Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.m.

(Frie erhvervsskoler, forenkling, decentralisering og regelsanering)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 480 af 22. juni 1990, som ændret ved lov nr. 321 af 29. maj 1991og § 1 i lov nr. 133 af 26. februar 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

» Stk. 5. En skole, der udbyder erhvervsuddannelser i medfør af § 18, stk. 2, kan uanset bestemmelserne i stk. 1-3 opkræve betaling for deltagelse i undervisningen m.v. Dette gælder dog kun, hvis skolen ikke modtager samme tilskud fra staten som en godkendt erhvervsskole.«

2. § 47, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I nævnets møder deltager 2 tilforordnede udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i forening og 1 tilforordnet udpeget af undervisnings- og forskningsministeren.«

§ 2

I lov nr. 434 af 13. juni 1990 om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 3 :

» Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan godkende, at skoler, som ikke er erhvervsskoler, kan udbyde uddannelser efter denne lov. Det er en betingelse for godkendelsen, at skolen efter erhvervsuddannelseslovens § 18, stk. 2, udbyder mindst en af de skoleperioder, der er godkendt efter § 4, stk. 2 eller 3. Godkendelsen kan tilbagekaldes.«

2. I § 15 indsættes som stk. 5 :

» Stk. 5. En skole, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser i medfør af § 2, stk. 3, kan uanset bestemmelserne i stk. 1-3 opkræve betaling for deltagelse i undervisningen m.v. Dette gælder dog kun, hvis skolen ikke modtager samme tilskud fra staten som en godkendt erhvervsskole.«

§ 3

I lov nr. 432 af 13. juni 1990 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 9 affattes således:

» § 9. Med henblik på at social- og sundhedsassistenter og andre ansøgere kan opfylde de almene betingelser for adgang til de videregående social- og sundhedsuddannelser, afholdes en fælles adgangsprøve. Ansøgerne betaler helt eller delvis udgifterne til afholdelsen af prøven.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om prøvens indhold og afvikling og om betalingen.«

2. § 18, stk. 3 og 4 , ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 3. Amtsrådet kan bestemme, at eleverne selv anskaffer lærebøger til brug ved undervisningen i obligatoriske områdefag og i begrænset omfang øvrige undervisningsmidler. Amtsrådet kan endvidere bestemme, at eleverne betaler for fotokopier til undervisningsbrug. Betalingen for fotokopier kan fastsættes som en gennemsnitsbetaling for skolens elever eller for grupper af elever på skolen.«

§ 4

I lov nr. 210 af 5. april 1989 om erhvervsskoler, som ændret ved lov nr. 281 af 2. maj 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes efter stk. 2:

» Stk. 3. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og injuriesøgsmål træffes af erhvervsskolens bestyrelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. § 25 ophæves.

3. I § 26 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Andre skoler end erhvervsskoler, institutioner og virksomheder, der udbyder tilgrænsende erhvervsrettet uddannelse i medfør af stk. 2 eller § 27, kan opkræve betaling for deltagelse i undervisning m.v. Dette gælder dog kun, hvis skolen ikke modtager samme tilskud fra staten som en godkendt erhvervsskole.«

§ 5

I lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 542 af 12. juli 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og injuriesøgsmål træffes af teknikums bestyrelse.«

2. § 6 a affattes således:

» § 6 a. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser inden for nærmere fastsatte områder ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 6

I lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 544 af 12. juli 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 2, 2. pkt. , affattes således:

»Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og injuriesøgsmål træffes af handelshøjskolens styrelsesråd henholdsvis handelshøjskoleafdelingens bestyrelse.«

2. § 8 a affattes således:

» § 8 a. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser inden for nærmere fastsatte områder ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 7

I lov om statsstøtte til visse private seminarier, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 31. juli 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 4, 2. pkt. , affattes således:

»Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og injuriesøgsmål træffes af seminariets bestyrelse.«

2. § 3 ophæves.

3. § 3 a affattes således:

» § 3 a. Efter nærmere regler fastsat af undervisnings- og forskningsministeren kan klager over et seminariums afgørelser indbringes for ministeren.«

§ 8

I lov nr. 212 af 5. april 1989 om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 2, 2. pkt. , ophæves.

2. Efter § 14 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 3 a

Klage

§ 14 a. Efter nærmere regler fastsat af undervisnings- og forskningsministeren kan klager over et seminariums afgørelser indbringes for ministeren.«

§ 9

I lov nr. 318 af 16. maj 1990 om uddannelse til håndarbejdslærer foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 2, 2. pkt. , ophæves.

2. Efter § 14 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 3 a

Klage

§ 14 a. Efter nærmere regler fastsat af undervisnings- og forskningsministeren kan klager over et seminariums afgørelser indbringes for ministeren.«

§ 10

I lov om Den Grafiske Højskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 12. juli 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2 , udgår »efter godkendelse af Undervisningsministeriet«.

2. I § 3, stk. 3 , ændres »fastsætter« til: »kan fastsætte«.

3. I § 5 ændres »fastsætter« til: »kan fastsætte«.

4. § 7 a affattes således:

» § 7 a. Efter nærmere regler fastsat af undervisnings- og forskningsministeren kan klager over højskolens afgørelser indbringes for ministeren.«

§ 11

I lov nr. 431 af 13. juni 1990 om gymnasiet m.v. indsættes efter § 26:

» § 26 a. En tjenestemand, der efter amtskommunernes overtagelse af statsskolerne m.v. har opretholdt ansættelsesforholdet til staten, har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af institutionens overtagelse.

Stk. 2. Amtskommunen afholder uden refusion fra staten lønudgifterne, herunder eventuelt ventepenge, rådighedsløn og efterindtægt af løn, til alle tjenestemænd, herunder tjenestemænd, der har opretholdt deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelsen af arbejdet ved det amtskommunale skolevæsen.

§ 26 b. Staten afholder pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemandsansatte lærere ved amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes gymnasieskoler m.v. Staten yder tilskud til pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemandsansatte lærere ved Københavns Kommunes gymnasieskoler m.v.

Stk. 2. For så vidt angår andet tjenestemandsansat personale end rektorer og lærere afholder staten pensionsudgifterne til ansatte, der har opretholdt deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd. Amtskommunen refunderer staten udgifterne i forhold til den del af den ansattes pensionsalder, der er optjent efter l. januar 1986.

Stk. 3. For så vidt angår andet tjenestemandsansat personale end rektorer og lærere, der i forbindelse med statsskolernes overgang er overgået til tjenestemandsansættelse i amtskommunen, afholder amtskommunen pensionsudgifterne. Staten refunderer amtskommunen udgifterne til pension i forhold til den del af den ansattes pensionsalder, der er optjent som statstjenestemand indtil 31. december 1985.«

§ 12

I lov nr. 433 af 13. juni 1990 om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. indsættes efter § 35:

» § 35 a. En tjenestemand, der efter amtskommunernes overtagelse af statsskolerne m.v. har opretholdt ansættelsesforholdet til staten, har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af institutionens overtagelse.

Stk. 2. Amtskommunen afholder uden refusion fra staten lønudgifterne, herunder eventuelt ventepenge, rådighedsløn og efterindtægt af løn, til alle tjenestemænd, herunder tjenestemænd, der har opretholdt deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelsen af arbejdet ved det amtskommunale skolevæsen.

§ 35 b. Staten afholder pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemandsansatte lærere ved amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes gymnasieskoler m.v. Staten yder tilskud til pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemandsansatte lærere ved Københavns Kommunes gymnasieskoler m.v.

Stk. 2. For så vidt angår andet tjenestemandsansat personale end rektorer og lærere afholder staten pensionsudgifterne til ansatte, der har opretholdt deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd. Amtskommunen refunderer staten udgifterne i forhold til den del af den ansattes pensionsalder, der er optjent efter l. januar 1986.

Stk. 3. For så vidt angår andet tjenestemandsansat personale end rektorer og lærere, der i forbindelse med statsskolernes overgang er overgået til tjenestemandsansættelse i amtskommunen, afholder amtskommunen pensionsudgifterne. Staten refunderer amtskommunen udgifterne til pension i forhold til den del af den ansattes pensionsalder, der er optjent som statstjenestemand indtil 31. december 1985.«

§ 13

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 3. juli 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 39 a, stk. 2, nr. 5 , indsættes efter »optagelse«: », hel eller delvis fri forplejning«.

2. I § 41 indsættes som stk. 3 :

» Stk. 3 . Amtsrådet forestår administrationen af tjenestemandspensioner m.v. til folkeskolens lærere og deres efterladte.«

§ 14

I lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 10. januar 1987, affattes § 14 a således:

» § 14 a. Journalisthøjskolens afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 2 . Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 15

I lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 177 af 20. marts 1987, affattes § 3 således:

» § 3. En social højskoles afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 16

I lov om oprettelse af et pædagogisk institut, jf. lovbekendtgørelse nr. 423 af 16. juni 1987, affattes § 8 a således:

» § 8 a. Instituttets afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 17

I lov om statsstøtte til Den Frie Lærerskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 10. februar 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 2, ændres », og« til: ».«, og § 1, nr. 3, ophæves.

2. § 3 a affattes således:

» § 3 a . Efter nærmere regler fastsat af undervisnings- og forskningsministeren kan klager over lærerskolens afgørelser indbringes for ministeren.«

§ 18

I lov nr. 347 af 24. maj 1989 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse - deltidsuddannelser og enkeltfagskurser) indsættes efter § 10:

» § 10 a. En institutions afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 19

I lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, ophæves § 1, stk. 8-10, og i stedet indsættes:

» Stk. 8. Undervisnings- og forskningsministeren godkender uddannelsessteder i praktik og kan fastsætte nærmere regler om uddannelsen efter forhandling med sundhedsministeren.

Stk. 9. En terapiassistentskoles afgørelse efter regler fastsat i medfør af stk. 8 kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 10. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 11. Undervisnings- og forskningsministeren kan bestemme, at afgørelser vedrørende en terapiassistentskoles drift og virksomhed ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 12. Undervisnings- og forskningsministeren kan yde tilskud til undervisningen m.v. på private terapiassistentskoler, der udbyder uddannelser, som kan danne grundlag for autorisation som terapiassistent.«

§ 20

I lov nr. 142 af 26. april 1972 om fodterapeuter, som ændret ved § 32 i lov nr. 217 af 23. april 1986, ophæves § 1, stk. 6-8, og i stedet indsættes:

» Stk. 6. Undervisnings- og forskningsministeren godkender fodterapeutskoler og kan fastsætte nærmere regler om uddannelsen efter forhandling med sundhedsministeren.

Stk. 7. Efter nærmere regler fastsat af undervisnings- og forskningsministeren kan klager over en skoles afgørelser indbringes for ministeren.«

§ 21

I lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger, som ændret senest ved § 15 i lov nr. 310 af 4. juni 1986, ophæves § 11, stk. 5 og 6 , og i stedet indsættes:

» Stk. 5. En uddannelsesinstitutions afgørelser efter regler fastsat i medfør af stk. 3 kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 6. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage efter stk. 5 og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 7. Undervisnings- og forskningsministeren kan bestemme, at afgørelser vedrørende en uddannelsesinstitutions drift og virksomhed ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 22

I lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret ved § 34 i lov nr. 217 af 23. april 1986, ophæves § 2, stk. 5 og 6 , og i stedet indsættes:

» Stk. 5. Danmarks Jordemoderskoles afgørelser efter regler fastsat i medfør af stk. 4 kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 6. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage efter stk. 5 og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 7. Undervisnings- og forskningsministeren kan bestemme, at afgørelser vedrørende skolens drift og virksomhed ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 23

I lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, ophæves § 2, stk. 4, og i stedet indsættes:

» Stk. 4. Bestemmelser om uddannelse af sygeplejersker fastsættes af undervisnings- og forskningsministeren efter forhandling med sundhedsministeren.

Stk. 5. En sygeplejeskoles afgørelser efter regler fastsat i medfør af stk. 4 kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 6. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 24

I lov nr. l00 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret ved § 36 i lov nr. 217 af 23. april 1986, ophæves § 2, stk. 5 og 6 , og i stedet indsættes:

» Stk. 5. En uddannelsesinstitutions afgørelser efter regler fastsat i medfør af stk. 4 kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 6. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage efter stk. 5 og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 7. Undervisnings- og forskningsministeren kan bestemme, at afgørelser vedrørende en uddannelsesinstitutions drift og virksomhed ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 25

I lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som senest ændret ved lov nr. 948 af 27. december 1991, ophæves § 34, stk. 3 og 4 , og i stedet indsættes:

» Stk. 3. Efter nærmere regler fastsat af undervisnings- og forskningsministeren kan klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser truffet i medfør af regler fastsat efter stk. 2 indbringes for ministeren.«

§ 26

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6. december 1990, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 238 af 8. april 1992, ophæves § 14, stk. 2 , og i stedet indsættes:

» Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter dog regler om uddannelsen på socialpædagogisk højskole.

Stk. 3. Højskolens afgørelser efter regler fastsat i medfør af stk. 2 kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 4. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler for adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 5. Undervisnings- og forskningsministeren kan bestemme, at afgørelser vedrørende højskolens drift og virksomhed ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 6 og 7.

§ 27

I lov nr. 142 af 13. maj 1964 om en statsskole som forsøgscenter for 8.-10. skoleår indsættes i § 1 som stk. 2 :

» Stk. 2. Kommunen og amtskommunen betaler efter samme regler som ved friskoler og private grundskoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v., bidrag til staten for hver elev, der er hjemmehørende i henholdsvis kommunen eller amtskommunen, og som er optaget på skolen.«

§ 28

I § 1 i lov nr. 214 af 5. april 1989 om kommuners og amtskommuners bidrag til statslige og private skoler og kurser, som ændret ved § 44, stk. 3, i lov nr. 411 af 6. juni 1991, udgår »og ved Statens Pædagogiske Forsøgscenters Skole i Rødovre«.

§ 29

Stk. 1. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter regler om uddannelsen af hospitalslaboranter, herunder deres videre uddannelse, kliniske diætister, bandagister, økonomaer og radiografer.

Stk. 2. Efter nærmere regler fastsat af undervisnings- og forskningsministeren kan klage over en uddannelsesinstitutions afgørelser indbringes for ministeren.

§ 30

I lov om folkebiblioteker, jf. lovbekendtgørelse nr. 384 af 22. august 1985, som ændret senest ved lov nr. 227 af 6. april 1990, ophæves § 17, stk. 3 og 4.

§ 31

I lov nr. 217 af 23. april 1986 om ændring af forskellige uddannelses-, tilskuds- og styrelseslove m.m. (Delegations- og klagebestemmelser) ophæves § 39.

§ 32

Stk. 1. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter tidspunktet for de enkelte bestemmelsers ikrafttræden.

Stk. 2. Lov nr. 216 af 16. juni 1958 om erhvervelse af arealer til Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole, ophæves.

Stk. 3. Lov nr. 154 af 31. maj 1961 om udbygning og ombygning m.v. af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ophæves.

Stk. 4. Lov nr. 226 af 22. juni 1962 om offentlig skolebespisning ophæves.

Stk. 5. Lov nr. 187 af 22. maj 1963 om udbygning af Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi ophæves.

Stk. 6. Lov nr. 203 af 4. juni 1965 om erhvervelse af arealer til Københavns Teknikum ophæves.

Stk. 7. Lov nr. 231 af 3. juni 1967 om udbygning af Københavns Teknikum ophæves.

Stk. 8. Lov nr. 209 af 31. maj 1968 om universiteternes udbygning ophæves.

Stk. 9. Lov nr. 247 af 4. juni 1969 om amtsrådenes og amtskommunernes overtagelse af skolerådenes og skolefondenes opgaver m.v. ophæves.

Stk. 10. Lov nr. 176 af 29. april 1970 om udbygningen af Odense Universitetscenter ophæves.

Stk. 11. Lov nr. 307 af 8. juni 1977 om udbygning af Panum Instituttet ved Københavns Universitet, Københavns Tandlægehøjskole m.v. ophæves.

Stk. 12. Lov nr. 354 af 4. juni 1986 om uddannelse af erhvervspiloter ophæves.

Stk. 13. Lov nr. 140 af 7. marts 1990 om nedlæggelse af Landscentralen for Undervisningsmidler ophæves.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bertel Haarder

Officielle noter

Ingen