Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

(Erhvervsuddannelsernes 1. skoleperiode og merkantile uddannelser

m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »således at der«: »senest efter gennemførelse af 2. skoleperiode«.

2. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Før begyndelsen af den enkelte uddannelse kan eleven vælge at gennemføre erhvervsuddannelsernes 1. skoleperiode. Den enkelte uddannelses skoleundervisning begynder med 2. skoleperiode.«

3. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Alle, der opfylder betingelsen i stk. 1, har krav på at blive optaget til erhvervsuddannelsernes 1. skoleperiode.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. I § 5, stk. 2, der bliver stk. 3, udgår »1. og«.

5. I § 6, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder om optagelse til 1. skoleperiode.«

6. I § 9 ændres »§ 5, stk. 2« til: »§ 5, stk. 3«.

7. § 10 ophæves.

8. § 11 ophæves.

9. § 12 affattes således:

»§ 12. Erhvervsuddannelsernes 1. skoleperiode kan for den enkelte elev vare indtil 40 uger. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om varigheden af 1. skoleperiode.

Stk. 2. Uddannelserne varer i almindelighed ikke over 4 år. Undervisningsministeren fastsætter regler om varigheden af den enkelte uddannelses skoleundervisning. Varigheden kan normalt ikke overstige 80 uger.«

10. § 19, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Staten yder tilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved skoleundervisning efter denne lov.«

11. § 22, stk. 2, ophæves.

12. § 24, stk. 1, affattes således:

»I erhvervsuddannelsernes 1. skoleperiode gives en grundlæggende orientering om og indføring i erhvervsuddannelserne. I tilknytning hertil kan der eventuelt gives orientering om andre ungdomsuddannelser. Eleven skal ved afprøvning af evner og interesser få et godt grundlag for at vælge og gennemføre uddannelse.«

13. § 24, stk. 3, ophæves.

14. I § 25, stk. 1, udgår », jf. dog § 24, stk. 3«.

15. I § 31, stk. 3, og § 48, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 4« til: »§ 5, stk. 5«.

16. § 34, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren nedsætter et erhvervsuddannelsesråd og udpeger formanden. Rådets medlemmer udpeges af følgende organisationer således:

Dansk Arbejdsgiverforening 8

Sammenslutningen af Landbrugets

Arbejdsgiverforeninger 1

Amtsrådsforeningen i Danmark,

Kommunernes Landsforening,

Københavns Kommune og

Frederiksberg Kommune i forening 1

Landsorganisationen i Danmark 9

Funktionærernes og Tjenestemændenes

Fællesråd 1«.

17. § 35, stk. 1, nr. 2, affattes således:

  • »2) Oprettelse af nye uddannelser og nedlæggelse af uddannelser, jf. § 1, stk. 3, og om indstillinger fra ad hoc-udvalg, jf. § 37, stk. 2.«

18. § 35, stk. 1, nr. 7, affattes således:

  • »7) Afgørelser om specialer, hvis det følger af § 21, stk. 3.«

19. I § 38, stk. 7, udgår »om fritagelse for 1. skoleperiode, jf. § 10, stk. 3,».

20. I § 67, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »uddannelser«: »og etablering af uddannelser begrundet i regionale hensyn«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1996, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 16 og 17, træder i kraft den 1. juli 1995.

Stk. 3. § 1, nr. 9-12 og 20, træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 4. Elever, der inden den 15. august 1996 begynder på en 2. skoleperiode i tidsmæssig forlængelse af 1. skoleperiode, kan efter eget valg få medregnet 1. skoleperiode i den samlede uddannelsestid efter de før den 1. juli 1996 gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Vig Jensen

Redaktionel note
  • (* 1) Lovbekendtgørelsen gælder først i sin helhed fra 01/01/1997, da Lov nr. 414 af 22/05/1996 først har virkning fra denne dato.