Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (For perioden 1. januar 1993 til 31. december 1995)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 668 af 29. juli 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 1, indsættes efter »udvalg,»: »jf. dog stk. 2,».

2. I § 31 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Skoler, hvis bestyrelser er sammensat efter reglerne i § 5, stk. 2, i lov om erhvervsskoler, kan godkende en virksomhed til at gennemføre praktikuddannelse for den enkelte elev.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 31, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »Det faglige udvalg« til: »Skolen«.

4. § 35, stk. 1, nr. 15, affattes således:

  • »15) Regler om behandling af godkendelsessager, jf. § 46.«

5. § 38, stk. 5, nr. 6, ophæves.

6. I § 38, stk. 5, sidste pkt., ændres »nr. 1, 4, 5 og 6« til: »nr. 1, 4 og 5«.

7. § 46 affattes således:

» § 46. Det faglige udvalgs eller skolens afgørelse af, om en virksomhed kan godkendes som praktiksted, træffes på grundlag af en vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat efter § 32, og om virksomheden kan give elever tilfredsstillende oplæringsforhold.

Stk. 2. Skolens afgørelse, jf. stk. 1, skal bygge på en konkret vurdering af uddannelsesmulighederne i en virksomhed for en bestemt elev.

Stk. 3. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet regler om behandling af godkendelsessager, herunder regler om frister vedrørende sagsbehandlingen.«

8. I § 47, stk. 1, ændres »Et fagligt udvalgs afgørelse« til: »Afgørelse«.

9. I § 48, stk. 1, ændres »stk. 2.« til: »stk. 3.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1993 og har gyldighed til og med den 31. december 1995.

Stk. 2. De afgørelser, som skolerne træffer i medfør af denne lov, har gyldighed til udløbet af den periode, afgørelsen omfatter.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bertel Haarder

Officielle noter

Ingen