Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for INTERNT REGNSKABSVÆSEN ved merkonomkursus


Gældende fra 1. august 1981

TIMETAL

60 timer

FORMÅL

Formålet med faget Internt regnskabsvæsen er at give kursusdeltagerne kendskab til den del af en virksomheds økonomistyring, der knytter sig til planlægning og kontrol.

Desuden er formålet at skabe forståelse for sammenhængen mellem Internt og Eksternt regnskabsvæsen.

INDHOLD OG OMFANG

I faget Internt regnskabsvæsen behandles: 1) de enkelte elementer i virksomhedens økonomiske styringsproces, 2) grundregler for opstilling af alternativkalkuler, 3) budgettet som en totalmodel af virksomheden samt 4) de væsentligste af de kontrolforanstaltninger man kan iværksætte i såvel en handelsvirksomhed som i en industrivirksomhed.

Betydningen af økonomirapporternes informationsværdi skal bibringes kursusdeltagerne som en integreret del af undervisningen.

INDHOLD OG INDLÆRINGS- VEJLEDENDE

OMFANG DYBDE TIMETAL

1. En virksomheds økonomiske struktur B 4

1.1. Resultatstrukturen

1.2. Likviditetsstrukturen

1.3. Økonomifunktionens opgaver

1.4 Økonomisk målsætning

2. Indtægt-/omkostningskalkuler B 10

2. 1. Afsætningsalternativets data

2.1.1. Afsætningens handlingsparametre

2.1.2. Konkurrenceformer

2.1.3. Afsætningsmæssige sammenhænge

2.1.4. Markedsundersøgelser

2.2. Lønsomhedsbeskrivelse af markedsalternativer C

2.2.1. Omkostnings- og kapacitetsdata

2.2.2. Rigelig kapacitet

2.2.3. Knap kapacitet

2.2.3.1. Fast kapacitetsramme

2.2.3.2. Fleksibel kapacitetsramme

- udvidelse ved tilvækst i stykomkostningerne pr. vareenhed

- udvidelse ved tilvækst i kontante kapacitetsomkostninger

2.3. Ordreproducerende virksomheder B

2.3.1. Markedssituation

2.3.2. Kapacitetssituation

3. Investering 12

3.1. Investeringsbegrebet B

3.1.1. Definition

3.1.2. Investeringsobjekter

3.1.3. Begrebet investeringskalkule

3.2. Investeringsalternativets data B

3.2.1. Afgrænsning i tid og handlinger

3.2.2. Investeringssum

3.2.3. Levetid og scrapværdi

3.3. Pengestrømsprognosens tilblivelse C

3.3.1. Indtægt-/omkostningsprognosen

3.3.2. Pengestrømspprognosen

3.4. Tilbagediskontering af pengestrøm C

3.4.1. Kapitalværdimetoden

3.4.2. Den interne rentefods metode

3.4.3. Sammenligning af kapitalværdi og intern rentefod

3.5. Differensinvestering ved valg mellem alternative investeringer

3.6. Skattelovgivningens betydning for lønsomhedsprioriteringen C

3.7. Andre i praksis forekommende kalkulemetoder

3.8. Investeringsforslag herunder risikovurdering og inflationens betydning B

3.9. Investeringsplan (-budget) B

4. Totalbudget 6

4.1. Definition og formål C

4.2. Budgetprocedure B

- nuværende kapacitetsgrundlag og hidtidig aktivitet

- ændringer i interne forudsætninger

- ændringer i eksterne forudsætninger

- koordination

- alternativvurderinger

- vedtagelse af endeligt budget

4.3. Budgetsystem C

- resultatbudgettet

- likviditetsbudgettet budgetteret balance

5. Kontrolbegrebet 4

5.1. Karakteristik og formål B

5.2. Kontrolområdet

5.3. Kontrolgrundlaget

5.3.1. Budgettet, herunder forkalkulation C

5.3.2. Regnskabet B

6. Kontrol i en industrivirksomhed C 12

6.1. Indtægter

- salgspriser

- afsætning (volumen og mix)

6.2. Stykomkostninger

- priser

- forbrug

6.3. Salgsfremmende omkostninger

- budgetkontrol

- disponeringskontrol

6.4. Kontante kapacitetsomkostninger

- budgetkontrol

6.5. Likviditet

6.6. Resultatkontrol

- opstilling af kortperiodisk resultatberegning

7. Kontrol i en handelsvirksomhed C 2

7. 1 Bruttoavancekontrol

- salgsprissystem

- andre metoder

8. Inspirationsanalyse B 2

9. Fordelingsmetodens anvendelse B 2

9.1. Ved udarbejdelse af kalkuler

- priskalkuler

- falde-bort kalkuler

- andre kalkuler

9.2. Ved gennemførelse af omkostningskontrol

10. Studiekredse 6 I alt 60

Hjemmeopgaver

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver med et omfang som en halv eksamensopgave.

Indlæringsdybde

A . Eleverne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner.

B . Eleverne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C . Eleverne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffe

t opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende dette i afvigende kombinationer.

A. Højsteen

Uddannelseskonsulent

Officielle noter

Ingen