Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om amtskommuners overtagelse af visse statsskoler og -kursus m.v. (Ændring af nedlæggelseskompetencen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om amtskommuners overtagelse af visse statsskoler og -kursus m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 438 af 27. juni 1986, affattes § 5 således:

»§ 5. Amtskommunerne træffer beslutning om nedlæggelse af offentlige gymnasieskoler og de dertil knyttede kursus til højere forberedelseseksamen, af offentlige studenterkursus og kursus til højere forberedelseseksamen samt af offentlige kostafdelinger. En beslutning om nedlæggelse skal ledsages af en afviklingsplan, som skal godkendes af undervisnings- og forskningsministeren.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 1989.

Givet på Christiansborg slot, den 21. december 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bertel Haarder

Officielle noter

Ingen