Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v. (Hjemmel til statslig dimensionering efter behov)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 29. juli 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, indsættes efter »grundskolen,»: »og for andre unge, der har behov herfor,».

2. I § 5, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »afgangsprøver«: »og hf«.

3. § 7 affattes således:

» § 7. Ved optagelse til indgangsåret indgås der en kontrakt mellem den ansættende kommunale myndighed og den unge om fremtidig ansættelse som elev i grunduddannelsen. Hvis den unge er under 18 år, kræves der tillige samtykke fra forældremyndighedens indehaver.«

4. Efter § 26 indsættes:

» § 26 a. Undervisningsministeren kan efter indhentet udtalelse fra det råd, der er nedsat i henhold til § 30, pålægge amtsrådet og kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen at foretage et årligt mindste antal elevansættelser til uddannelse til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, jf. § 3, såfremt ministeren mener, at forpligtelsen efter § 26 ikke er opfyldt.

Stk. 2. Hvor undervisningsministeren har fastsat et mindste antal elevansættelser, påhviler det fællesbestyrelsen at fordele pladserne mellem de kommunale myndigheder efter aftale med disse. Undervisningsministeren kan fastsætte en frist, inden hvilken fordelingen skal være sket.

Stk. 3. Såfremt fællesbestyrelsen ikke kan fordele elevansættelserne inden fristens udløb, fordeler undervisningsministeren elevansættelserne mellem de kommunale myndigheder, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening fastsætte regler for fordelingen af elevansættelser.

Stk. 5. Undervisningsministerens afgørelse efter stk. 1 er umiddelbart bindende for Københavns og Frederiksberg Kommuner.«

5. I § 27, stk. 2, indsættes efter »stille«: »de nødvendige«.

6. Efter § 27 indsættes:

»§ 27 a. Undervisningsministeren kan efter indhentet udtalelse fra det råd, der er nedsat i henhold til § 30, pålægge amtsrådet at udbyde et årligt mindste antal uddannelsespladser på de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser, såfremt ministeren mener, at forpligtelsen efter § 27 ikke er opfyldt. Samtidig skal amtsrådet stille de nødvendige amtskommunale praktikpladser til rådighed.

Stk. 2. Hvor undervisningsministeren har fastsat et mindste antal uddannelsespladser, påhviler det fællesbestyrelsen at fordele de primærkommunale praktikpladser, jf. uddannelsesordningen, mellem kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen efter aftale med disse. Undervisningsministeren kan fastsætte en frist, inden hvilken fordelingen skal være sket.

Stk. 3. Såfremt fællesbestyrelsen ikke kan fordele de primærkommunale praktikpladser inden fristens udløb, fordeler undervisningsministeren praktikpladserne mellem kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Kommunernes Landsforening fastsætte nærmere regler for fordelingen af praktikpladser.

§ 27 b. Rigshospitalet skal årligt optage studerende på hospitalets sygeplejeskole svarende til behovet for færdiguddannede på hospitalet.

Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt kommunalbestyrelserne i Københavns, Frederiksborgs og Roskildes amtsrådskredse efter forhandling med Rigshospitalet at stille det nødvendige antal primærkommunale praktikpladser til rådighed for studerende ved Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet i henhold til uddannelsesordningen. Såfremt der ikke kan opnås enighed om fordelingen, fordeler undervisningsministeren praktikpladserne mellem kommunalbestyrelserne.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg Kommuner fastsætte nærmere regler om fordelingen efter stk. 2.«

7. § 31, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Rådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om regler om indgangsåret, jf. § 5, stk. 3, om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet, jf. § 12, stk. 1, om fritagelse for dele af uddannelserne, jf. § 12, stk. 3, om amtsrådenes og kommunalbestyrelsernes opfyldelse af forpligtelserne efter §§ 26 og 27, jf. § 26 a og § 27 a, samt om afvigelser fra loven som led i forsøg, jf. § 33.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Vig Jensen

Officielle noter

Ingen