Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Ad hoc-udvalg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. september 1993, som ændret ved lov nr. 446 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »faglige udvalg«: »eller udvalg, der varetager opgaver og funktioner som fagligt udvalg, jf. § 37, stk. 2,».

2. I § 13 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. De faglige udvalg tager efter regler fastsat i henhold til § 4, stk. 1, stilling til spørgsmål i almindelighed om elevers fritagelse for dele af en uddannelses skoleundervisning eller praktikuddannelse på grundlag af anden undervisning eller beskæftigelse.«

3. I § 37, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »De faglige udvalg«: »og udvalg, der efter stk. 2 varetager opgaver og funktioner som faglige udvalg,».

4. I § 37, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Ad hoc-udvalg kan efter undervisningsministerens bestemmelse varetage de opgaver og funktioner, som varetages af faglige udvalg og midlertidige udvalg i henhold til lovgivningen om erhvervsuddannelserne.«

5. I § 40 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Skolen kan fravige bestemmelsen i stk. 2 om udvalgets sammensætning, når det faglige udvalgs opgaver i henhold til § 37, stk. 2, varetages af et ad hoc-udvalg.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

6. I § 41, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder for udvalg, der i henhold til § 37, stk. 2, varetager opgaver og funktioner som faglige udvalg.«

7. I § 42, stk. 2, indsættes efter »De faglige udvalg«: »og udvalg, som i henhold til § 37, stk. 2, varetager opgaver og funktioner som faglige udvalg,».

8. I § 46, stk. 1, ændres »Det faglige udvalgs eller skolens afgørelse af,» til: »Afgørelse«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Vig Jensen

Redaktionel note
  • (* 1) Lovbekendtgørelsen gælder først i sin helhed fra 01/01/1997, da Lov nr. 414 af 22/05/1996 først har virkning fra denne dato.