Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af fiskerilov

(Overdragelige kvoteandele m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 281 af 12. maj 1999, fiskerilov, som ændret senest ved § 48 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 3, 1. pkt., udgår »og offentligt hverv«.

2. § 14, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Indtægter fra tillidsposter i fiskeriets organisationer, fra ansættelse på redningsstationer og fra offentlige hverv ligestilles med bruttoindkomsten fra erhvervsfiskeri for personer, der tidligere har været beskæftiget med erhvervsmæssigt fiskeri.«

3. I § 17, stk. 4, 1. pkt., ændres »fiskeri« til: »bierhvervsfiskeri«.

4. I § 37, stk.1, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan fastsætte regler om betingelser og vilkår for godkendelse af overdragelse af kvoteandele ifølge en tilladelse.«

5. I § 37, stk. 2, indsættes efter »tilladelse«: », herunder en rettighed til kvoteandele, der er overdragelig i henhold til regler fastsat i medfør af stk. 1«.

6. I § 37, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ved tilbagekaldelse af en tilladelse bortfalder retten til at fange den fangstmængde, der var tildelt for den pågældende periode, ligesom denne ret ikke kan overdrages af indehaveren.«

7. I kapitel 20 indsættes efter § 112:

»§ 112 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fører edb-register over overdragelige kvoteandele, jf. § 37, stk. 1. Registret er offentligt tilgængeligt.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om anmeldelse og registrering af overdragelige kvoteandele, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at udveksling af dokumenter i forbindelse med anmeldelse og registrering kan ske i elektronisk form, og at de skal indsendes til Fiskeridirektoratet i en af direktoratet foreskrevet standardiseret form.«

8. § 117, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) ret til at færdes over de jorder og private veje, der støder op til ferskvand eller saltvand, herunder ret til at færdes med motorkøretøj,«.

9. I § 117, stk. 2, nr. 4, ændres »og« til: »,«.

10. I § 117, stk. 2, nr. 5, ændres »udstyr.« til: »udstyr og«.

11. I § 117, stk. 2, indsættes som nr. 6:

»6) ret til at benytte motordrevne fartøjer i ferskvand.«

12. I § 130, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 28, stk. 2,«: »§ 32, stk. 4,«.

13. I § 130, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »tilladelse«: »eller bevilling«.

14. § 135 affattes således:

»§ 135. Udenlandske skibe, som har været anvendt til fiskeriaktiviteter, der strider mod de i § 10 nævnte EF-retsakter, mod denne lov eller mod regler fastsat i medfør af denne lov, kan tilbageholdes af kontrolmyndigheden. Kontrolmyndighedens iværksættelse af tilbageholdelse finder sted i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse.

Stk. 2. Tilbageholdelse efter stk. 1 kan kun ske, hvis det er påkrævet

1) til sikring af bevismidler,

2) til sikring af det offentliges krav på sagsomkostninger, konfiskation og bøde,

3) til sikring af forurettedes krav på tilbagelevering eller erstatning eller

4) til gennemførelse af kontrol og retsforfølgning.

Stk. 3. Der kan ikke ske tilbageholdelse efter stk. 1, hvis der er stillet sikkerhed for betalingen af de i stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte beløb, eller den, der havde rådighed over skibet under fiskeriaktiviteten, uberettiget var i besiddelse af det.

Stk. 4. Betales de i stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte beløb ikke, eller stilles der ikke sikkerhed for sådanne beløb senest 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i skibet.«

§ 2

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Mariann Fischer Boel