarkviroid)

Pear decline phytoplasma

Pear rough bark

6,7

6

6,7

6

 

6

6

6

6

25

Quercus spp.

Ceratocystis fagacearum (egevisnesyge)

Cryphonectria parasitica

(syn. Endotia parasitica), (kastaniekræft)

Tomato bushy stunt tombusvirus (tomatdværgbuskvirus)

3

3

 

5,7

10

Reynoutria spp.

Fusarium spp. (karbårne)

Verticillium spp. (karbårne)

3

3

10

Rheum rhapontium

Arabis mosaik nepovirus

(arabismosaikvirus)

Cherry leaf roll nepovirus

(kirsebærbladrullevirus)

Cucumber mosaic cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Tobacco mosaic tobamovirus

(tobakmosaikvirus)

Tobaco necrosis necrovirus

(tobaknekrosevirus)

Turnip mosaic potyvirus

(kålroemosaik)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5

5

Rhododendron

Rhododendron necrotic ringspot potexvirus (Rhododendron ringpletvirus)

6

10

Ribes nigrum (solbær)

Verticillium albo-atrum (visnesyge/kransskimmel)

Verticillium dahliae (visnesyge/kransskimmel)

Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)

Black Currant reversion nepovirus (ribbesvind-patogen)

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

Gooseberry vein-banding virus (stikkelsbærnervebåndsklorose)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)

Cecidophyopsis ribis (solbærknopgalmide)

3

3

5,7

6

5,7

6

5,7

5,7

8

8 friland

12 nethus/

væksthus

Ribes rubrum (ribs)

Arabis mosaic nepovirus

(arabismosaikvirus)

Black current reversion nepovirus

(ribbesvind-patogen)

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

Gooseberry vein-banding virus

(stikkelsbærnervebåndsklorose)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus/skeblad)

Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)

5,7

5,6

5,7

6

5,7

5,7

8 friland

12 nethus/

væksthus

Ribes uva-crispa (stikkelsbær)

Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus

Gooseberry vein-banding virus (stikkelsbær-nervebåndsklorosevirus)

5,7

6

8

Ribes spp.

Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

5,7

5,7

10

Rosa spp.

Agrobacterium tumefaciens (rodhalsgalle)

Verticillium albo-atrum og V. dahliae (visnesyge/kransskimmel)

Apple mosaic ilarvirus

(æblemosaikvirus)

Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Prunus necrotic ringspot ilarvirus

(prunus-romgpletvirus)

Strawberry latent ringspot nepovirus (jordbærringpletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

Meloidogyne spp. (rodgallenematoder)

1,2

3

6,7

5,7

5,7

6,7

5,7

5,7

9

4 podede

1 stiklinger

(vækst-hus)

10 stiklinger friland

Rubus spp. (hindbær, brombær)

Phytophthora fragariae var. rubi (hindbærrødmarv)

Apple mosaic ilarvirus

(æblemosaikvirus)

Arabis mosaic nepovirus

(Arabismosaikvirus)

Black raspberry necrosis virus

Cherry leaf roll nepovirus

(kirsebærbladrullevirus)

Cucumber mosaic cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Raspberry bushy dwarf idealovirus

Raspberry leaf mottle

Raspberry leaf spot

Raspberry ringspot nepovirus

(hindbærringpletvirus)

Raspberry yellow spot

Raspberry vein chlorosis rhabdovirus

Rubus stunt phytoplasma (hindbærdværgsygephytoplasma

Rubus yellow net badnavirus

Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)

Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus

flere metoder

6,7

5,7

5,6

5,7

5,7

5,7

 

5,7

6

6

6

6

5,7

5,7

4 friland

8 nethus/

væksthus

Salix spp.

Erwinia salicis (pilebakteriose)

Fusarium spp. (visnesyge)

1

3

25

Sambucus nigra (hyld)

Fusarium spp. (visnesyge)

Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)

Cherry leaf roll nepovirus

(kirsebærbladrullevirus)

Cucumber mosaic cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Stawberry latent ringspotnepovirus

(latent jordbærringpletvirus)

Tomato black ring nepovirus

(tomatsortringvirus)

Tomato bushy stunt tombusvirus

(tomatdværgbuskvirus)

3

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5 friland

10

nethus/

væksthus

Sorbus spp.

Apple clorotic leafspot trichovirus

(klorotisk bladpletvirus)

Apple mosaic ilarvirus

(æblemosaikvirus)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

6,7

6 ,7

5,7

10

Spiraea spp.

Fusarium spp.(visnesyge)

Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)

3

5,7

25

Stachyurus spp.

Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)

Verticillium albo-atrum og V. dahliae (visnsyge/kransskimmel)

3

3

10

Styrax spp.

Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)

Verticillium albo-atrum og V. dahliae (visnesyge/kransskimmel)

3

3

10

Syringa spp.

Pseudomonas syringae pv. syringae (bakteriekræft)

Arabis mosaic nepovirus

(Arabismosaikvirus)

Cherry leaf roll nepovirus

(kirsebærbladrullevirus)

Cucumber mosaik cucumovirus

(agurkmosaikvirus)

Elm mottle ilarvirus

Lilac chlorotic leafspot capillovirus

Lilac mottle carlavirus

Strawberry latent ringspot nepovirus

(latent jordbærringpletvirus)

Tobacco rattle tobravirus

(tobakrattlevirus)

Tomato black ring nepovirus

(tomatsortringvirus)

Tomato bushy stunt tombusvirus

(tomatdværgbuskvirus)

1

5,7

5,7

5,7

5

5,6

5,6

5,7

5,7

5,7

5,7

15

Tamarix ramosissima (T. pentandra)

Fusarium spp. (visnesyge)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

3

5,7

25

Taxus spp.

Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)

3

25

Thuja spp.

Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)

3

25

Tilia spp.

Verticillium albo-atrum (visnesyge/kransskimmel)

Verticillium dahliae (visnesyge/kranskimmel)

3

3

25

Ulmus spp.

Ceratocystis ulmi (elmesyge)

Cherry leafroll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)

Elm mottle ilarvirus

3,4

5,7

5

15

Vaccinium spp

(blåbær)

Blueberry mosaic

Bluebery red ringspot caulimovirus

Blueberry shoestring sobemovirus

Blueberry stunt phytoplasma

Vaccinium witches’ broom phytoplasma)

6

6

6

6

6

15

Viburnum spp.

Pseudomonas syringae pv. viburni

Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)

1

5,7

5,7

5,7

10

Viola cornuta spp.

Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)

Impatiens necrotic spot tospovirus

(impatiens-nekrosepletvirus)

Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)

5,7

5,7

5,7

4

Weigela spp.

Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)

5,7

15

 


Bilag 6

Mærkning og pakning

(Til §§ 12-14)

I. Mærkning

       

A. Plantepas, jf. § 12

1)

a)

Plantepasset skal bestå enten af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-j, eller

 

b)

af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-f, samt en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i litra a-j

2)

a)

»1. EF-plantepas«

 

b)

»2. Danmark«

 

c)

»3. Plantedirektoratet«

 

d)

»4. Registreringsnummer«

 

e)

»5. Løbe/ordrenr. eller uge og år«

 

f)

»6. Botanisk navn«

 

g)

»7. Mængde, kg, stk. eller anden enhed«

 

h)

»8. ZP, godkendt til beskyttet zone«

 

i)

»9. RP, erstatningspas«

 

j)

»10. Produktets oprindelse«

Felterne på plantepasset skal nummereres, og nummeret skal henvise til samme oplysning hver gang. Alle felter skal udfyldes. Hvis der ikke er nogen oplysning, sættes en streg. Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift.

Om udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

ad d)

Her anføres leverandørens 5-cifrede registreringsnummer i Plantedirektoratet. Udstedes plantepasset af en anden virksomhed (fx. pakkecentral, salgsorganisation m.v.), skal dennes registreringsnummer i Plantedirektoratet anføres.

ad e)

Her anføres følgedokumentationens løbenummer, henholdsvis tidspunkt for plantepassets udfærdigelse (ugenummer og år). Hvor det i litra d ikke er producentens registreringsnummer, der er angivet, skal løbe/ordrenummer anføres i litra e.

ad f)

Her anføres det botaniske navn i overensstemmelse med Plantedirektoratets standardiserede plantenavneliste.

ad h)

Her skal angives land/område i EU som er anerkendt som beskyttet zone for en bestemt skadegører. I Danmark gælder kravet for alle planter til plantning af Beta vulgaris.

 

Der må kun anføres oplysninger i rubrikken, hvis det af Plantedirektoratets inspektionsmeddelelse eller af et allerede udstedt gyldigt plantepas fremgår, at de specielle krav til den beskyttede zone er opfyldt.

ad. i)

Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents eller anden leverandørs registreringsnr. plus landebetegnelsen eller en kode, der entydigt identificerer den pågældende. Registreringsnummeret på den, der udsteder erstaningspasset, anføres i rubrik 4, jf. litra d.

ad j)

For produkter med oprindelse i en medlemsstat af Den Europæiske Union anføres »-«. For andre produkter anføres oprindelses- eller, i tilfælde af reeksport, afsenderlandets navn.

3)

Plantepasset skal udfærdiges umiddelbart i forbindelse med, at planterne forlader virksomheden.

4)

Plantepasset skal være fastgjort til planterne, emballagen eller transportmidlet.

5)

Følgende planter skal ved salg være forsynet med plantepas, jf. § 12, stk. 1.

 

a)

Planter af Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Erhrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., dog ikke Prunus laurocerasus L. og Prunus lusitanica L., Pyracantha Rocm., Pyrus L., Sorbus L., dog ikke Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., samt Stranvaesia Lindl., til plantning, dog ikke frø.

 

b)

Planter af Beta vulgaris L. og Humulus lupulus L. til udplantning, dog ikke frø.

 

c)

Planter af Solanum L., der danner udløbere eller knolde, og hybrider heraf, til plantning.

 

d)

Planter af Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf samt Vitis L., dog ikke frugter og frø.

 

e)

Planter af Citrus L. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, jf. dog nr. 6.

 

f)

Frugter af Citrus reticulata Blanco cv. 'Clementine' (C. clementina hort. ex Tanaka) med stilk og blade.

6)

Følgende planter skal ved salg engros være forsynet med plantepas, medmindre det tydeligt fremgår, at de uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.

 

g)

Planter til plantning, dog ikke frø, af slægterne Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum Webb ex Schultz Bip., Aster L., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis L., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og hybrider heraf, Exacum L., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., alle sorter af Impatiens L., Ny Guinea-hybrider, Lactuca L., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L. og Prunus lusitanica L, Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. og Verbena L.

 

h)

Planter af Solanaceae, dog ikke planter nævnt i nr. 5 c, til plantning, dog ikke frø.

 

i)

Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller tilsat vækstmedium.

 

j)

Løg af Allium cepa L. var. ascalonicum Backer (syn. ascalonicum L.), Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L. samt planter af Allium porrum L., til plantning.

 

k)

Løg og knolde af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., miniaturesorter og hybrider heraf af slægten Gladiolus Tourn. ex L. som f.eks. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. og Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss samt Tulipa L., til udplantning.

       

B. Leverandørdokument

1)

Plantemateriale nævnt i nedenstående fortegnelse skal ved salg engros være ledsaget af et leverandørdokument af et egnet, ubrugt materiale. Følgende tekst skal findes på dokumentet:

       
 

a)

Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:

   

1o)

»EF-kvalitet«

   

2o)

»DK«

   

3o)

»Plantedirektoratet«

   

4o)

Leverandørens registreringsnummer

   

5o)

Leverandørens navn

   

6o)

Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer

   

7o)

Datoen for leverandørdokumentets udstedelse

   

8o)

Frøpartiets referencenummer, når der er tale om småplanter, der direkte er fremavlet af frø omfattet af bekendtgørelse om grønsagsfrø. Er frøpartiets referencenummer ikke angivet på leverandørdokumentet, skal leverandøren kunne oplyse dette på forespørgsel

   

9o)

Botanisk navn, hvis materialet er ledsaget af et plantepas, eller dansk artsnavn.

   

10o)

Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse

   

11o)

Mængde

   

12o)

Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union anføres produktionslandet.

   

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1o og 10o. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

       
 

b)

Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:

   

1o)

»EF-kvalitet«

   

2o)

»DK«

   

3o)

»Plantedirektoratet«

   

4o)

Leverandørens registreringsnummer

   

5o)

Leverandørens navn

   

6o)

Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer

   

7o)

Datoen for leverandørdokumentets udstedelse

   

8o)

Botanisk navn

   

9o)

Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse

   

10o)

Mængde

   

11o)

Kategori (»CAC« eller »certificeret«)

   

12o)

Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union anføres produktionslandet.

   

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1o, 9o og 11o. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

       
 

c)

Prydplanteformeringsmateriale:

   

1o)

»EF-kvalitet«

   

2o)

»DK«

   

3o)

»Plantedirektoratet«

   

4o)

Leverandørens registreringsnummer

   

5o)

Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer

   

6o)

Botanisk navn

   

7o)

Sortsnavn eller plantegruppens navn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse

   

8o)

Mængde

   

9o)

Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.

   

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1o og 9o. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

       

2)

Fortegnelse over slægter og arter af planter

 

a)

Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:

   

Allium cepa L. var. ascalonicum Backer Skalotteløg

   

Allium cepa L. Kepaløg

   

Allium fistulosum L. Pibeløg

   

Allium porrum L. Porre

   

Allium sativum L. Hvidløg

   

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Kørvel

   

Apium graveolens L. Selleri

   

Asparagus officinalis L. Asparges

   

Beta vulgaris L. var. Vulgaris Sølvbede

   

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Rødbede

   

Brassica oleracea L. convar. acepala (DC.) Alef. var. sabellica L. Grønkål

   

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. Blomkål

   

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. Broccoli

   

Brassica oleracea L. convar. var. gemmifera DC. Rosenkål

   

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Savoykål

   

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. Hvidkål

   

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. Rødkål

   

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. Gongylodes Knudekål

   

Brassica pekinensis L. Kinakål

   

Brassica rapa L. var. Rapa Majroe, høstroe

   

Capsicum annuum L. Spansk peber

   

Chicorium endivia L. Endivie

   

Chicorium intybus L. (partim) Cikorie

   

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et Nakai Vandmelon

 

Cucumis melo L. Melon

   

Cucumis sativus L. Agurk

   

Cucurbita maxima Duch. Centner-græskar

   

Cucurbita pepo L. Courgette

   

Cynara cardunculus L. Kardon

   

Cynara scolymus L. Artiskok

   

Daucus carota L. Gulerod

   

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel

   

Lactuca sativa L. Salat

   

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. Tomat

   

Petroselinum crispum (Mill.) Nymann ex W. HillPersille

   

Phaseolus coccineus L. Pralbønne

   

Phaseolus vulgaris L. Bønne

   

Pisum sativum L. (partim) Ært, undtagen

foderærter

   

Raphanus sativus L.Radise, ræddike

   

Rheum L. Rabarber

   

Scorzonera hispanica L. Skorzoner

   

Solanum melongena L. Aubergine

   

Spinacia oleracea L. Spinat

   

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vårsalat

   

Vicia faba L. (partim) Valsk bønne

       
 

b)

Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:

   

Citrus sinensis (L.) Osbeck Appelsin

   

Citrus limon (L.) Burm. f. Citron

   

Citrus reticulata Blanc Mandarin

   

Citrus paradisi Macf. Grapefrugt

   

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle Lime

   

Corylus avellana L. Hassel

   

Fragaria x ananassa Duch. Jordbær

   

Juglans regia L. Valnød

   

Malus Mill. Æble

   

Prunus amygdalus Batsch Mandel

   

Prunus armeniaca L. Abrikos

   

Prunus avium L. Sødkirsebær

   

Prunus cerasus L. Surkirsebær

   

Prunus domestica L. Blomme

   

Prunus persica (L.) Batsch Fersken

   

Pyrus communis L. Pære

   

Prunus salicina Lindl. Japansk blomme

   

Cydonia Mill. Kvæde

   

Ribes L. Ribs, solbær,

   

stikkelsbær

   

Rubus L. Brombær,

   

hindbær m.fl.

   

Pistacia vera L. Pistacie

   

Olea europea L. Oliven

       
 

c)

Prydplanteformeringsmateriale:

   

Alle slægter og arter

       

C. Andre mærkningskrav

       

Planter, der ikke er forsynet med plantepas:

1)

Ved salg skal planterne være mærket med korrekt botanisk navn.

2)

Uanset nr. 1 kan planter, der producerer spiselige afgrøder, sælges her i landet med angivelse alene af det danske artsnavn og sortsnavnet.

3)

Ved salg engros skal planterne tillige være mærket med produktionsvirksomhedens registreringsnummer.

4)

Ved salg i øvrigt skal sælgeren på forlangende oplyse produktionsvirksomhedens navn og adresse eller registreingsnummer.

       

D. Yderligere mærkningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter

1)

Kerne- og eliteplanter

 

a)

Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status, og materialet skal være individuelt mærket.

       

2)

Certificerede planter klasse AAE:

 

a)

Plantemateriale skal leveres i emballage, de er plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf det fremgår, at materialet er godkendt af plantedirektoratet som certificeret materiale klasse AAE.

 

b)

En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke certificerede planter.

       

3)

Certificerede planter klasse AA og A:

 

a)

Producenter af certificerede planter kan efter aftale med direktoratet mærke og etikettere enkeltplanter eller partier af planter således, at der bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.

 

b)

Partier af certificeret frø klasse AA (jf. bilag 5 II nr. 5) skal forsynes med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger:

   

1o)

Botanisk navn og sort/frøkilde

   

2o)

»Certificeret plantemateriale klasse AA«

   

3o)

Modningsår

   

4o)

Mængde

   

5o)

Leverandørens registreringsnummer og/eller navn

   

6o)

Mærkningen skal være klart læselig og uudslettelig

       

4)

Certificerede frugttræer

 

a)

Ved salg skal ethvert enkelt træ være forsynet med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger

   

1o)

Arts- og sortsnavn

   

2o)

Anvendt grundstamme

   

3o)

»Certificeret plantemateriale (virusfrit) godkendt af Plantedirektoratet, DK«

   

4o)

Producentens registreringsnummer eller individuelt nummer, serienummer eller uge/år

   

5o)

»EF-kvalitet«

 

b)

Etiket skal påsættes på voksestedet forud for Plantedirektoratets sidste inspektion før salg.

       

5)

For alle certificerede planter gælder:

 

Af den medfølgende leverandørdokumentation skal tydeligt fremgå sorts- eller klonnavn, og i hvilken klasse materialet er godkendt.

       

II Pakning

   

1)

Grønsagsplante

 

a)

Agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal pakkes i engangsemballage

 

b)

Udplantningsplanter af grønsagsplanter skal pakkes i rengjort emballage eller i engangsemballage

2)

Kerne-, elite- og certificerede planter:

 

a)

Planter og plantemateriale af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal leveres i ny emballage

 

b)

Certificerede planter klasse A skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.

 

c)

Partier af certificeret frø skal leveres i ny, forseglet emballage.

 


Bilag 7

Forpligtelser for registrerede leverandører

(Til § 2)

A.

Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde følgende forpligtelser:

 

1)

Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor planter m.m. dyrkes, produceres, lagres og opbevares samt over de steder, der i øvrigt benyttes.

 

2)

Leverandørerne skal føre regnskab over planter, planteprodukter og andet, der

   

a)

købes til opbevaring eller udplantning på virksomheden,

   

b)

er i produktion og

   

c)

sendes til andre,

   

og de relevante bilag skal opbevares i mindst 1 år, for frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale dog 3 år, og skal efter anmodning forevises for Plantedirektoratet.

 

3)

For sorter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, der er optaget på listen over sorter af grønsagsplantearter eller registreret som plantenyheder, og for almindeligt kendte sorter skal sortens officielle betegnelse anvendes. For andre sorter af de nævnte slægter og arter skal leverandørerne føre en liste med detaljeret beskrivelse af sorten.

   

Listen skal indeholde oplysninger om:

   

a)

sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer,

   

b)

angivelse af det anvendte system for sortvedligeholdelse og opformering,

   

c)

sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet for frugtplanter og for prydplanteformeringsmateriale efter de retningslinier der gælder ved anmodning om EF-sortsbeskyttelse.

   

d)

så vidt muligt, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.

     

Litra b) og d) gælder ikke for leverandører, der alene sælger grønsags- og frugtplanter, formeringsmateriale heraf samt prydplanteformeringsmateriale.

 

4)

Levarandører skal udpege en eller flere personer med kendskab til planteproduktion og plantesundhedsspørgsmål til at varetage den løbende kontakt til Plantedirektoratet.

 

5)

Levarandører, der er beskæftiget med produktion af prydplanteformeringsmateriale, skal

   

1o)

identificere og overvåge kritiske punkter i deres produktionsproces, der påvirker materialets kvalitet

   

2o)

gemme oplysninger om den i første led nævnte overvågning med henblik på kontrol på anmodning fra Plantedirektoratet

   

3o)

udtage stikprøver, når det er nødvendigt, til analyse i et laboratorium med passende faciliteter og ekspertise

   

4o)

sikre, at partier af prydplanteformeringsmateriale fortsat kan identificeres særskilt under produktionen.

 

6)

Leverandøren skal sørge for, at der foretages de nødvendige visuelle iagtagelseer på passende tidspunkter efter retningslinier fra Plantedirektoratet.

 

7)

Leverandører skal gemme skriftlig dokumentation for reklamationer de selv modtager eller afsender vedrørende plantemateriale, som ikke opfylder kravene i bilag 3, II. Dokumentation skal forevises Plantedirektoratet på anmodning.

 

8)

Fund eller mistanke om angreb af skadegørere nævnt i bilag 1 og 2 samt større angreb af andre skadegørere skal straks meddeles Plantedirektoratet.

 

9)

Der skal sikres adgang for Plantedirektoratet til at foretage kontrol og prøvetagning samt til at gennemgå de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.

 

10)

Den ansvarlige leder af virksomheden skal også i øvrigt samarbejde med direktoratet.

 

11)

Virksomheder, der formerer planter ved anvendelse af vævskulturteknik, skal mærke producerede vævskulturer således, at de kan identificeres i forhold til regnskabet.

 

12)

Ved videresalg af planter nævnt i bilag 6, I, A, nr. 5 og 6, påhviler det leverandøren at sikre, at planterne er mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

B.

Registrerede leverandører, der er godkendt efter § 16, stk. 2, skal foretage kontrol af deres produktion m.m. efter følgende retningslinier:

 

1)

Leverandørerne skal til stadighed tage hensyn til følgende kritiske punkter:

   

a)

kvaliteten af det formeringsmateriale og plantemateriale, der anvendes som grundlag for produktionen,

   

b)

såning, prikling, potning og udplantning af formeringsmateriale og plantemateriale,

   

c)

overholdelse af betingelserne i § 5,

   

d)

dyrkningsplan og metode

   

e)

almindelig kulturpleje,

   

f)

opformering

   

g)

høst,

   

h)

hygiejne,

   

i)

behandlinger,

   

j)

pakning

   

k)

oplagring,

   

l)

transport og

   

m)

administration

 

2)

Leverandøren skal registrere alle forekomster af planteskadegørere i eller på plantematerialet samt alle foranstaltninger, herunder kemiske behandlinger, der foretages i forbindelse hermed.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører
- dele af Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 2000/29/EF (EFT 2000, L 169, s. 1), som ændret ved kommissionsdirektiv 2002/28/EF (EFT 2002, L 77, s. 23),
- rådsdirektiv 92/33/EØF (EFT 1992, L 157, s. 1),
- rådsdirektiv 92/34/EØF (EFT 1992, L 157, s. 10),
- rådsdirektiv 98/56/EF (EFT 1998, L 226, s. 16),
- Kommissionsdirektiv 92/70/EØF (EFT 1992, L 250, s. 37),
- Kommissionsdirektiv 92/90/EØF (EFT 1992, L 3444, s. 38),
- Kommissionsdirektiv 92/105/EØF (EFT 1992, L 4, s. 22), som senest ændret ved rådsdirektiv 93/19/EØF (EFT 1993, L 96, s. 33),
- Kommissionsdirektiv 93/48/EØF (EFT 1993, L 250, s. 1),
- Kommissionsdirektiv 93/49/EØF (EFT 1993, L 250, s. 9), som ændret ved kommissionsdirektiv 1999/67/EF (EFT 1999, L 164, s. 78),
- Kommissionsdirektiv 93/51/EØF (EFT 1993, L 250, s. 24),
- Kommissionsdirektiv 93/61/EØF (EFT 1993, L 250, s. 19),
- Kommissionsdirektiv 93/62/EØF (EFT 1993, L 250, s. 29),
- Kommissionsdirektiv 93/64/EØF (EFT 1993, L 250, s. 33),
- Kommissionsdirektiv 93/79/EØF (EFT 1993, L 256, s. 25),
- Kommissionsdirektiv 1999/66/EF (EFT 1999, L 164, s. 76),
- Kommissionsdirektiv 1999/68/EF (EFT 1999, L 172, s. 42),
- Kommissionsdirektiv 2001/32/EF (EFT 2001, L 127, s. 38), som ændret ved kommissionsdirektiv 2002/29/EF (EFT 2002, L77, s. 26),
- Kommissionsbeslutning 2001/536/EF (EFT 2001, L 193, s. 26).