Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsskoler

(Uddannelser for voksne og samarbejde med

arbejdsmarkedsuddannelsescentre m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 668 af 29. juli 1992, som ændret ved lov nr. 1091 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, affattes således:

     » Stk. 3. Undervisningsministeren godkender oprettelse af nye uddannelser og kan nedlægge uddannelser. Erhvervsuddannelsesrådet afgiver indstilling herom.«

2. I § 13, stk. 2, indsættes efter »§ 4, stk. 1«:», og kan efter de faglige udvalgs bestemmelse fastsætte særlige regler om uddannelsernes varighed og struktur for denne persongruppe, jf. § 4, stk. 2«.

3. I § 16 indsættes efter »begyndt på«: », og til erhvervsuddannelse fra anden uddannelse eller beskæftigelse«.

4. I § 18, stk. 1, indsættes efter »erhvervsskoler«: »og arbejdsmarkedsuddannelsescentre«.

5. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

     »Stk. 2. Bestemmelserne i § 7, stk. 4-6, i lov om erhvervsskoler finder tilsvarende anvendelse for arbejdsmarkedsuddannelsescentre.«

     Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. I § 18, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »skoler, som ikke er erhvervsskoler« til: »andre skoler«.

7. I § 19 a, stk. 5, ændres »§ 18, stk. 2« til:»§ 18, stk. 3«.

8. § 21, stk. 3, affattes således:

     »Stk. 3. Hver uddannelse indeholder mindst eet speciale. Undervisningsministeren kan modsætte sig oprettelsen af specialer og kan nedlægge specialer. Erhvervsuddannelsesrådet afgiver indstilling herom.«

9. I § 35, stk. 1, nr. 14, ændres »stk. 4.« til: »stk. 3.«

10. § 36 affattes således:

     »§ 36. De erhvervsområdeudvalg, der er nedsat i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, medvirker inden for det enkelte udvalgs forretningsområde til Erhvervsuddannelsesrådets indstillinger i henhold til § 35, stk. 2, nr. 2 og 3, om uddannelser, der er tilrettelagt for voksne efter reglerne i § 13, stk. 2. Udvalgene kan bidrage til rådets behandling af andre spørgsmål af fælles interesse for erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser.

     Stk. 2. Undervisningsministeren indhenter en udtalelse fra vedkommende områdeudvalg om regler om erhvervsuddannelser, der er tilrettelagt for voksne i henhold til § 13, stk. 2, forinden reglerne fastsættes, jf. dog § 38.«

11. § 43, stk. 3, ophæves.

     Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 2

I lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 29. juli 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 6:

     »Stk. 6. En godkendelse efter stk. 3, jf. stk. 4, kan tilbagekaldes af undervisningsministeren. Erhvervsuddannelsesrådet afgiver indstilling herom.«

2. § 8, stk. 2, affattes således:

     » Stk. 2. Skolen kan udbyde tilskudsberettigede uddannelser m.v. i henhold til stk. 1, når skolen er godkendt hertil i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. En godkendelse kan tilbagekaldes af vedkommende myndighed.«

3. I § 9, stk. 2, udgår efter »udøve«: »de«.

4. Efter § 25 indsættes som ny paragraf:

     » § 25 a. Skolerne samarbejder med andre erhvervsskoler, arbejdsmarkedsuddannelsescentre og andre uddannelsesinstitutioner i et lokalt fællesskab. Samarbejdet kan angå udbudet af uddannelser, kurser og vejledningsaktiviteter m.v. og gensidig meddelelse af oplysninger om planlagte eller forventede initiativer. Til brug for samarbejdet kan institutionerne oprette lokale fællesudvalg.

     Stk. 2. Antallet af medlemmer af et lokalt fællesudvalg og disses fordeling på institutioner fastsættes i en samarbejdsaftale. En erhvervsskoles udvalgsmedlemmer udpeges af skolens bestyrelse.«

5. § 26, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»For arbejdsmarkedsuddannelsescentre, der meddeler erhvervsuddannelser i medfør af § 18, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, samt andre skoler, institutioner og virksomheder, der i medfør af samme lovs § 18, stk. 3, er godkendt til at meddele bestemte erhvervsuddannelser, finder reglerne i § 13 og §§ 20-23 anvendelse.«

§ 3

     § 1, nr. 1-3 og 8, og § 2, nr. 1-3, træder i kraft den 1. juli 1993. § 1, nr. 4-7 og 9-11, og § 2, nr. 4 og 5, træder i kraft den 1. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Ole Vig Jensen

Officielle noter

Ingen