Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1 Den selvejende institution
  Kapitel 2 Finansiering af refusioner og tilskud
  Kapitel 3 Refusion af udbetalt løn
  Kapitel 4 Tilskud til befordringsudgifter og andre udgifter som
  Kapitel 5 Finansiering af udgifter til foranstaltninger for elever uden
  Kapitel 6 Beregning og betaling af arbejdsgiverbidrag m.v.
  Kapitel 7 Forskellige bestemmelser
  Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

(AER-loven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Den selvejende institution

Arbejdsgivernes Elevrefusion

§ 1. Arbejdsgivernes Elevrefusion er en selvejende institution med det formål

 • 1) helt eller delvis at refundere arbejdsgivere den løn, som de udbetaler til elever under erhvervsuddannelse under elevernes skoleophold,
 • 2) at yde tilskud til arbejdsgivere til hel eller delvis dækning af afholdte befordringsudgifter eller andre udgifter afholdt i forbindelse med uddannelse af elever under erhvervsuddannelse og
 • 3) at administrere finansieringsordningen i henhold til kapitel 5.

§ 2. Loven omfatter samtlige arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, bortset fra offentlige myndigheder og private institutioner, hvis udgifter overvejende dækkes af offentlige tilskud. Undtaget er endvidere de selskaber i tilknytning til folkekirken eller andre kristne trossamfund, hvis eneste formål er at drive missionsvirksomhed uden for landet.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter regler om, hvilke arbejdsgivere der efter stk. 1 ikke skal være omfattet af loven, samt om fremgangsmåden ved ansøgning om at blive undtaget fra loven.

§ 3. Arbejdsgivernes Elevrefusion ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 8 andre medlemmer. Heraf udpeger Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark hver 4 medlemmer. Bestyrelsen udpeger formanden, som ikke må have tilknytning til nogen arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisation.

Stk. 2. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 3 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens administration.

Stk. 4. Bestyrelsen kan overlade administrationen til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 4. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Undervisnings- og Forskningsministeriet.

Stk. 3. Årsregnskabet opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med denne lov og forskrifter i henhold til loven.

§ 5. Årsregnskabet for Arbejdsgivernes Elevrefusion skal revideres af mindst to revisorer, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret revisor. Bestyrelsen udnævner revisorerne for 3 år ad gangen, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2. Ved revisorskift skal Arbejdsgivernes Elevrefusion og revisor give undervisnings- og forskningsministeren en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 3. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisorerne ved påtegning på regnskabet bekræfte, at de har revideret dette.

Stk. 4. Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet.

Stk. 5. Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, såfremt det ønskes af blot et bestyrelsesmedlem.

§ 6. Offentlige myndigheder, skoler, arbejdsgivere, elever, lærlinge og arbejdsmarkedets organisationer skal efter anmodning give Arbejdsgivernes Elevrefusion og skolerne oplysninger, der har betydning for afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag efter loven.

Kapitel 2

Finansiering af refusioner og tilskud

§ 7. Arbejdsgivernes Elevrefusion afholder udgifterne til refusion og tilskud efter § 1, nr. 1 og 2, samt udgifterne ved ordningernes administration. Takster for refusion fastsættes på de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion. Staten betaler hvert kvartal et beløb til Arbejdsgivernes Elevrefusion til dækning heraf.

Stk. 2. Den del af beløbet, der ikke viderebetales til dækning af refusionskrav eller af tilskud, skal anbringes som indestående i danske banker eller sparekasser eller eventuelt i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller af danske kommuner, i obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, der er godkendt af staten, eller i værdipapirer, som i øvrigt efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse hermed.

Stk. 3. Overskydende midler fra et år overføres til næste år og fratrækkes i statens udbetalinger i det følgende finansår.

§ 8. Arbejdsgivernes Elevrefusion giver undervisnings- og forskningsministeren oplysninger, der har betydning for fastsættelsen af takster efter § 7, stk. 1, og de kvartalsvise udbetalinger til Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Kapitel 3

Refusion af udbetalt løn

§ 9. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder refusion til de i § 2 nævnte arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn til elever under erhvervsuddannelse og til elever under uddannelser, der efter undervisnings- og forskningsministerens bestemmelse kan sidestilles hermed. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion afgiver indstilling om de uddannelser, der bør sidestilles med erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Refusion ydes ikke, såfremt der for arbejdsgiveren udføres produktivt arbejde som led i skoleopholdene af et omfang svarende til den udbetalte løn.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter betingelserne for udbetaling af refusionsbeløb.

Stk. 4. Arbejdsgivernes krav på refusion forældes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer.

Kapitel 4

Tilskud til befordringsudgifter og andre udgifter som

arbejdsgiveren har afholdt

§ 10. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion træffer beslutning om, hvorvidt og med hvilke beløb der kan ydes tilskud som nævnt i § 1, nr. 2. Beløbene ydes også for elever i uddannelser, der efter § 9 er sidestillet med erhvervsuddannelser. Bestyrelsen fastsætter betingelserne for ydelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 2. Den samlede udgift til tilskud efter stk. 1 afholdes inden for 10 pct. af årets udgifter til refusioner, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 3. Arbejdsgivernes krav på tilskud forældes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer.

§ 11. I uddannelsesområder eller dele af et uddannelsesområde vil der kunne indgås kollektive overenskomster mellem uddannelsesområdets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer vedrørende befordringsgodtgørelse til elever under erhvervsuddannelse samt andre udgifter, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med uddannelse af disse elever. Hvis sådanne overenskomster findes inden for uddannelsesområdet eller dele af uddannelsesområdet, skal de heri fastsatte ydelser udredes af samtlige arbejdsgivere inden for området, såfremt de er omfattet af § 2.

Kapitel 5

Finansiering af udgifter til foranstaltninger for elever uden

uddannelsesaftale med en virksomhed

§ 12. Arbejdsgivernes Elevrefusion opkræver bidrag til dækning af udgifterne efter § 5, stk. 1, jf. stk. 2, og § 6 i lov om tilvejebringelse af lære- og praktikpladser, visse befordrings og skolehjemsudgifter samt udgifterne ved Arbejdsgivernes Elevrefusions administration af ordningen. Bidragene opkræves hos de i § 2 nævnte arbejdsgivere.

Stk. 2. Bidraget udgør pr. fuldtidsansat lønmodtager 750 kr. i 1991, 1.000 kr. i 1992 og 1.200 kr. i 1993 og fremover, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Der betales ikke bidrag for een fuldtidsansat lønmodtager, jf. § 15, stk. 2.

Stk. 4. Bidraget efter stk. 1 bortfalder for de arbejdsgivere, der i det foregående kvartal i gennemsnit har opfyldt elevmålet, jf. § 14, stk. 2.

§ 13. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter med udgangspunkt i behovet for tilgang til fagene årligt et måltal for det antal elever under erhvervsuddannelse, der skal ansættes i løbet af det kommende år. Fastsættelsen sker på grundlag af de faglige udvalgs vurdering af, hvor mange uddannelsesaftaler der vil kunne indgås i det kommende år, og antallet af egnede elever, der ønsker en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelsesrådet afgiver en indstilling om måltallet.

Stk. 2. Det samlede måltal, jf. stk. 1, fordeles på brancher efter den senest foreliggende opgørelse over de i branchen ansatte faguddannede og elever under erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Undervisnings- og Forskningsministeriet kan hos Arbejdsmarkedets Tillægspension, erhvervsskoler og offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for fastsættelsen af måltallet efter stk. 1 og fordelingen på brancher efter stk. 2. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler herom.

§ 14. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion beregner årligt med een decimal et måltal for en elevprocent for hver branche. Dette måltal opgøres som forholdet mellem på den ene side branchens elevbestand pr. 1. oktober med fradrag for afgangen af færdiguddannede elever inden for det følgende år og med tillæg af måltallet for branchens elevtilgang fastlagt efter § 13, stk. 2, og på den anden side antallet af fuldtidsbeskæftigede i branchen det foregående år. Måltallene for branchernes elevprocent gælder for det følgende kalenderår.

Stk. 2. Virksomhedens elevmål opgøres kvartalsvis på grundlag af elevprocenten i branchen efter stk. 1 og antallet af fuldtidsbeskæftigede i virksomheden i det pågældende kvartal. Elevmålet nedrundes til nærmeste hele tal.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Elevrefusion kan hos Undervisnings- og Forskningsministeriet, andre offentlige myndigheder, Arbejdsmarkedets Tillægspension og erhvervsskolerne indhente de oplysninger, der er nødvendige til fastsættelse af elevmålet for brancher og for den enkelte arbejdsgiver. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler herom.

Kapitel 6

Beregning og betaling af arbejdsgiverbidrag m.v.

§ 15. Bidraget efter § 12, stk. 2, indbetales til Arbejdsgivernes Elevrefusion 4 gange årligt. Indbetaling af bidrag for mindre end 4 ansatte kan dog ske een gang årligt.

Stk. 2. Bidraget beregnes kvartalsvis i forhold til antallet af elever og antallet af fuldtidsbeskæftigede i det foregående kvartal. Antallet af fuldtidsbeskæftigede opgøres svarende til det fra arbejdsgiverne modtagne ATP-bidrag i en forudgående 3-måneders-periode. I det kvartalsvis beregnede arbejdsgiverbidrag fratrækkes for hver arbejdsgiver et beløb, der svarer til 1/4 af det årlige bidrag for en lønmodtager, jf. § 12, stk. 3. Dette gælder, uanset hvor mange kvartaler det ATP-bidrag, der danner grundlag for beregningen, vedrører. Ved beregningen af bidraget medtages kun ATP-bidrag, der vedrører beskæftigelse efter den 30. september 1990.

Stk. 3. Sker indbetaling ikke rettidigt, kan Arbejdsgivernes Elevrefusion pålægge arbejdsgiveren at betale renter af bidragene med 11/2 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Elevrefusion har udpantningsret for bidrag og renter.

Stk. 5. Arbejdsgivernes Elevrefusions krav på bidrag efter denne lov forældes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer.

Stk. 6. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion regler om betaling af bidrag, herunder frist for indbetalingen.

§ 16. Bestemmelserne i § 7, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på de efter § 15 opkrævede bidrag. Overskydende midler overføres til efterfølgende år. Underskud afholdes forskudsvis af Undervisnings- og Forskningsministeriet og dækkes i det følgende år af bidrag efter § 12, stk. 2.

§ 17. Arbejdsgivernes Elevrefusion udbetaler månedligt et beløb til erhvervsskolerne til dækning af godtgørelse til elever efter § 5, stk. 1, jf. stk. 2, i lov om tilvejebringelse af lære- og praktikpladser samt befordringsudgifter. Beløb til dækning af undervisningsudgifter efter § 6 i lov om tilvejebringelse af lære- og praktikpladser samt skolehjemsudgifter indbetales af Arbejdsgivernes Elevrefusion til Undervisnings- og Forskningsministeriet.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om udbetalingen fra Arbejdsgivernes Elevrefusion og om erhvervsskolernes afgivelse af regnskab for de i stk. 1 nævnte udgifter.

Kapitel 7

Forskellige bestemmelser

§ 18. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Elevrefusion efter denne lov kan indbringes for et ankenævn, der består af en formand, der skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne blive dommer, og to andre medlemmer, der udpeges af henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. Undervisnings- og forskningsministeren beskikker formanden. Medlemmerne beskikkes og udpeges for 3 år.

Stk. 2. Ankenævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at der skal betales et gebyr for ankenævnets behandling af klager.

§ 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme en anmodning fra Arbejdsgivernes Elevrefusion eller skolerne om oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. § 6.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 20. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2. Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 401 af 7. juli 1988, ophæves. Tilskud til lære- og praktikpladser ydet efter kapital 3 a udbetales fortsat efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 3. Bortfald efter § 12, stk. 4, fordeling på brancher efter § 13, stk. 2, og beregninger efter § 14 sker i 1991 på grundlag af et måltal på tilgang af 40.000 lære- og praktikpladsaftaler samt en fordeling på brancher, jf. § 13, stk. 2, på grundlag af en opgørelse pr. november 1988 af branchens faguddannede og elever under erhvervsuddannelser.

Stk. 4. Bidraget efter § 12, stk. 2, jf. § 15, stk. 2, opkræves første gang vedrørende 1. kvartal i 1991 med en sats på 250 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget forfalder første gang til betaling den 1. juni 1991 med den 14. juni 1991 som sidste rettidige indbetalingsdag. De følgende to bidrag opkræves med en sats på 250 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager og forfalder pr. 1. september og pr. 1. december 1991.

§ 21. De i § 12, stk. 1, nævnte udgifter kan lægges ud af Undervisnings- og Forskningsministeriet, indtil opkrævning hos arbejdsgiverne kan ske.

§ 22. Lovens regler om refusion og tilskud, jf. kapitel 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse for lærlinge og efg-elever.

§ 23. I lov nr. 437 af 13. juni 1990 om tilvejebringelse af lære og praktikpladser foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 1,» til: »§ 12, stk. 1,».

2. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. Skolerne kan udføre undervisning efter § 2, stk. 1, nr. 2, ved helt eller delvis at udstationere eleven i en virksomhed. Under udstationering modtager eleven alene elevløn fra virksomheden i stedet for godtgørelse efter stk. 1.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. § 6, stk. 1, affattes således:

»Undervisningen i henhold til § 2, stk. 1, finansieres efter reglerne i § 12, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.«

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 30. november 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder

Officielle noter

Ingen