Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om gymnasiet m.v. og af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.

(Tilskuds- og bidragsbestemmelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 431 af 13. juni 1990 om gymnasiet m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Private gymnasieskoler skal være selvejende institutioner, hvis vedtægter godkendes af undervisnings- og forskningsministeren efter nærmere fastsatte regler, jf. dog § 31. Private gymnasieskoler skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. Undervisnings- og forskningsministeren kan i øvrigt fastsætte regler for godkendelsen, herunder om anmeldelsesfrister og anmeldelsesdepositum.«

2. § 10, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»De bestyrelsesmedlemmer, der ikke er repræsentanter for personale og elever, skal udgøre et flertal i bestyrelsen.«

3. I § 16, stk. 2, indsættes efter »efteruddannelse«: », til uddannelse af studievejledere«.

4. § 18 ophæves.

5. Efter § 18 indsættes:

» Driftstilskud

§ 18 a. Staten yder et generelt driftstilskud til private gymnasieskoler ud fra antal årselever ved skolerne.

Stk. 2. Antal årselever beregnes som 7/12 af antal elever opgjort 5. september året før finansåret sammenlagt med 5/12 af antal elever pr. 5. september i finansåret. Antal årselever ved kostafdelinger beregnes på samme måde, jf. § 18 d.

Stk. 3. Det gennemsnitlige tilskud pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove som en procentdel af den senest regnskabsopgjorte amtskommunale udgift pr. fuldtidselev i gymnasiet, på studenterkurser og på 2-årige forløb til højere forberedelseseksamen pris- og lønreguleret frem til det pågældende finansår.

§ 18 b. Den samlede driftstilskudsbevilling udgøres af driftstilskudsbevillingen efter § 18 a og driftstilskudsbevillingen til private hf-kurser, jf. § 30 a i lov om højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. Af den samlede driftstilskudsbevilling fastsættes på de årlige finanslove et særligt tilskud til vikarudgifter og sygeundervisning, som fordeles mellem de private gymnasieskoler og hf-kurser af en vikarkasse, hvis vedtægter godkendes af undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 2. Driftstilskudsbevillingen med fradrag af bevillingen til vikarkassen, jf. stk. 1, opdeles i en skoletilskudspulje og en taxametertilskudspulje. På de årlige finanslove fastsættes, hvor stor en del af driftstilskudsbevillingen der afsættes til skoletilskudspuljen og til taxametertilskudspuljen.

Stk. 3. Skoletilskudspuljen fordeles med samme beløb til hver af de private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser. Taxametertilskudspuljen fordeles til de enkelte skoler og kurser ud fra antallet af årselever, jf. § 18 a, og med hensyntagen til uddannelsens art og lærernes løntrinsfordeling ved skolen. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen, herunder på hvilken måde elever ved uddannelser efter § 21, stk. 2, skal medregnes.

Stk. 4. Ved ændring i antallet af årselever, der følger af, at antallet af elever pr. 5. september i finansåret afviger fra antallet 5. september året før finansåret, reguleres tilskuddet til den enkelte skole ud fra det gennemsnitlige tilskud pr. årselev, der er fastsat på finansloven, jf. § 18 a, stk. 3, og afvigelsen i antallet af årselever.

Stk. 5. I det finansår, hvor en skole oprettes, opgøres antal årselever forholdsmæssigt, jf. § 18 a, stk. 2, og der tildeles skolen et driftstilskud pr. årselev, som svarer til det gennemsnitlige driftstilskud, der er fastsat på finansloven, jf. § 18 a, stk. 3.

Bygningstilskud

§ 18 c. Staten yder bygningstilskud til private gymnasieskoler ud fra antal elever pr. 5. september året før finansåret. Det gennemsnitlige bygningstilskud pr. elev fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Af bygningstilskudsbevillingen, jf. stk. 1, ydes forlods til skolerne et afviklingstilskud til udgifter til renter af lån i skolernes bygninger, husleje, skatter og afgifter samt til særlige vedligeholdelsesudgifter, der er godkendt som refusionsberettigede af undervisnings- og forskningsministeren inden en af ministeren fastsat frist.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om fastlæggelsen af afviklingstilskud og deres løbetid samt om fordelingen af bygningstilskud i øvrigt til skolerne.

Tilskud til kostafdelinger

§ 18 d. Staten yder tilskud til kostafdelinger ved private gymnasieskoler ud fra antal årskostelever og et tilskud pr. årskostelev. Tilskuddet pr. årskostelev fastsættes på de årlige finanslove, jf. § 18 a, stk. 2, om beregningen af antal årselever.

Specielle tilskud

§ 18 e. Staten yder tilskud til private gymnasieskoler til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring for elever med svære handicap, som er godkendt af Undervisnings- og Forskningsministeriet. Tilskuddet fastsættes på finansloven og reguleres ud fra antallet af elever, der ydes tilskud til, og det faktiske tilskud pr. elev.

§ 18 f. Staten yder tilskud til nedbringelse af betaling for undervisningen m.v. og til nedbringelse af betaling for ophold på en privat kostafdeling inden for bevillinger, der fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet til nedbringelse af betaling for undervisningen m.v. administreres af en særlig kasse, hvis vedtægter godkendes af undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 2. Tilskuddet til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling ydes med et beløb pr. årselev under 18 år den 5. september året før finansåret henholdsvis den 5. september i finansåret, jf. § 18 a, stk. 2. Skolen træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles til nedsættelse af betalingen for ophold for elever under 18 år.

§ 18 g. Staten yder tilskud til enkeltfagsundervisning på særskilt oprettede hold ved private gymnasieskoler. Tilskuddet ydes med en procentdel af det gennemsnitlige tilskud pr. årselev, jf. § 18 a, stk. 3, efter nærmere af undervisnings- og forskningsministeren fastsatte regler.

Tilskudsbetingelser m.m.

§ 18 h. Tilskuddene til private gymnasier i henhold til denne lov skal anvendes til skole- og undervisningsvirksomhed. Herudover disponerer skolerne frit ved anvendelsen af følgende tilskud under et, idet formålene med de pågældende tilskud forudsættes opfyldt:

 • 1) Driftstilskud i henhold til § 18 a.
 • 2) Bygningstilskud i henhold til § 18 c.
 • 3) Tilskud til kostafdelinger i henhold til § 18 d.
 • 4) Tilskud til elever med svære handicap i henhold til § 18 e.
 • 5) Tilskud til enkeltfagsundervisning i henhold til § 18 g.

Stk. 2. Skolerne kan opspare tilskud til anvendelse i følgende finansår og optage lån til skole- og undervisningsvirksomhed.

Stk. 3. Skolens bestyrelse er ansvarlig for skolens økonomiske drift over for undervisnings- og forskningsministeren.

§ 18 i. Tilskud til private gymnasieskoler i henhold til denne lov kan kun ydes til skoler, som opfylder følgende betingelser:

 • 1) Skolen skal have haft mindst 12 elever pr. klasse, beregnet enten som et gennemsnit af elevtallet den 5. september året før finansåret og det forudgående år eller som elevtallet den 5. september året før finansåret.
 • 2) Skolens rektor og lærere skal være aflønnet efter de for offentlige gymnasieskoler gældende regler.
 • 3) Skolens rektor og lærere skal være medlemmer af vedkommende pensionskasse eller over for undervisnings- og forskningsministeren godtgøre, at der på anden måde er sikret dem en passende pension.

§ 18 k. Den private gymnasieskole skal have andre indtægter end statstilskuddene. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 18 l. Tilskud efter denne lov udbetales endeligt inden for det enkelte finansår. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om udbetaling af forskud i løbet af finansåret, indtil grundlaget for tilskudsberegningen er opgjort.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan for skoler, som ikke følger bestemmelserne i denne lov eller de regler, som ministeren har fastsat, tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde, eventuelt kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen har været fejlagtigt.

Stk. 3. Tilskud, der bortfalder eller tilbagebetales i medfør af stk. 2, tilfalder staten.

Stk. 4. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

Tilskud til kombinerede skoler

§ 18 m. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte særlige regler om tilskud til institutioner, som består af både en privat gymnasieskole og et privat hf-kursus, en privat kostafdeling, en privat efterskole eller en fri grundskole.

Regnskab og revision

§ 18 n. De private gymnasieskolers regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne opstilles og revideres efter regler, der fastsættes af undervisnings- og forskningsministeren. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

Stk. 2. Den i § 18 b, stk. 1, nævnte vikarkasse og den i § 18 f, stk. 1, nævnte særlige kasse fører regnskaber for tilskudsbevillingerne efter § 18 b, stk. 1, og § 18 f, stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om opstilling og revision af regnskaberne. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

Amtskommunale bidrag m.v.

§ 18 o. En elev anses for hjemmehørende i den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregistret den 5. september året før bidragsopkrævningen (bopælskommunen), og i den amtskommune (hjemamtskommunen), hvor elevens bopælskommune ligger.

§ 18 p. Til almindelig undervisning betaler hjemamtskommunen bidrag til staten for hver elev, der er optaget på en privat gymnasieskole eller på Sorø Akademis Skole.

Stk. 2. Amtskommunens bidrag udgør statens gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. § 18 a, stk. 3, og § 18 g, og statens gennemsnitlige bygningstilskud pr. elev, jf. § 18 c.

Stk. 3. Til almindelig undervisning betaler bopælskommunen bidrag til staten for hver elev, der er optaget i 1.-10. klasse på Sorø Akademis Skole, efter bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler.

Stk. 4. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved opkrævningen af bidrag.

§ 18 q. Til undervisning m.v. af elever med svære handicap, som er optaget på en privat gymnasieskole eller på Sorø Akademis Skole, betaler elevens hjemamtskommune bidrag til staten, som svarer til statens gennemsnitlige budgetterede tilskud pr. elev for ekstraudgifter til lærertimer og hjælpemidler, jf. § 18 e. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om beregningen og fremgangsmåden ved opkrævningen af bidraget.

§ 18 r. Amtskommunen betaler undervisningsafgiften for elever, som er henvist til private gymnasieskoler.

Stk. 2. Såfremt Sorø Akademis Skole drives som privat gymnasieskole, betragtes elever, der efter eget ønske optages på skolen, som henvist, jf. stk. 1.

Stk. 3. Den amtskommunale betaling efter stk. 2 kan højst udgøre forskellen mellem den gennemsnitlige amtskommunale udgift pr. fuldtidselev i gymnasiet, på studenterkursus og på 2-årige forløb til højere forberedelseseksamen og det gennemsnitlige tilskud pr. årselev, jf. § 18 a, stk. 3.

§ 18 s. Amtskommunernes og kommunernes bidrag til staten kan modregnes i statstilskuddet til amtskommunerne og kommunerne.

§ 18 t. Skolerne skal hvert år sende elevernes hjemamtskommuner en fortegnelse over alle elever fra amtskommunen, som pr. 5. september er tilmeldt skolen, og som skal indgå i tilskudsberegningen efter §§ 18 a-18 g og bidragsopkrævningen efter §§ 18 o-18 q. Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om elevernes personnumre.

Stk. 2. Hjemamtskommunen returnerer en attesteret fortegnelse efter stk. 1 til skolen over elever, som pr. 5. september er hjemmehørende i amtskommunen, og som ikke er tilmeldt en anden gymnasieskole eller et andet kursus.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren indkalder oplysninger fra skolerne til brug for fastlæggelsen af tilskud, der attesteres af skolens revisor, og kan pålægge skolerne, jf. § 15, og de i §§ 18 b og 18 f nævnte kasser at indsende statistiske oplysninger og oplysninger vedrørende økonomiske forhold, herunder regnskaber.«

6. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Amtskommunerne betaler bidrag til staten for de i stk. 1 nævnte elever efter bestemmelserne i § 18 p.«

7. § 27 affattes således:

» § 27. Ud over de i §§ 18 a-18 g og 18 r nævnte tilskud kan der på de årlige finanslove bevilges et særligt tilskud til driften af Sorø Akademis Skole.

Stk. 2. Så længe Sorø Akademis Skole drives af staten, udøver undervisnings- og forskningsministeren de beføjelser, der i denne lov er tillagt amtsrådet.«

8. Efter § 27 indsættes i kapitel 5:

» § 27 a. Statstjenestemænd ansat ved Sorø Akademis Skole ved overgang til en selvejende institution kan vælge at opretholde ansættelsesforholdet som statstjenestemand. Skolen afholder lønudgifterne, herunder eventuelt udgifterne til ventepenge, rådighedsløn og efterindtægt af løn. Pensionsudgifter afholdes af staten.

Stk. 2. Ved overgang til selvejende institution kan udstyr og inventar m.v., der er finansieret af bevillingerne fra Undervisnings- og Forskningsministeriet, overgå vederlagsfrit til den selvejende institution.

§ 27 b . Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om betaling amtskommunerne imellem i de tilfælde, hvor en elev optages på en gymnasieskole i en anden amtskommune end hjemamtskommunen.

Stk. 2. På grundlag af elevtalsoplysninger pr. 5. september kan Københavns og Frederiksberg Kommuner opkræve betaling for kursister ved kommunens studenterkursus fra hjemamtskommunen. Betalingen svarer til den gennemsnitlige årlige udgift pr. kursist til driften af det pågældende kursus.«

9. § 29, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

§ 2

I lov nr. 433 af 13. juni 1990 om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Private kurser skal være selvejende institutioner, hvis vedtægter godkendes af undervisnings- og forskningsministeren efter nærmere fastsatte regler. Private kurser skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. Undervisnings- og forskningsministeren kan i øvrigt fastsætte regler for godkendelsen, herunder om anmeldelsesfrister og anmeldelsesdepositum.«

2. I § 27, stk. 2, indsættes efter »efteruddannelse«: », til uddannelse af studievejledere«.

3. I § 29 ophæves stk. 5, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at deltagere i studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne skal betale et gebyr pr. fag. Gebyrets størrelse fastsættes af ministeren, som også fastsætter nærmere regler om gebyrordningen, herunder om administrationen af den.

Stk. 6. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at studerende, som indstiller sig til prøve uden at være tilmeldt undervisningen (selvstuderende), skal betale et gebyr.

Stk. 7. Indbetaling af gebyr efter stk. 5 og 6 er en betingelse for at kunne deltage i undervisning og eksaminer.

Stk. 8. Reglerne i stk. 5-7 finder ikke anvendelse, hvor der i anden lovgivning er fastsat bestemmelser om gebyr eller betaling for undervisningen.«

4. § 30 ophæves.

5. Efter § 30 indsættes i kapitel 5:

» Driftstilskud

§ 30 a. Staten yder et generelt driftstilskud til private kurser ud fra antal årskursister ved kurserne.

Stk. 2. Antal årskursister beregnes som 7/12 af antal kursister opgjort 5. september året før finansåret sammenlagt med 5/12 af antal kursister pr. 5. september i finansåret. Antal årskursister ved kostafdelinger beregnes på samme måde, jf. § 30 d.

Stk. 3. Det gennemsnitlige tilskud pr. årskursist fastsættes på de årlige finanslove som en procentdel af den senest regnskabsopgjorte amtskommunale udgift pr. elev i gymnasiet, på studenterkursus og på 2-årige forløb til højere forberedelseseksamen pris- og lønreguleret frem til det pågældende finansår.

§ 30 b. Den samlede driftstilskudsbevilling udgøres af driftstilskudsbevillingen efter § 30 a og driftstilskudsbevillingen til private gymnasieskoler, jf. § 18 a i lov om gymnasiet m.v. Af den samlede driftstilskudsbevilling fastsættes på de årlige finanslove et særligt tilskud til vikarudgifter og sygeundervisning, som fordeles mellem de private skoler og kurser af en vikarkasse, hvis vedtægter godkendes at undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 2. Driftstilskudsbevillingen med fradrag af bevillingen til vikarkassen, jf. stk. 1, opdeles i en skoletilskudspulje og en taxametertilskudspulje. På de årlige finanslove fastsættes, hvor stor en del af driftstilskudsbevillingen der afsættes til skoletilskudspuljen og til taxametertilskudspuljen.

Stk. 3. Skoletilskudspuljen fordeles med samme beløb til hver af de private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser. Taxametertilskudspuljen fordeles til de enkelte skoler og kurser ud fra antallet af årselever, henholdsvis årskursister, jf. § 30 a, og med hensyntagen til uddannelsens art og lærernes løntrinsfordeling ved skolen. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen.

Stk. 4. Ved ændring i antallet af årskursister, der følger af, at antallet af kursister pr. 5. september i finansåret afviger fra antallet 5. september året før finansåret, reguleres tilskuddet til det enkelte kursus ud fra det gennemsnitlige tilskud pr. årskursist, der er fastsat på finansloven, jf. § 30 a, stk. 3, og afvigelsen i antallet af årskursister.

Stk. 5. I det finansår, hvor et kursus oprettes, opgøres antal årskursister forholdsmæssigt, jf. § 30 a, stk. 2, og der tildeles kursuset et driftstilskud pr. årskursist, som svarer til det gennemsnitlige driftstilskud, der er fastsat på finansloven, jf. § 30 a, stk. 3.

Bygningstilskud

§ 30 c. Staten yder bygningstilskud til private kurser ud fra antal kursister pr. 5. september året før finansåret. Det gennemsnitlige bygningstilskud pr. kursist fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Af bygningstilskudsbevillingen, jf. stk. 1, ydes forlods til kurserne et afviklingstilskud til udgifter til renter af lån i skolernes bygninger, husleje, skatter og afgifter samt til særlige vedligeholdelsesudgifter, der er godkendt som refusionsberettigede af undervisnings- og forskningsministeren inden en af ministeren fastsat frist.

Stk. 3. Undervisnings- og Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om fastlæggelsen af afviklingstilskud og deres løbetid samt om fordelingen af bygningstilskud i øvrigt til kurserne.

Tilskud til kostafdelinger

§ 30 d. Staten yder tilskud til kostafdelinger ved private kurser ud fra antal årskostkursister og et tilskud pr. årskostkursist. Tilskuddet pr. årskostkursist fastsættes på de årlige finanslove, jf. § 30 a, stk. 2, om beregningen af antal årskursister.

Specielle tilskud

§ 30 e. Staten yder tilskud til private kurser til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap, som er godkendt af Undervisnings- og Forskningsministeriet. Tilskuddet fastsættes på finansloven og reguleres ud fra antallet af kursister, der ydes tilskud til, og det faktiske tilskud pr. kursist.

§ 30 f. Staten yder tilskud til nedbringelse af betaling for undervisningen m.v. og til nedbringelse af betaling for ophold på en privat kostafdeling inden for bevillinger, der fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet til nedbringelse af betaling for undervisningen administreres af en særlig kasse, hvis vedtægter godkendes af undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 2. Tilskuddet til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling ydes med et beløb pr. årskursist under 18 år den 5. september året før finansåret henholdsvis den 5. september i finansåret, jf. § 30 a, stk. 2. Kursuset træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles til nedsættelse af betalingen for ophold for de under 18-årige kursister.

§ 30 g. Staten yder tilskud til enkeltfagsundervisning på særskilt oprettede hold ved private kurser, som også tilbyder et fuldt toårigt forløb. Tilskuddet ydes med en procentdel af det gennemsnitlige tilskud pr. årskursist, jf § 30 a, stk. 3, efter nærmere af undervisnings- og forskningsministeren fastsatte regler.

Seminariernes hf-kurser

§ 30 h. Staten afholder udgifterne ved driften af hf-kurser tilknyttet statsseminarier.

Stk. 2. Udgiften ved driften af hf-kurserne tilknyttet private seminarier afholdes efter bestemmelsen i stk. 1.

Tilskudsbetingelser m.m.

§ 30 i. Tilskuddene til private kurser i henhold til denne lov skal anvendes til skole- og undervisningsvirksomhed. Herudover disponerer kurserne frit ved anvendelsen af følgende tilskud under eet, idet formålene med de pågældende tilskud forudsættes opfyldt:

 • 1) Driftstilskud i henhold til § 30 a.
 • 2) Bygningstilskud i henhold til § 30 c.
 • 3) Tilskud til kostafdelinger i henhold til § 30 d.
 • 4) Tilskud til kursister med svære handicap i henhold til § 30 e.
 • 5) Tilskud til enkeltfagsundervisning i henhold til § 30 g.

Stk. 2. Kurserne kan opspare tilskud til anvendelse i følgende finansår og optage lån til kursus- og undervisningsvirksomhed.

Stk. 3. Kursusets bestyrelse er ansvarlig for kursusets økonomiske drift over for undervisnings- og forskningsministeren.

§ 30 k. Tilskud til private kurser i henhold til denne lov kan kun ydes til kurser, som opfylder følgende betingelser:

 • 1) Kursuset skal have haft mindst 12 kursister pr. klasse, beregnet enten som et gennemsnit af kursisttallet den 5. september året før finansåret og det forudgående år eller som kursisttallet den 5. september året før finansåret.
 • 2) Kursusets rektor og lærere skal være aflønnet efter de for offentlige kurser gældende regler.
 • 3) Kursusets rektor og lærere skal være medlemmer af vedkommende pensionskasse eller over for undervisnings- og forskningsministeren godtgøre, at der på anden måde er sikret dem en passende pension.

§ 30 l. Det private kursus skal have andre indtægter end statstilskuddene. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 30 m. Tilskud efter denne lov udbetales endeligt inden for det enkelte finansår. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om udbetaling af forskud i løbet af finansåret, indtil grundlaget for tilskudsberegningen er opgjort.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan for kurser, som ikke følger bestemmelserne i denne lov eller de regler, som ministeren har fastsat, tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde, eventuelt kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen har været fejlagtigt.

Stk. 3. Tilskud, der bortfalder eller tilbagebetales i medfør af stk. 2, tilfalder staten.

Stk. 4. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

Tilskud til kombinerede kurser

§ 30 n. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte særlige regler om tilskud til institutioner, som består af både et privat kursus og en privat gymnasieskole, en privat kostafdeling, en privat efterskole eller en fri grundskole.

Regnskab og revision

§ 30 o. De private kursers regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne opstilles og revideres efter regler, der fastsættes af undervisnings- og forskningsministeren. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

Stk. 2. Den i § 30 b, stk. 1, nævnte vikarkasse og den i § 30 f, stk. 1, nævnte særlige kasse fører regnskaber for tilskudsbevillingerne efter § 30 b, stk. 1, og § 30 f, stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om opstilling og revision af regnskaberne. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

Amtskommunale bidrag m.v.

§ 30 p. En kursist anses for hjemmehørende i den kommune, hvor kursisten er tilmeldt folkeregistret den 5. september året før bidragsopkrævningen (bopælskommunen), og i den amtskommune (hjemamtskommune), hvor kursistens bopælskommune ligger.

§ 30 q. Til almindelig undervisning betaler hjemamtskommunen bidrag til staten for hver kursist, der er optaget på et privat kursus eller på et af de i § 30 h nævnte kurser.

Stk. 2. Amtskommunens bidrag udgør statens gennemsnitlige driftstilskud pr. årskursist, jf. § 30 a, stk. 3, og § 30 g, og statens gennemsnitlige bygningstilskud pr. kursist, jf. § 30 c.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved opkrævningen af bidrag.

§ 30 r. Til undervisning m.v. af kursister med svære handicap, som er optaget på et privat kursus eller et kursus tilknyttet et statsseminarium, betaler kursistens hjemamtskommune bidrag til staten, som svarer til statens gennemsnitlige budgetterede tilskud pr. kursist for ekstraudgifter til lærertimer og hjælpemidler, jf. § 30 e. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om beregningen og fremgangsmåden ved opkrævningen af bidraget.

§ 30 s. Amtskommunen betaler undervisningsafgiften for kursister, der henvises til private hf-kurser.

Stk. 2. Kursister, der efter eget ønske optages på Høng Gymnasiums 2-årige hf-forløb, betragtes som henvist, jf. stk. 1.

Stk. 3. Den amtskommunale betaling efter stk. 2 kan højst udgøre forskellen mellem den gennemsnitlige amtskommunale udgift pr. fuldtidselev i gymnasiet, på studenterkursus og på 2-årige forløb til højere forberedelseseksamen og det gennemsnitlige tilskud pr. årskursist, jf. § 30 a, stk. 3.

§ 30 t. Amtskommunernes bidrag til staten kan modregnes i statstilskuddet til amtskommunerne.

§ 30 u. Kurserne skal hvert år sende kursisternes hjemamtskommuner en fortegnelse over alle kursister fra amtskommunen, som pr. 5. september er tilmeldt kursuset, og som skal indgå i tilskudsberegningen efter §§ 30 a-30 g og bidragsopkrævningen efter §§ 30 p-30 r. Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om kursisternes personnumre.

Stk. 2. Hjemamtskommunen returnerer en attesteret fortegnelse efter stk. 1 til skolen over kursister, som pr. 5. september er hjemmehørende i amtskommunen, og som ikke er tilmeldt et andet kursus eller en anden gymnasieskole.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren indkalder oplysninger fra kurserne til brug for fastlæggelsen af tilskud, der attesteres af kursusets revisor, og kan pålægge kurserne, jf. § 26, og de i §§ 30 b og 30 f nævnte kasser at indsende statistiske oplysninger og oplysninger vedrørende økonomiske forhold, herunder regnskaber.«

6. § 34, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. For så vidt angår statslige kurser, herunder hf-kurser tilknyttet private seminarier, udøver undervisnings- og forskningsministeren de beføjelser, der i denne lov er tillagt amtsrådene.«

7. Efter § 36 indsættes i kapitel 7:

» § 36 a. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om betaling amtskommunerne imellem i de tilfælde, hvor en kursist optages på et kursus i en anden amtskommune end hjemamtskommunen.«

8. § 37, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-5 bliver herefter stk. 3-4.

§ 3

I lov om statsstøtte til visse private skoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 25. oktober 1988, som ændret ved § 44 i lov nr. 411 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5, ophæves.

Nr. 4, 6 og 7 bliver herefter nr. 1-3.

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte skoler benævnes frie kostskoler.«

3. I § 3 b, stk. 3, udgår »Foreningen af Private Selvejende Gymnasier, Studenterkurser og HF-kurser,».

4. § 3 e ophæves.

§ 4

I lov om statsstøtte til visse private seminarier (seminariestøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 31. juli 1991, ophæves § 1, stk. 2.

§ 5

Stk. 1. I lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 1992, ophæves §§ 3-6.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan ophæve lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1993. Dog kan den i § 1, nr. 5, nævnte § 18 c og den i § 2, nr. 5, nævnte § 30 c efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse træde i kraft senere.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om tilskud til udgifter til renter af lån i skolernes og kursernes bygninger, husleje, skatter, afgifter og særlige vedligeholdelsesarbejder samt om ydelse af statslån for perioden fra 1. januar 1993, til de i stk. 1 nævnte paragraffer træder i kraft.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte en frist for godkendelse af udgifter til renter af lån i skolens eller kursusets bygninger, husleje, skatter, afgifter og særlige vedligeholdelsesarbejder, der skal indgå i fastlæggelsen af skolens eller kursusets afviklingstilskud efter den i § 1, nr. 5, nævnte § 18 c og den i § 2, nr. 5, nævnte § 30 c.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte fornødne overgangsordninger i forbindelse med lovens gennemførelse.

§ 7

Lov om amtskommuners overtagelse af visse statsskoler og -kursus m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 438 af 27. juni 1986, og lov nr. 214 af 5. april 1989 om kommuners og amtskommuners bidrag til statslige og private skoler og kurser ophæves. Ministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af det ved § 1, nr. 5, indsatte § 18 r, stk. 2, og § 27, stk. 1, som affattet ved § 1, nr. 7.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bertel Haarder

Officielle noter

Ingen