Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 35 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan godkende undtagelser fra lovens bestemmelser efter forslag fra vedkommende institutions konsistorium eller, hvis forslaget kun vedrører enkelte dele af institutionen, fra de direkte berørte organer. Forslag sendes til undervisnings- og forskningsministeren af rektor med dennes bemærkninger. Hvis forslaget ikke er stillet af konsistorium, skal en udtalelse fra konsistorium medsendes.«

2. I § 35 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Hvis forslaget ikke nyder tilslutning fra alle 3 grupper i vedkommende organ, skal en udtalelse fra den eller de protesterende grupper medsendes til undervisnings- og forskningsministeren.«

3. § 35 a ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1989.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. maj 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bertel Haarder

Officielle noter

Ingen