Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om uddannelse af pædagoger (Ulønnet praktik i udlandet m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 370 af 6. juni 1991 om uddannelse af pædagoger foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 6, § 3, § 4, stk. 1, § 5, § 10, stk. 4, § 22, stk. 1, § 23, stk. 2, § 24, stk. 2, § 25, stk. 2, og § 26 ændres »Undervisnings- og forskningsministeren« til: »Undervisningsministeren«, og i § 6, stk. 1, § 7, stk. 2, § 9, stk. 2, § 11, stk. 1, § 19, stk. 1, og § 24, stk. 1, ændres »undervisnings- og forskningsministeren« til: »undervisningsministeren«.

2. I § 3 indsættes som stk. 2:

     »Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at den lønnede praktik, jf. § 2, stk. 5, for handicappede studerende og for studerende, der gennemfører dele af uddannelsen i udlandet, helt eller delvis kan erstattes af ulønnet praktik.«

3. I § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »fastlægger« til: »godkender«, og i 3. pkt. ændres »godkender« til: »fastlægger«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 1, nr. 2, har dog først virkning fra den 1. februar 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Ole Vig Jensen

Officielle noter

Ingen