Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget ELEKTRONISK INFORMATIONSBEHANDLING på kursus til højere handelseksamen


Formål:

Formålet med undervisningen er:

at sætte eleverne i stand til at betjene sig af et integreret elektronisk kontorinformationssystem til løsning af grundlæggende kontorrutiner,

at give eleverne baggrundsviden og forståelse af den teknologiske udvikling inden for handels- og kontorområdet for at kunne vurdere og udnytte dens muligheder samt deltage ved indførelse af ny teknologi på kontoret.

MÅL:

Undervisningen må tilgodese

at eleverne fastholder tastaturbetjening efter blindskriftsmetoden samt styrker en sikker tastaturbetjening i den elektroniske tekstbehandling,

at eleverne lærer at betjene det aktuelle etb-udstyr rationelt,

at eleverne kan udføre avancerede administrative skriveopgaver rationelt ved anvendelse af elektronisk tekstbehandling,

at eleverne kan udføre grundlæggende kontorrutiner ved anvendelse af et integreret elektronisk kontorinformationssystem,

at eleverne opnår kendskab til og forståelse af den teknologiske udvikling inden for handels- og kontorområdet,

at eleverne opnår kendskab til arbejdsmiljømæssige forhold, således at eleverne kan anvende denne viden i den daglige arbejdssituation,

at eleverne gennem undervisningen får styrket deres baggrund for at analysere teknologiens muligheder og begrænsninger og for at deltage ved indførelse af ny teknologi inden for administrative kontorrutiner,

at eleverne gennem arbejde med fagets emner styrker deres evne til at arbejde tværfagligt med viden og færdigheder inden for beslægtede fagområder,

at eleverne får kendskab til de administrative rutiner der findes i forbindelse med mødeafholdelse, så eleverne kan foretage den praktiske informationsbehandling ved tilrettelæggelse, gennemførelse og efterbehandling af møder.

INDHOLD :

1 INTRODUKTION

2 INTEGREREDE KONTORINFORMATIONSSYSTEMER 2.1 Indholdet i kontorinformationssystemer 2.2 Kontorinformationssystemer på markedet 2.3 Udviklingen inden for kontorinformationssystemer

3 ARBEJSMETODER 3.1 Ergonomi 3.2 Betjening af tastatur efter blindskriftsmetoden 3.3 Det aktuelle kontorinformationssystem 3.4 Arbejdstilrettelæggelse

4 ADMINISTRATIVE ARBEJDSOPGAVER 4.1 Standarder for opstilling og layout 4.2 Skriveopgaver ved anvendelse af tekstbehandlingsudstyr 4.3 Mødeafholdelse 4.4 Tids- og ressourceplanlægning 4.5 Planlægning, oprettelse og brug af kartoteker 4.6 Planlægning, oprettelse og brug af arkiver 4.7 Brug af regneark 4.8 Grafisk præsentation af information 4.9 Intern og ekstern formidling af information 4.10 Søgning i databaser 4.11 Øvrige faciliteter i kontorinformationssystemet 4.12 Sammenfattende opgaver

5 MEDARBEJDEREN OG INFORMATIONSSAMFUNDET 5.1 Teknologiske nyheder på handels- og kontorområdet 5.2 Teletjenester og avancerede telefonsystemer 5.3 Forholdet informationssamfund-medarbejder 5.4 Informationssystemets krav til medarbejderen 5.5 Medarbejderens krav til informationssystemet

Hovedvægten i undervisningen lægges på løsning af praktiske opgaver ved anvendelse af et elektronisk kontorinformationssystem, således at eleverne bliver i stand til

at anvende elektronisk tekstbehandlingsudstyr rationelt ved udførelsen af administrative arbejdsopgaver,

at kombinere det aktuelle systems integrationsmuligheder til at opfylde specifikke behov, fx til at søge, sortere og selektere informationer, kalkulere med dem i regneark, fremstille graf over resultatet, inkludere informationerne i et dokument, sende dette som elektronisk post og få svar.

Undervisningen skal sikre fortsat anvendelse af blindskrift (refleksmæssig skrivning) i forbindelse med elektronisk tekstbehandling, så eleverne kam fungere på det basale område inden for handel og administration.

Der skal lægges vægt på præsentationen af den skriftlige information (opstilling og layout).

Undervisningen, der sigter mod løsning af praktiske arbejdsopgaver, tilrettelægges ud fra det aktuelle udstyrs muligheder henholdsvis begrænsninger, dvs. at såfremt relevante faciliteter i kontorinformationssystemet endnu ikke er implementeret på skolens anlæg, skal eleverne i stedet opnå kendskab til disse på anden vis.

Det er hensigten, at eleverne gennem strukturerede sagsforløb tværfagligt skal kunne kombinere den viden, de har opnået i andre fag, således at de bliver i stand til at anvende og formidle denne viden ved anvendelse af et kontorinformationssystem.

1 INTRODUKTION

Eleverne skal være orienteret om fagets formål, mål og indhold samt berøringsflader til andre fag.

Eleverne skal være orienteret om kontorinformationssystemets funktion som et værktøj ved udførelsen af administrative arbejdsopgaver.

Eleverne skal være orienteret om undervisnings- og prøveform.

2 INTEGREREDE KONTORINFORMATIONSSYSTEMER

2.1 Indholdet i kontorinformationssystemer

Eleverne skal være orienteret om de faciliteter, der er indeholdt i integrerede kontorinformationssystemer.

2.2 Kontorinformationssystemer på markedet

Eleverne skal være orienteret om aktuelle kontorinformationssystemer på markedet.

2.3 Udviklingen inden for kontorinformationssystemer

Eleverne skal være orienteret om den udvikling, der foregår og forventes inden for kontorinformationssystemer.

3 ARBEJDSMETODER

3.1 Ergonomi

Gennem hele undervisningsforløbet skal eleverne bruge deres viden og erfaring om arbejdsmiljø og ergonomi, så der opnås en hensigtsmæssig arbejdsmetode og indretning af arbejdspladsen.

Ud fra elevernes generelle kendskab til det fysiske arbejdsmiljø og ergonomi skal eleverne opnå et videregående kendskab til de ergonomiske forhold, der specielt vedrører kontorinformationssystemer.

Der skal i denne forbindelse lægges særlig vægt på de forhold, der indgår i systemergonomi, så eleverne får uddybet deres forståelse af hensigtsmæssig og brugervenlig skærmdesign og -dialog.

3.2 Betjening af tastatur efter blindskriftsmetoden

Fortsat træning i betjening af tastatur efter blindskriftsmetoden skal styrke eleverne i sikker tastaturbetjening i tekstbehandling.

Det er væsentligt, at eleverne accepterer vigtigheden af den fortsatte træning i blindskrift, så den refleksmæssige betjening af tastaturet fastholdes og videreudvikles.

Der skal lægges stor vægt på, at den rationelle anvendelse af blindskrift sikrer, at eleverne kan fungere på det basale område inden for handel og administration.

3.3 Det aktuelle kontorinformationssystem

Eleverne skal opnå kendskab til et kontorinformationssystems anvendelsesområder, så de kan bruge denne viden ved tilrettelæggelse af arbejdsopgaver.

Eleverne skal kunne vælge en rationel fremgangsmåde ved anvendelse af kontorinformationssystemets faciliteter.

3.4 Arbejdstilrettelæggelse

Ud fra elevernes kendskab til almindeligt forekommende forretningsgange og kontorinformationssystemets anvendelsesområder skal de kunne planlægge et arbejdsforløb rationelt.

Eleverne skal opnå kendskab til, hvorledes et arbejdsforløb hensigtsmæssigt organiseres under hensyntagen til tempo, kommunikation og vekslen mellem terminalarbejde og anden form for sagsbehandling.

4 ADMINISTRATIVE ARBEJDSOPGAVER

4.1 Standarder for opstilling og layout

Der skal lægges stor vægt på præsentationen af den skriftlige information (opstilling og layout), så denne fremtræder i overskuelig og letlæselig form.

Elevernes viden om standardisering skal videreudbygges, så de kan oprette og anvende standarder til brug ved udførelse af administrative arbejdsopgaver.

4.2 Skriveopgaver ved anvendelse af tekstbehandlingsudstyr

Eleverne skal kunne betjene det aktuelle tekstbehandlingsanlæg og - programmel rationelt til administrative skriveopgaver.

Eleverne skal kunne udføre komplicerede administrative skriveopgaver efter forelagt koncept, hvori der kan være foretaget rettelser ved hjælp af korrekturtegn i henhold til DS 114.

Eleverne skal kunne anvende korrekturtegn i henhold til DS 114.

Eleverne skal kunne udføre mindre administrative skriveopgaver efter diktat.

Gennem hele undervisningsforløbet skal eleverne fortsat trænes i formulering og opstilling af almindeligt forekommende typer af forretningsbreve.

4.3 Mødeafholdelse

Eleverne skal kunne føre en kalender i kontorinformationssystemet og have forståelse af, at kalendere i kontorinformationssystemet altid skal være ajourførte.

Eleverne skal kunne anvende kalenderfaciliteter i forbindelse med mødeplanlægning og fremfinding af mulige mødetidspunkter.

Eleverne skal kunne foretage den praktiske informationsbehandling ved tilrettelæggelse, gennemførelse og efterbehandling af møder, herunder kunne opstille mødeindkaldelser, dagsordener og mødereferater efter koncept.

Eleverne skal være orienteret om øvrige praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med mødeplanlægning.

4.4 Tids- og ressourceplanlægning

Eleverne skal være orienteret om mulighederne for anvendelse af kontorinformationssystemet til tids og ressourceplanlægning, fx udnyttelse af maskiner og møderum samt tidsmæssig styring af bygge- og udviklingsprojekter.

4.5 Planlægning, oprettelse og brug af kartoteker

Eleverne skal ud fra givne oplysninger kunne konstruere og oprette kartoteker med et relevant indhold.

Eleverne skal ud fra sammensatte kriterier kunne foretage udvælgelse fra kartoteket.

Eleverne skal endvidere kunne sortere de udvalgte emner efter flere samtidige sorteringskriterier.

4.6 Planlægning, oprettelse og brug af arkiver

Eleverne skal ud fra givne oplysninger kunne konstruere og oprette et hensigtsmæssigt arkiveringssystem samt foretage søgning i arkiver.

Eleverne skal opnå kendskab til principper for vedligeholdelse af arkiver.

4.7 Brug af regneark

Eleverne skal opnå forståelse af regnearks anvendelse og skal kunne opstille simple beregningsformler i regneark.

Eleverne skal i forbindelse med ekstern og intern kommunikation kunne anvende regnearket til løsning af mindre regnskabs-, budget- og kalkulationsopgaver på grundlag af opgivet talmateriale.

4.8 Grafisk præsentation af information

Eleverne skal kunne opstille et givet talmateriale i grafisk form og skal herunder selv kunne vælge en relevant grafisk præsentation af talmaterialet.

Eleverne skal kunne foretage grafisk præsentation af tekst samt fremstille simple diagrammer, tegninger, skitser etc.

4.9 Intern og ekstern formidling af information

Eleverne skal kunne rundsende informationer til en given kreds af brugere. Eleverne skal desuden kunne modtage, besvare og arkivere modtagne meddelelser.

Eleverne skal være orienteret om begrænsninger og muligheder ved anvendelse af elektronisk post.

Eleverne skal være orienteret om datamatbaserede konferencer.

4.10 Søgning i databaser

Eleverne skal kunne foretage søgning i en intern database.

Eleverne skal være orienteret om mulighederne for at finde frem til relevante eksterne databaser, samt være orienteret om mulighederne for at anvende eksterne databaser til informationssøgning.

Eleverne skal opnå kendskab til søgning i en given ekstern database.

4.11 Øvrige faciliteter i kontorinformationssystemet

Eleverne skal kunne anvende andre, relevante faciliteter i det aktuelle kontorinformationssystem.

Eleverne skal opnå kendskab til relevante faciliteter i kontorinformationssystemer, som p.t. ikke er implementeret på skolens anlæg.

4.12 Sammenfattende opgaver

Eleverne skal kunne kombinere de forskellige faciliteter i det anvendte kontorinformationssystem ved løsning af sammenhængende opgaver.

Der udarbejdes een eller flere sammenfattende opgaver. Det skal tilstræbes, at opgaverne behandler stof fra hele læreplanen.

5 MEDARBEJDEREN OG INFORMATIONSSAMFUNDET

5.1 Teknologiske nyheder på handels- og kontorområdet

Eleverne skal være orienteret om nyheder inden for teknologien på handels- og kontorområdet.

5.2 Teletjenester og avancerede telefonsystemer

Eleverne skal opnå kendskab til eksisterende teletjenester og avancerede telefonsystemer og disses anvendelse til kommunikationsformidling.

5.3 Forholdet informationssamfund-medarbejder

Eleverne skal være orienteret om informationssamfundets krav til medarbejderen om løbende ajourføring af uddannelse (livslang uddannelse) og om faglig mobilitet.

Eleverne skal være orienteret om de processer, der påvirker og fremmer/begrænser den teknologiske udvikling i samfundet og om mulighederne for at påvirke denne udvikling.

5.4 Informationssystemets krav til medarbejderen

Der lægges vægt på at give eleverne en forståelse af krav om arbejdskraftens fleksibilitet og de kvalifikationer, der i øvrigt skal være til stede hos medarbejdere, der skal arbejde med integrerede informationssystemer.

5.5 Medarbejderens krav til informationssystemet

Eleverne skal kunne definere krav, der bør stilles til et funktionelt og brugervenligt kontorinformationssystem.

Denne læreplan finder første gang anvendelse på kursus til højere handelseksamen fra og med august 1987.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen